MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL DERSHANELER TİP YÖNETMELİĞİ

 

Tebliğler Dergisi

: tEMMUZ 2000/2514

Ek ve Değişiklikler:
1) KASIM 2004/2566TD

Bu Yönetmelik, Mart 2009 tarihli ve 2618 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan ''Özel Dershaneler Tip Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Kuruluş

Madde1 Özel................................................................................................................................................ .................................................... Dershanesi ................................................. ............................kuruculuğunda.................. .............................................................adresinde kurulmuştur.

Amaç

Madde 2- Bu Yönetmeliğin amacı, Özel ..............................................Dershanesinin işleyiş esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Madde 3- Bu Yönetmelik Özel ..................................................Dershanesini kapsar.

Dayanak

Madde 4- Bu Yönetmelik, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönetmelikte geçen;

Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Dershane: ...............................Dershanesini,

c) Kurum: ................................Dershanesini,

d) Kurucu: Kurumun sahibini,

e) Kurucu Temsilcisi: Tüzel kişiliği haiz kurucular tarafından görevlendirilen ve Bakanlığa karşı kurucuyu temsil eden kişiyi,

f) Genel Müdür: Özel .................................................. kurumlarının genel müdürünü

(Aynı kişi veya kuruluşa ait özel öğretim kurumlarının adları yazılacaktır.),

g) Müdür: ......................................... Dershanesi müdürünü,

h) Öğrenci: Kuruma kayıt olan öğrencileri,

ı) Dönem: Kurumda yapılan eğitim öğretim süresini,

j) Grup: Bilgi düzeylerine göre oluşturulan öğrenci grubunu

ifade eder.

Kurumun Amacı

Madde 6- Kurumun amacı; 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun genel ve özel amaçlarıyla temel ilkelerine uygun olarak öğrencileri;

a) Başarılı olmak istedikleri derslerde yetiştirmek ve bilgi düzeylerini yükseltmek,

b) Bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlamak,

c) Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlamak,

d)Belli alanlarda ilerlemek amacıyla; araştırma ve inceleme yapmaya, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda uzmanlaşmaya teşvik etmek

için gerekli çalışmaları yapmaktır.

 

İKİNCİ BÖLÜM
Kurum Personeli, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Dershanede Görevlendirilecek Personel

Madde 7- Dershanede aşağıda unvanları belirtilen personel görevlendirilir:

a) Müdür

b) Müdür Yardımcısı (Öğrenci mevcudu 500’ü aşan kurumlarda zorunlu).

c) Öğretmen.

d) Ölçme ve Değerlendirme Servisi Elemanı.

e) Rehber Öğretmen.

f) Zümre Başkanı.

g) Diğer Personel.

h) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısı (Gerekli koşulların sağlanması durumunda).

Görevlerin Birleştirilmesi

Madde 8- Kurum müdürü gerekli görürse rehber öğretmeni, ölçme ve değerlendirme servisi ile rehberlik servisini birlikte yürütmek için görevlendirebilir.

İl sınırları içinde aynı kurucuya ait birden çok dershane için genel müdürlük oluşturulması durumunda, ölçme ve değerlendirme servisi elemanı ve zümre başkanı genel müdürlük bünyesinde görevlendirilebilir. Bu durumda diğer şubelerde sözü edilen elemanlar görevlendirilmeyebilir.

Yukarıda belirtilen hizmetlerin ortak yürütülmesinde ve zümre çalışmalarında koordinasyon genel müdürce sağlanır.

Görevlendirmeler

Madde 9- Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinde belirtilen görevlerde çalışacak personele 625 sayılı Kanunun 23 üncü maddesi ve Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri hükümlerine göre: Bakanlıkça yöneticilere, valilikçe öğretmen ve diğer personele çalışma izni verilir.

Bakanlıkça çalışma izni verilen personelin, 625 sayılı Kanun ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen nitelik ve koşulları taşıması gerekir.

Valilikce görevlendirilecek öğretmenlerin; dersine gireceği öğrencinin düzeyine göre, Talim ve Terbiye Kurulunun “Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Öğretim Kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programlarına ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar’a göre gerekli nitelik ve koşulları taşımaları gerekir.

7 nci maddenin (g) bendindeki diğer personelin görevlendirilmesinde aşağıdaki koşullar aranır:

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

b) En az ilköğretim okulu mezunu olmak.

c) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

d) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek beden ve ruhsal hastalığı bulunmadığına dair sağlık raporu almak.

Kurucu veya Kurucu Temsilcisinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 10- Kurucu veya kurucu temsilcisi, dershanede eğitim ortamının gerektiği şekilde sağlanmasıyla görevlidir. Bu nedenle kurucu veya kurucu temsilcisi gerekli maddî olanakların hazırlanması, yeterli personelin istihdamı, araç ve gerecin temini ve binanın yeterli duruma getirilmesi gibi hususlarda birinci derecede sorumludur. Kurucu veya kurucu temsilcisi, bu sorumluluğunu yerine getirmek için aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Her yıl dershanenin malî bütçesini düzenler.

b) Eğitim öğretimle ilgili olarak dershane müdürünce talepte bulunulan araç ve gereç ile diğer ihtiyaçları sağlar.

c) Hizmetlerin yürütülebilmesi için, ilgili mevzuat hükümlerine göre personel bulundurur.

d) Zaman zaman öğretmenler kurulu toplantısına katılarak öğretmenlerin sorunlarını ve isteklerini tespit ederek gereğini yapar.

e)Yönetici, öğretmen ve diğer personelin aylık ve ücretlerini zamanında öder, sigorta ve vergi ile ilgili işlerin usulüne uygun ve zamanında yapılmasını temin eder.

f) Dershanede görevlendirilecek; yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

g) Dershanenin gelir ve giderleriyle ilgili iş ve işlemleri izler, muhasebeyle ilgili; defter, dosya ve kayıt makbuzlarının tutulmasını sağlar.

h) 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda ve özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerle kurucuya verilen görevleri yapar.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre genel müdür ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporu hazırlar, Bakanlığa gönderir.

i) Yangın doğal afet ve kazalara karşı uygun önlemler alır.

j) İlk yardım ve özel güvenlik önlemleri alır.

