MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖĞRENCİ DİSİPLİN KURULU YÖNETMELİĞİ

 

Resmî Gazete  

: 28.1.1995/22185

Tebliğler Dergisi

: 27.2.1995/2425

 

 

Bu Yönetmelik, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan ''MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği''nin 56'ncı maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulunun kuruluş görev ve işleyişi ile ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî ve özel orta öğretim kurumları öğrencilerinin Bakanlık seviyesindeki disiplin işlemlerini kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yöntemelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

"Bakanlık", Millî Eğitim Bakanlığını, "Orta Öğretim Kurumu", en az 3 yıllık öğrenim veren resmî ve özel genel, meslekî ve teknik liseleri,

"Müdür", orta öğretim kurumu müdürünü, "Disiplin Kurul", orta öğretim kurumları disiplin kurulunu,

"İlçe Öğrenci Disiplin Kurulu", İlçe millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir şube müdürünün başkanlığında, okul disiplin kurulu başkanlarının iştiraki ile teşekkül eden kurulu,

"Üst Disiplin Kurulu", il millî eğitim müdürlüklerinde, millî eğitim müdürünün görevlendireceği bir millî eğitim müdür yardımcısının başkanlığında kurulan kurulu,

"Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu", bu Yönetmeliğin 5. maddesi gereğince kurulan kurulu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, Görevler, İşleyiş

Kuruluş

Madde 5- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, müsteşar veya görevlendireceği bir müsteşar yardımcısının başkanlığına Teftiş Kurulu Başkanı veya görevlendireceği yardımcısı, ilgili öğretim dairesinin amiri veya görevlendireceği yardımcısı ile Baş Hukuk Müşaviri veya görevlendireceği bir hukuk müşavirinden kurulur.

Görevler

Madde 6- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Olağanüstü durumlarda suç işleyen orta öğretim kurumları öğrencilerinin okul disiplin kuruluna sevki hususunda gerekenin ilgili dairece yapılması yolunda karar vermek,

b) Üst Disiplin Kurulu kararlama karşı öğrenci velileri veya onsekiz yaşını tamamlamış öğrenciler tarafından yapılacak örgün eğitim dışına çıkarına cezası ile ilgili itirazları incelemek; bu yolda verilmiş karartan bozmak, değiştirmek veya itirazı reddetmek,

c) 11 millî eğitim müdürü, ilçe millî eğitim müdürü veya okul müdürlerinin örgün eğitim dışına çıkarma cezası ile ilgili olarak Üst Disiplin Kurulu kararlarına karşı yaptıkları itirazları inceleyerek daha önce verilmiş bulunan kararı bozmak, değiştirmek veya onaylamak,

ç) Orta Öğretim kurumları disiplin kurullarınca, ilçe öğrenci disiplin kurullarınca veya üst disiplin kurulunca verilen kararları gerekli gördüğü durumlarda incelemek; bu kurullarca verilmiş bulunan "örgün eğitim dışına çıkarma" cezalarını değiştirmek veya kaldırmak.

d) Öğretim özgürlüğü, can güvenliği veya kamu düzeni yönünden zorunlu görüldüğü durumlarda valilerin uygun gördükleri teklifleri karara bağlamak.

e) Her öğretim yılı sonunda toplanarak orta öğretim kurumu öğrencilerinin bir yıllık disiplin durumunu incelemek, bu konu ile ilgili önerilerini de içeren bir rapor hazırlayarak Bakanlık Makamına sunmak.

Toplanma

Madde 7- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu başkanın çağrısı üzerine üye tam sayısı ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylama açık şekilde yapılır ve çekimser kalınmaz, oyların eşitliği halinde başkanın oyu iki oy sayılır.

Geneli ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara öğretim birimlerinin amiri veya yardımcıları da katılır.

Çalışmaların Düzenlenmesi

Madde 8- Toplantı gündeminin yapılması, ilgililere duyurulması kurul çalışmalarının düzenli bir şekilde yürütülmesi başkan tarafından sağlanır.

Karar Süresi ve Usul İşlemleri

Madde 9- Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu nezdinde yalnız "Örgün Eğitim Dışına Çıkarma" cezalarına itiraz edilebilir. Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulu, dosyanın disiplin kurulu işlemlerinin yürütüldüğü birime gelişinden itibaren 15 gün içerisinde sonucuna dair kararını verir. Dosyada eksik görülmesi halinde Kurul, eksik gördüğü hususları ilgililere tamamlattırır; gerektiğinde ilgili mercilerden bilgi isteyebilir.

Bakanlık Öğrenci Disiplin Kurulunda görüşme tamamlandığında alınan kararın özeti üyeler tarafından bir tutanakla tespit olunur.

Kararlar; verildikleri tarihten itibaren en çok 10 gün içerisinde ilgili büro tarafından gerekçeli olarak yazılır. Bu yazıda kararın oybirliği veya çoğunlukla verildiği belirtilir. Karar, başkan ve üyeler tarafından imzalanır.

Karşı görüşte olanlar sebeplerini yazarak imzalarlar.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

 

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 10- Bu Yönetmelikle 05/10/1980 tarih ve 17126 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Öğrenci Disiplin Kurulu Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 11- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 12- Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

 

 

 

 Yeni arama | Arama Sonuçları