Üzerinde müdürlük görevi bulunmayan kurucu veya temsilcisi dershanenin eğitim öğretim işlerine karışmaz.

Genel Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 11- Genel müdür, dershanede eğitim-öğretim kalitesinin yükseltilmesi, öğrencilenin en iyi şekilde eğitilmesi ve yetiştirilmesi, başarının artırılması için gerekli önlemleri almak ve uygulatmakla görevlidir. Göreviyle ilgili hizmetlerde resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Genel müdür, aşağıdaki görevleri yapar:

a) Genel müdür, kendisine bağlı bulunan bütün kurumları ilgilendiren konularda yapılacak toplantılara başkanlık eder.

b) Öğretmenlik yapma nitelik ve koşullarını taşıması ve dershanede branşında ders bulunması durumunda haftada 6 saatten fazla olmamak kaydıyla derse girebilir.

c) Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur ve diğer personelin bilim, teknik ve eğitim alanlarındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

d )Dershanede eğitim-öğretim ve yönetim işlerinin yeni tekniklere uygun olarak yapılmasını sağlar.

e) İzin kullanacak personele, kurum müdürüyle birlikte izin belgesi düzenler.

f) Yönetim ve eğitim-öğretim kadroları arasındaki koordineyi sağlar.

g) Dershanede görevli yönetici, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiri olarak usulüne uygun sicil raporlarını doldurur.

h) Öğretmen ve yöneticilerin görevlerini gereği gibi yapmaları için önlem alır, yapılan ders dışı etkinlikleri denetler.

ı) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre kurucu ve müdürle birlikte yılda bir defa malî raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

i) Dershanede görevlendirilecek yönetici, öğretmen ve diğer personelin çalışma izin onayları ve toplu onaylarının zamanında alınması için gerekli önlemleri alır.

Genel müdür, ayrıca; 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim kurumlarıyla ilgili diğer yönetmelik, yönerge ve emirlerde kendisine verilen görevleri yapar.

Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği görevi olmayan genel müdür, derslanenin malî işlerine karışmaz.

Genel Müdür Yardımcısının Görev, Yetki ve Sonumlulukları

Madde 12- Genel müdür yardımcısı, genel müdürün verdiği görevleri yapar. Genel müdürün izinli veya raporlu olduğu sürelerde genel müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Müdürün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 13- Dershane müdürü; dershanenin yönetiminden, eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlanmasından ve en iyi yürütülmesinden genel müdüre, resmî makamlara ve Bakanlığa karşı sorumludur.

Müdür, bu sorumluluğunu yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a)Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Dershanede görevli personelin sicil dosyalarını tutar, Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri ile Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönergeye göre sicil raporlarını doldurur, yöneticilerin raporlarını Bakanlığa, öğretmen, uzman ve usta öğreticilerin raporlarını ise valiliğe gönderir. Öğretmenlerin sicil raporlarını doldururken ilgili zümre başkanının görüşlerini de alır.

c) Dershanede çeşitli amaçlarla yapılacak toplantılara katılır, başkanlık eder.

d) Resmî makamlara karşı dershaneyi temsil eder.

e) Dershane bünyesindeki diğer yönetim kadrolarından veya personelden gelen raporları inceler, gereğini yapar.

f) Her öğretim yılı başından en az bir ay önce öğretim yılına ait gerekli hazırlıkları yapar, eğitim-öğretim etkinliklerini plânlar, gerekli görev bölümünü yapar, izin alınarak gerçekleştirilecek ders dışı etkinlikler için gerekli izinleri alır. Personelin iş bölümünü yapar ve kendilerine tebliğ eder.

g) Eğitim-öğretim ve yönetim için gerekli olan defter, dosya ve kayıtların tutulmasını, yazışmaların gecikmeye meydan verilmeden usulüne göre yapılmasını sağlar.

h) Dershanede görevli; yönetici, öğretmen, memur, hizmetli ve diğer personelin yetişmelerini sağlar. Yönetici ve öğretmenlerin; bilim, teknik ve eğitim alanındaki gelişmeleri takip edebilmeleri için gerekli önlemleri alır.

ı)Bakanlıkça düzenlenen ve çağrısı yapılan hizmetiçi eğitim etkinliklerine katılır, dershane bünyesinde görev yapan diğer personelden hizmetiçi eğitim etkinliklerine çağrılanların katılmalarını sağlar.

i) Dershanede görev yapan öğretmenlerin çalışmalarını plânlı olarak yapmalarını sağlar, yıllık ve varsa lâboratuvar plânlarını, haftalık ders dağıtım çizelgelerini onaylar.

j) Kütüphane ve diğer bölümlerin gerekli araç ve gereçle donatılmasını sağlayarak kontrol eder. Öğretmen ve öğrencilerin yararlanabilmeleri için gerekli önlemleri alır.

k) Müdür, yönetim görevlerini aksatmamak koşuluyla; haftada en çok, aylık karşılığı 6 saat ve ders saati ücreti karşılığı haftada 6 saat olmak üzere toplam 12 saat derse girebilir.

l) Öğretim yılı başından önce yıllık çalışma takvimini hazırlayarak kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatır.

m) Her öğretim yılı için disiplin kurulunu oluşturur, (İlköğretim seviyesinde program uygulayan dershaneler hariç).

n) Dershanede müdür yardımcısı bulunması durumunda müdür, yönetim veya eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili görevlerinin birini veya birkaçını müdür yardımcılarına devredebilir. Ancak, bu durumda görevin yapılması ile ilgili müdürün sorumluluğu ortadan kalkmaz.

o) Öğretmenlerin nöbet çizelgesini hazırlar.

ö) Tebliğler Dergisi’nin yönetici ve öğretmenlerce okunup imzalanmasını sağlar.

p) Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 76 ncı maddesi hükmüne göre kurucu ve genel müdürle birlikte yılda bir defa raporun hazırlanmasını ve Bakanlığa gönderilmesini sağlar.

r)Müdür, dershanede görevli müdür yardımcısı, öğretmen ve diğer personelin sicil ve disiplin amiridir.

s)Kuruma genel müdür atanmadığı takdirde bu yönetmelikte genel müdüre verilen yetki ve görevleri de kullanır.

ş) İzin kullanacak olan personele, genel müdürle birlikte izin belgesi düzenler.

t) Üzerinde kurucu veya kurucu temsilciliği bulunmayan dershane müdürü, kurumun malî işlerine karışmaz.

u)625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununda özel öğretim kurumlarıyla ilgili yönetmeliklerde ve emirlerde kendilerine verilen diğer görevleri yapar.

Müdür Yardımcılarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 14- Müdür yardımcıları, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar. Dershane müdürünün izinli veya raporlu olduğu sürelerde ilgili resmî makamlardan gerekli “Olur” alınmak koşuluyla müdürün görevlerini yürütür ve yetkilerini kullanır.

Öğretmenlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Madde 15- Öğretmenler, kendilerine verilen dersin öğretiminden sorumludur. Öğretmenler sorumluluklarını yerine getirmek için, aşağıda belirtilen görevleri yapar.

a) Öğrencilerin en iyi şekilde eğitilmesi, başarının artırılması, eğitim kalitesinin yükseltilmesi için gerekli önlemleri alır ve uygular.

b) Ders plânlarını iki nüsha olarak hazırlayıp dershane müdürünün onayına sunar. Dershane müdürünce onaylanan plânların birer suretini dosyalayıp saklar.

c) Öğrencilerin yoklamalarını yaparak, her derste işlenen konuları açık bir ifade ile ders defterine yazıp imzalar.

d) Öğretmenler kurulu toplantıları ile zümre öğretmenleri kurulu toplantılarına katılır. Toplantı gündemiyle ilgili yapılan görüşmelerde görüş ve düşüncelerini bildirir ve oyunu kullanır.

e) Derslere hazıklıklı girer.

f) Derslerin dışında dershanenin eğitim-öğretim ve yönetim işlerine katılır, kanun, yönetmelik ve emirlerle belirlenen ödevleri yapar.

g)Öğrenim işlerinde, öğrencilere yardımcı olur ve kılavuzluk yapar, tutum ve davranışlarıyla örnek olur.

g)Dershane müdürünün plânladığı şekilde nöbet tutar. Nöbet sonunda görüşlerini nöbet defterine yazar.

ı) Eğitim-öğretim ve yönetim işlerinde yönetime yardımcı olur.

i) Tebliğler Dergisi’ni okur ve imzalar.

j) Yıl sonunda; okuttuğu dersle ilgili olarak işlediği konular, yaptığı etkinlikler, öğretimde karşılaştığı güçlükler ve bu güçlüklerin çözümü üzerinde görüş belirten bir rapor hazırlar ve zümre başkanına verir.

k) Eğitim-öğretim bakımından zümre başkanına ve müdüre karşı sorumluluğunu yerine getirir.

Dershane öğretmenleri, resmî veya özel okullarda ders veremezler.

Zümre Başkanlığının Kuruluşu

Madde 16- Öğretmen sayısı en az üç olan branşlarda, zümre başkanı görevlendirilir.

Program bakımından birbirlerine yakın olan Türkçe veya Türk Dili ve Edebiyatı dersleri; Sosyal Bilgiler, Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi, Türkiye Cumhuriyeti İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Tarih ve Coğrafya dersleri; Fen Bilgisi, Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri bir bütün durumunda düşünülerek birer zümre başkanı görevlendirilir.

Zümre başkanları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 42 nci maddesinin son bendinde belirtildiği üzere, özlük haklarından herhangi bir kayba uğratılmadan haftada en çok 10 saat derse girerler.

Zümre Başkanının Görev, Yetki ve Sorumlulukları
Madde 17-
Zümre başkanı; aynı dersin veya birbirine yakın derslerden meydana gelen grupların öğretiminde görevli öğretmenlerin başkanıdır. Başkanı bulunduğu ders veya derslerle ilgili eğitim-öğretim etkinliklerinin plânlı bir şekilde yapılmasından sorumludur.

Zümre başkanı aşağıdaki görevleri yapar:

a) Zümre öğretmenleri kuruluna başkanlık eder.

b) Sorumlu bulunduğu derslerle ilgili yıllık plânların en iyi şekilde yapılmasını ve uygulanmasını sağlar.

c) Sınavlarda; ölçme, değerlendirme, düşünce, teknik, metot ve benzeri yönlerden, birliğin sağlanması için gerekli çalışmaları yapar. Bu amaçla sınavlarda sorulacak soruların; geçerli, güvenilir ve amaca uygun ölçme yapılması yönünde öğretmenlerle ve ilgili servislerle iş birliği yapar.

d) Bu zümredeki aday öğretmenlerin yetişmeleri için gerekli önlemleri alır.

e)Öğretmenlerin iş başında kendilerini yetiştirmeleri için gerekli olanağı hazırlar.

f) İlgili servisçe tespit edilen program geliştirme ihtiyaçlarına göre program geliştirme etkinliklerini plânlar.

g) Yıl sonunda sorumlu bulunduğu derslerde işlenen konular, yapılan çalışmalar, öğretimde karşılaşılan güçlükler ve bunların çözümüyle ilgili olarak hazırladığı raporu müdüre verir.

h) Sicil döneminde öğretmenlerin eğitim-öğretimle ilgili çalışmaları hakkında görüşlerini yazılı olarak müdüre bildirir.

Rehberlik Servisinin Görevleri

Madde 18- Rehberlik servisince aşağıda belirtilen görevler yerine getirilir:

a)Meslekî rehberlik: Öğrencilerin devam etmeleri durumunda başarı gösterebilecekleri bir üst öğretim kurumunun tespitiyle ilgili konuda çalışmalar yapar.

b)Yöneltme: Öğrencilerin başarılı oldukları alanlarda başarılarını artırmaları, başarısız oldukları alanlarda ise başarılı olmalarını sağlayacak önerilerde bulunur.

c) Bilgi toplama: Öğrenciler hakkında gerekli önerilerde bulunabilmek ve öğrencilerin bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla çeşitli test ve teknikleri uygular ve değerlendirir.

d)Her dönem için yıllık rehberlik etkinlik programını hazırlar.

e) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisce yapılması yararlı ve gerekli görülen işleri ve etkinlikleri yapar.

Ölçme ve Değerlendirme Servisinin Görevleri

Madde 19- Ölçme ve değerlendirme servisince aşağıda belirtilen görevler yapılır:

a) Test tekniğine uygun soruların hazırlanabilmesi için öğretmenlere açıklayıcı doküman temin eder.

b) Test sorularını; derslere, konulara, ölçmek istediği amaca göre ayırır, soru bankası oluşturur.

c) Her sorunun çeşitli uygulama tarihlerine göre analizlerini yapar. Soruların güçlük derecelerini göz önünde bulundurup uygun olmayan soruları tespit eder ve soru bankasından çıkarır.

d) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre program geliştirme gereksinimlerini tespit eder.

e) Öğretime başlamadan önce; öğrencilerin düzeylerini tespit eder, öğretim etkinlikleri sırasında çeşitli zaman dilimlerinde verimi ölçmek amacıyla her dönem için sınav programı yapar.

f) Ölçme ve değerlendirme sonuçlarına göre, öğrencilerin derslere ve ulaşılması beklenen hedef davranışlara göre; başarı veya başarısızlıklarını tespit eder, sonuçlarını önerilerle birlikte öğrencilere ve ilgili öğretmenlere verir.

g) Yapılan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonuçlarına göre öğrencilere öğrenci durum belgesi verir.

h) Yönetim, öğretmenler kurulu veya servisce yararlı ve gerekli görülen etkinlikleri yapar.

Diğer Personel

Madde 20- Dershanede memur, hizmetli, bekçi ve benzeri personel, ihtiyaca göre yeteri kadar görevlendirilir. Bu personel, dershane müdürünün vereceği görevleri yapar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Kayıt-Kabul

Kayıt-Kabul Esasları

Madde 21- Zorunlu öğrenim çağında olup ilköğretime devam etmeyen çocuklar, dershaneye kabul edilmez. Ancak, ilköğretimini zamanında yapmayan yetişkinlerden, Açık İlköğretim Okuluna devam eden ve bu durumu belgelendirenler dershaneye kabul edilebilir.

Kayıt-Kabulde İstenecek Belgeler

Madde 22- Dershaneye kayıt sırasında aşağıdaki belgeler istenir:

a )Öğrencinin okulundan aldığı, “Öğrenci Olduğuna İlişkin Belge” veya öğrenci kimlik belgesinin onaylı bir örneği.

b) Nüfus cüzdanı sureti.

c) İlgili yönetmelik hükümlerine uygun kılık-kıyafetle çekilmiş iki adet fotoğraf.

d) Okul öğrencisi olmayanlardan sabıka kaydına ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığı yazısı.

e) Yabancı uyruklu öğrenciler için; Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun ve Türkiye’de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Kayıt-Kabul Zamanları

Madde 23- Dershaneye öğrenci kaydı, uygulanan program türüne göre aşağıda belirtilen sürelerde yapılır.

a)Bir üst okulun sınavlarına hazırlık amacıyla düzenlenen programlara öğrenci kaydı, nisan ayında başlar.

b)Diğer programlara öğrenci kaydı, bu amaçla açılan dönemlerin başlangıç tarihinden önce başlatılır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim-Öğretim

 

Öğretim Programları ve Haftalık Ders Saatleri

Madde 24- Dershanede, öğrencilerin öğrenim gördükleri okullardaki sınıflarına uygun öğretim programlarının izlenmesi gerekir. Bir üst okulun giriş sınavlarına, kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programı uygulanan dershanelerde, düzey ve sınav kapsamına uygun derslerde, bu derslere göre hazırlanan programlar uygulanır.

Ayrıca, dershanece geliştirilmiş öğretim programları Bakanlığın izniyle uygulanabilir.

Yıllık Plân

Madde 25- Dershanede ilgili zümre öğretmenler kurulunca, dönemler başlamadan önce her dönem ve her ders için yıllık plân yapılır. Yıllık plânlar;

a)Düzey belirleme sınavı sonucunda başarı gösterilemeyen konular,

b) Öğrenciye, istenilen davranışları kazandırmak için, esas alınacak kategoriler,

c) Belli bilgi kategorilerine göre öğrencide geliştirilecek hedef davranışlar,

d) Hedef davranışa ulaşmak için, öğrencinin yöneltileceği etkinlikler,

e) Yaparak, yaşayarak öğrenmeye olanak vermek amacıyla kullanılacak araç ve gereçler,

f) Öğretmenin izleyeceği metotlar ve ilkeler,

g) Belli zaman dilimlerinde hedef davranışa ulaşma derecesini belirlemeye olanak tanıyacak sınavlar

dikkate alınarak hazırlanır.

Lâboratuvar Plânları

Madde 26- Lâboratuvarı bulunan dershanelerde; yıllık plâna uygun lâboratuvar çalışma plânı yapılır.

Yazılı Kaynaklar

Madde 27- Dershanede öğrencinin kendi kendine öğrenmesine veya öğrendiklerini pekiştirmesine yardımcı olmak amacıyla yazılı kaynaklar hazırlanır.

Yazılı kaynaklarda belli ünite veya konular esas alınarak konu veya üniteye ilişkin temel bilgilerle birlikte, bu bilgilerle geliştirilmesi beklenen hedef davranışlara ait test sorularına da yer verilir.

Dersler; konuya uygun, göze ve kulağa hitap eden araç-gereç kullanılarak işlenir.

Sınavlar

Madde 28- Öğrencilerin devam ettikleri programa göre dershanede:

a)Düzey Belirleme,

b) Düzey kontrol,

c) Deneme

sınavları yapılır.

Dershanede yapılan bütün sınavlara ait evrak, ayrı ayrı dosyalanarak saklanır.

Dershanede yapılan sıvavlar için, dershane öğrencilerinden ayrıca ek ücret alınmaz.

Sınav sonuçları gerekli önerilerle birlikte öğrencilere ve velilere bildirilir.

Düzey Belirleme Sınavları

Madde 29- Dershaneye kaydolan öğrencilerin; öğretime başlamadan önce bilgi düzeylerini tespit etmek amacıyla düzey belirleme sınavı yapılır.

Düzey belirleme sınavları test usulüyle yapılır.Sınavlar bütün öğrencilerin katılımıyla aynı günde yapılacağı gibi, ayrı gün ve saatlerde grup veya bireysel olarak da yapılabilir.

Düzey Kontrol Sınavları

Madde 30- Dershaneye devam eden öğrencilerin, işlenen konulara göre bilgilerinin kontrolü için her ay bir defa düzey kontrol sınavı yapılır. Bu sınavlar her konunun bitiminde yapılabileceği gibi, belli üniteler esas alınarak da yapılabilir.

Deneme Sınavları

Madde 31- Deneme sınavları, bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık amacıyla açılan programları takip eden öğrencilerin, bilgi düzeylerini belirlemek için yapılır. Sınavlarda öğrencilerin girecekleri okulun giriş sınav sistemi esas alınır.

Deneme sınavları, giriş sitemine uygun olarak yazılı veya tes usulü ile yapılır.

Dershanenin ilgili programına devam eden öğrenciler, her dönemde ikiden az olmamak üzere, öğretmenler kurulunca belirlenen sayıda denema sınavına tâbi tutulurlar.

Deneme sınavlarında öğrencilerin verdikleri cevaplar, üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak puanlanır ve değerlendirilir.

(Değişik beşinci fıkra: KASIM 2004/2566 TD) Bakanlığın izni ile özel dershanelerin bağlı bulundukları dernekler tarafından il veya Ülke genelinde deneme sınavı yapılabilir.

Bu sınavlarda yukarıda belirtilen esaslar göz önünde bulundurulur.

Grupların Oluşturulması

Madde 32- Dershanede öğrenciler devam ettikleri programın özelliği dikkate alınarak;

a) Düzey belirleme sınavı sonuçlarına,

b) Uygulanacak programın özelliğine

göre gruplara ayrılırlar.

Yüksek öğretim sınavı programlarına devam eden öğrencilerin gruplarını tespitte ayrıca;

a) Rehberlik servisi tarafından yapılacak olan meslekî rehberlik sonuçları,

b) Öğrencilerin kendilerince tercih ettikleri dallar,

c) Sınav sistemindeki esaslar

dikkate alınır.

Sınıfların Oluşturulması

Madde 33- Dershanede sınıflar; 32 nci maddede belirtilen gruplar dikkate alınarak oluşturulur. Sınıfların kurulmasında öğrencilerin derslerini, aynı sınıflar yerine farklı sınıflarda almalarına fırsat verilerek, aynı düzeydeki öğrencilerin bir grupta toplanması sağlanarak uyumlu sınıflar oluşturulabilir.

Dershanedeki sınıfların her birindeki öğrenci sayısı Bakanlıkça tanınan kontenjanı geçemez. Kontenjan uygun olsa dahi bir sınıf mevcudu 30 öğrenciden fazla olamaz.

Ders ve Yardımcı Ders Kitapları

Madde 34- Dershanede; öğrencilerin öğrenim gördükleri okullaradaki sınıflarına uyan ders ve yardımcı ders kitaplarının okutulması esastır. Ancak, geliştirilmiş programlara paralel olarak, dershane yönetimi tarafından hazırlanan kitaplar Bakanlığın izniyle okutulabilir.

Dershanede Bakanlıkça izin verilmemiş kitaplar okutulamaz ve öğrencilere aldırılamaz.

Öğrenci Durum Belgesi

Madde 35- Dershaneye devam eden öğrencilere; süresi iki ayı geçmeyen dönemlerde bir, süresi iki aydan fazla olan dönemlerde ise her ay öğrenci durum belgesi verilir.

Öğrenci durum belgelerinde aşağıda belirtilen hususlara yer verilir:

a) Öğrencilerin katıldığı sınavlar ve bu sınavlarda aldıkları puanlar, bir üst okulun giriş sınavına hazırlık programına devam eden öğrencilerin puanları, ilgili okulun sınav sistemindeki puanlama esasına uygun olarak yazılır.

b) Derslere göre öğrencinin başarı durumu.

c) Meslekî rehberlik amacıyla uygulanan testlerin sonuçları.

d) Öneriler.

e) Devam-devamsızlıkla ilgili bilgiler.

f) Öğrencinin kimlik bilgileri.

Öğrenci durum belgelerinde öğrencinin öğrenimi süresince aldığı bütün puanlar bulunur. Öğrenci durum belgelerinin öğrenci velilerince görülmesi için dershane müdürü gerekli önlemleri alır.

Öğrenci durum belgeleri; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince hazırlanır.

Öğrenci İzleme Dosyası

Madde 36- Öğrencilerin dershaneye devam ettiği sürece aldıkları öğrenci durum belgelerinde yer alan hususlarla, başarı durumları ve yapılan rehberlik hizmetlerinin ayrıntılarıyla yazıldığı öğrenci izleme dosyası tutulur.

Öğrenci izleme dosyası rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisince tutulur.

Öğrenci izleme dosyası bilgisayarla da tutulabilir.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM
Kurullar

Öğretmenler Kurulu

Madde 37- Öğretmenler kurulu; yöneticiler, dershanenin bütün öğretmenleri, rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanlarından oluşturulur. Öğretmenler kurulu yılda en az iki defa toplanır. Dershanede takip edilecek eğitim-öğretim ilgili temel esaslar öğretmenler kurulunda belirlenir.

Zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan değerlendirme raporları, öğretmenler kurulunda da görüşülür.

Öğretmenler kurulunda alınan kararlar, dershane müdürünün onayından sonra uygulanır.

Kurul toplantılarında yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek, başta müdür olmak üzere bütün üyeler tarafından imzalanır.

Zümre Öğretmenler Kurulu

Madde 38- Zümre öğretmenler kurulu aynı dersi okutan branş öğretmenlerinden oluşur. Zümre öğretmenler kurulu en az ayda bir defa toplanır.

Zümre öğretmenler kurulu; müdürün ve zümre başkanının vereceği görevlerle birlikte aşağıda belirtilen görevleri yapar:

a) Öğretimiyle görevli oldukları ders plânlarının yapılmasını ve öğretmenlerin uygulamada birlik içinde hareket etmelerini sağlar.

b) Yapılacak sınavlarda birliğin sağlanması, tekniğine uygun soruların hazırlanması için önlemler alır. Hazırlanan soruları kurulda görüşerek gerekli düzeltmeleri yapar.

c) Dershanede uygulanan düzey belirleme, düzey kontrol ve deneme sınavları sonunda değerlendirme yapmak amacıyla toplanır. Bu toplantılarda; her öğrencinin durumunu tek tek ele alarak başarılarına göre yapılacak yöneltmeyi tespit eder, başarısızlık gördüğü alanlarda başarıya götürecek etkinlikleri plânlar. Gerekirse elde edilen sonuçlara göre öğrencilerin grup etkinliklerine katılmalarını sağlar.

Öğrencilerin başarısızlık sebeplerini araştırarak çözüm yollarını belirler.

d) Uygulanan ders programı ve yapılan plânların olumlu veya olumsuz yönlerini tespit eder. Buna göre program geliştirilmesi için ilgili makamlara teklifte bulunur.

e) Değerlendirme raporu hazırlar.

Zümre öğretmenler kurulunca yapılan değerlendirme toplantılarına; rehberlik, ölçme ve değerlendirme servisi elemanları da katılır.

Hazırlanan değerlendirme raporları, gerek görüldüğü hâllerde Öğretmenler Kurulunda da görüşülür.

Zümre öğretmenler kurulu toplantılarda yapılan görüşmeler ve alınan kararlar, tutanakla tespit edilerek zümre başkanı ve kurul üyeleri tarafından imzalanır.

Disiplin Kurulu

Madde 39- Disiplin kurulu, dershane müdürünün görevlendireceği bir müdür yardımcısının başkanlığında dershanedeki kadrolu öğretmenler arasından öğretmenler kurulunca gizli oyla seçilecek üç üyeden oluşur. Üç öğretmen de yedek üye olarak seçilir.

Oy tasnifi öğretmenler kurulunda yapılarak sonuçları ilân edilir.

Müdür yardımcısının bulunmadığı dershanede, disiplin kurulu üyeleri kendi aralarından birini başkan seçer.

Disiplin kurulu bir yıllık süre için seçilir. Dershaneye devam eden orta öğretim öğrencilerinin disiplin işlemleri, “Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği” hükümlerine göre yürütülür.

Dershaneye devam eden, ancak okulda öğrenci olmayanların disiplin işlemleri; kurumca hazırlanan ve millî eğitim müdürlüğünce onaylanan, “Özel Öğretim Kurumlarında Öğrenim Görenlerden Okul Öğrencisi Olmayanlarla İlgili Disiplin Yönergesi” hükümlerine göre yürütülür.

Öğrenci olmayan yetişkinlerden dershaneye devam edenler, Yönergede suç sayılan davranışlarda bulundukları takdirde, suçun niteliğine göre önce uyarılır, bu tür davranışlarda ısrar edenlerin dershaneyle ilişkileri kesilir.

Disiplin cezası alan öğrenciler, okulda okuyorlarsa, aldığı cezayı belgeleriyle birlikte okuluna bildirilir. Bu durum okul disiplin kurulunda değerlendirilir. Disiplin kurulu kararına göre işlem yapılır.

Disiplin kurulu kararı ile dershaneden kısa veya uzun süre uzaklaştırma cezası alan öğrencilerin yatırdıkları ücret iade edilmez.

İlköğretim düzeyindeki öğrencilere disiplin cezası verilmez. Dershanede sadece ilk-öğretim öğrencilerinin devam edeceği program dönemlerinin açılması halinde disiplin kurulu oluşturulmaz. İlköğretim düzeyindeki öğrencilerin olumsuz tutum ve davranışları eğitici yollarla giderilmesi için yönetici ve öğretmenlerce gerekli önlem alınır.

Kılık-Kıyafet

Madde 40- Dershanelerde; kurucu, kurucu temsilcisi, yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer personel hakkında; “Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık-Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır.

Ancak, öğrencilerin forma veya benzeri tek tip kıyafetleri giymeleri zorunlu değildir.

Karma Eğitim

Madde 41- Dershanelerde, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 15 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 5 inci maddesine uygun olarak karma eğitim yapılır.

 

ALTINCI BÖLÜM
Çalışma Takvimi ve Programlar

Çalışma Saatleri

Madde 42- Dershanelerde günlük öğretim, saat 08-00 ile 21.00 arasındaki süre içinde yapılır. 18 yaşından büyük ve okul öğrencisi olmayanlar için bu süre saat 22.30’a kadar uzatılabilir.

Ders saatinin süresi, 40 dakikadır.

Grupların haftalık ders programlarına, okula devam eden öğrenciler için hafta içinde bir günde 4, hafta sonunda bir günde 6 saatten fazla ders konulmaz.

Öğretim Yılı Süresi

Madde 43- Dershanelerde öğretim yılı süresini belirleyen çalışma takvimi, okulların öğretim yılı başlangıç ve bitiş tarihleri esas alınarak her program için ayrı ayrı olmak üzere kurum müdürünce hazırlanır.

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar.

Kamu veya özel kuruluşlarca yapılacak olan sınavlara hazırlık programını uygulayacak dershaneler, sınav tarihine göre çalışma takvimi hazırlar.

Çalışma takvimi, kurumun doğrudan bağlı bulunduğu il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce onaylandıktan sonra uygulamaya konur.

Yüksek Öğretime Öğrenci Seçme Sınavına Hazırlık Programı

Madde 44- Yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bütün derslerden program düzenlenebileceği gibi, yalnız bir veya birkaç dersten de yüksek öğretime öğrenci seçme sınavına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

İlköğretim Okulundan Sonra Bir Üst Okulun Giriş Sınavlarına Hazırlık Programı

Madde 45- İlköğretim okullarından sonra bir üst okulun giriş sınavlarına hazırlık programları düzenlenebilir.

Bu programın uygulanmasında okutulacak dersler, öğrencilerin hazırlandığı bir üst okulun giriş sınav sistemine uygun olarak seçilir.

Bu programa devam eden öğrencilere, devam ettikleri okullarla birlikte ara tatili verilir.

Ara Sınıf Takviye Programı

Madde 46- İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında takviye programlar uygulanabilir.

İlköğretim ve orta öğretim kurumlarının ara sınıflarında bulunan öğrencilerin devam etmeleri için düzenlenecek program dönemleri, okullardaki öğretim yılının başlangıç ve bitiş tarihleri arasında dershane müdürünün uygun göreceği bir tarihte başlar, öğretim yılı sonuna kadar devam eder. Dershane müdürü bu programa katılacak öğrencilerin ders saat sayısını, öğrencinin okuldaki ders durumuna göre belirler.

Öğretim yılının bitiminden sonra bu programlar açılmaz.

Diğer Sınavlara Hazırlık Programı

Madde 47- Kamu veya özel kurum ve kuruluşlarca işe alınacaklar için yapılacak sınavlara veya her türlü sınavlara hazırlama programlarını uygulayan dershanelerde bu sınavlara uygun derslerin yer aldığı programlar düzenlenebilir.

 

YEDİNCİ BÖLÜM
Meslekî Çalışmalar

Aday Öğretmenler

Madde 48- Aday öğretmenlerin görevlendirilmeleriyle ilgili esas ve usuller “Özel Öğretim Kurumlarında Görevlendirilen Personelin Adaylık İşlemleri İle Sicil ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönerge” esaslarına göre yürütülür

Hizmetiçi Eğitim

Madde 49- Kurum, öğretmenlerini yetiştirmek için gerekli önlemleri alır. Ayrıca yönetici ve öğretmenler, valilik veya Bakanlıkça açılacak hizmetiçi eğitim kurslarına katılırlar.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM
Tutulacak Defter ve Dosyalar ile Diğer İşlemler

 

Tutulacak Defter ve Dosyalar

Madde 50- Dershanelerde tutulacak defter ve dosyalar şunlardır:

a) Gelen-giden evrak kayıt defteri.

b) Evrak dosyaları.

c) Personel sicil defteri.

d) Öğrenci yoklama fişi ve defteri.

e) Ders defteri.

f) Öğrenci kayıt-kabul fişi ve dosyası.

g) İstatistik dosyası.

h) Öğrencilerden alınan paralarla ilgili belgeler.

ı) Gelir-gider defteri.

i) Öğretmenler kurulu karar defteri.

j) Zümre öğretmenler karar dosyası.

k) Disiplin kurulu karar defteri.

l) Ders plânları dosyası.

m) Teftiş defteri.

n) (A), (B) ve (C) demirbaş eşya esas defteri.

Defter, dosya ve kayıtların istenen bilgileri içermesi koşuluyla ayrıca bilgisayarla da tutulması mümkündür.

Kimlik Kartları

Madde 51- Öğretmen, yönetici ve diğer görevliler dershanede yakalarına örneğine uygun ve dershane müdürlüklerince onaylı kimlik kartı takmak zorundadırlar. (EK:1)

Dershane yönetimi, öğrencilere de kimlik kartı düzenler. Dershaneye devam eden öğrenciler okul öğrencisi olup olmamasına bakılmaksızın bütün öğrencilik haklarından istifade ederler. (EK:2)

Reklâm ve İlân

Madde 52- Dershaneler, tanıtıcı mahiyette reklâm ve ilân (Gazete ilânı, el ilânları, çeşitli broşürler ve benzeri) verebilirler. Bu ilân ve reklâmların izinleri, 625 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun ilgili hükümlerine göre alınır.

İlân ve reklâmlarda; öğretmen, öğrenci ve diğer dershanelerin adı kullanılamaz.

Yıl Sonu Raporu

Madde 53- Dershane müdürü tarafından, her yıl ağustos ayı içerisinde; öğrenci ve öğretmenlerle ilgili sayısal verileri ve kurumca yapılmış olan diğer etkinlikleri kapsayan yıl sonu raporu hazırlanarak kurumun doğrudan bağlı bulunduğu millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

Toplu Onay

Madde 54- Çalışma izin onayının geçerlik süresi sona eren yönetici ve öğretmenlerden görevine devam edecekler için en geç 15 gün içinde uzatma onayı alınması gereklidir.

Bu onay, çalışma izninin bitiş tarihinden iki ay önceden de alınabilir.

Dershane müdürü, uzatma onaylarının zamanında ve toplu olarak alınması için gerekli önlemleri alır.

Ders Çizelgesi

Madde 55- Dershane müdürü, öğretmen ve yöneticilerle program dönemleri hakkındaki bilgileri içeren ders çizelgelerini, Bakanlıkça tespit edilen örneğe uygun doldurarak her yıl kasım ve mayıs ayları içinde valiliğe gönderir.

 

DOKUZUNCU BÖLÜM
Çeşitli Hükümler

Sınav Sonuçlarının İlânı

Madde 56- Resmî makamlarca yapılan bir üst okula giriş sınavlarıyla ilgili sorular ve cevapları, basın-yayın organları tarafından yayımlanmadan, dershane yetkililerince ilân edilmez.

İzinsiz Etkinlikler

Madde 57- Bu Yönetmeliğin 44 üncü, 45 inci, 46 ncı ve 47 nci maddelerinde belirtilen programlar ile bunlara benzer konularda test bürosu, test merkezi, sınav merkezi, sınav birimi veya benzer adlarla etkinlikte bulunulamaz.

Bu hükme aykırı hareket edenlere Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

Özel Ders

Madde 58- Dershane öğretmenleri ve yöneticileri bireysel veya özel gruplar kurarak özel ders veremezler. Verenlerin çalışma izinleri iptal edileceği gibi; öğretmen, yönetici ve gerektiğinde dershane hakkında da ceza işlemleri uygulanır.

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Madde 59- Öğrenciler dershane öğretmenleri ile birlikte, dershanede öğrenim gördükleri saatler dışında, valilikten izin almak koşuluyla sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunabilirler. Dershane müdürleri bu konuda gerekli çalışmaları yaparlar.

Telif Ücreti

Madde 60- Öğretmenlere, hazırladıkları yazılı kaynaklar için, öğretmen ile kurucu arasında ilgili mevzuata uygun yapılacak sözleşmeye göre telif ücreti ödenir.

Öğretim Ücreti

Madde 61- Dershanelerden ayrılan öğrencilerin ücretleriyle ilgili olarak “Özel Öğretim Kurumları Öğrenci Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği” hükümleri ile Bakanlık emirlerine göre işlem yapılır.

Diğer Hususlar

Madde 62- Bu Yönetmelikte yer almayan hususlarda, özel öğretim kurumlarına ilişkin mevzuat hükümleri uygulanır.

 

ONUNCU BÖLÜM
Kaldırılan Mevzuat, Yürürlük, Yürütme

Yürürlükten Kaldırılan Mevzuat

Madde 63- 07/03/1988 tarihli ve 2255 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Özel Dershaneler Tip Yönetmeliği” ve değişiklikleri yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

Madde 64- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 65- Bu Yönetmelik hükümlerini, Millî EğitimBakanlığının gözetim ve denetiminde dershane genel müdürü / dershane müdürü yürütür.

.......................................................

Ek-1  EKLER