MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI PERSONELİNE
TAKDİR VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERİLMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE

 

Tebliğler Dergisi

: KASIM 1999/2506

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, NİSAN 2011 tarihli ve 2643 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Personeline Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesine İlişkin Yönergenin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönerge''nin 1' inci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

 

 

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığının merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı kuruluşlarında görevli personelden, görevinde olağanüstü gayret ve çalışmalarıyla başarı sağlayanlara; Takdir Belgesi ve Teşekkür Belgesi verilmesine ilişkin esasları düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarında görevli personeli kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Takdir Belgesi Verilebilecekler

Madde 4- Takdir Belgesi:

a) Genel bir zarar, felaket ve tehlikenin önlenmesi veya genel bir faydanın sağlanması için hayatını tehlikeye koyarak görevinde olağanüstü gayret ve başarı sağlayanlara, (görevinde olağanüstü gayret ve başarı, sıralı sicil amirlerinin gerekçeli teklifi üzerine veya doğaldan takdir belgesi verecek makamlarca belirlenir.)

b) Millî Eğitim Bakanlığının görev alanına giren konularda bilimsel nitelikte eser vermiş olanlardan bu eserlerinin yarışma sonucu bir veya birkaçı ders kitabı olarak kabul edilmiş veva yurt içi ve yurt dışı yarışmalarda derece almış olanlara,

c) Okul koruma derneklerinin ekonomik, sosyal ve kültürel hizmetlerinin yürütülmesinde ve geliştirilmesinde üstün gayret sarfederek onursal üye olarak çalışanlara,

d) Bakan tarafından üst üste 3 yıl Teşekkür Belgesi verilenlerden 4 üncü yılda da Bakan tarafından Teşekkür Belgesi verilmesi uygun gürülenlere,

e) Memuriyeti süresince siciline işlenmiş herhangi bir ceza almadan (silinme hali hariç) emekli olanlara,

f) Yeni buluşlar yapanlar veya mevcut usullerde yararlı yenilikler meydana getirenlere,

g) Millî Eğilim Bakanlığına bağlı döner sermayeli kurum ve kuruluşlarda üretimi, verimliliği ve geliri kişisel cabası ve girişimleri ile bir önceki yıla oranla önemli ölçüde artıranlara, verilebilir.

Teşekkür Belgesi Verilebilecekler

Madde 5- Teşekkür Belgesi:

a) Görevinde emsallerine göre üstün başarı sağlayanlara,

b) Millî Eğitim Bakanlığı veya ilgili kuruluşlarca kabul veya tescil edilen çeviri ve derleme türünde eser yayınlayanlara,

c) Vazife malulü olarak emekli olanlara, verilebilir.

Takdir Belgesi Verecekler

Madde 6- Müfettişlerin veya sıralı sicil amirlerinin önerileri üzerine ya da doğrudan;

a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,

b) Valiler; il sınırları içinde görevli personele,

c) Kaymakamlar; ilçe sınırları içinde görevli personele, Takdir Belgesi verebilir.

Teşekkür Belgesi Verecekler

Madde 7- Müfettişlerin ve sıralı sicil amirlerinin teklifleri üzerine veya doğrudan;

a) Bakan; merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı kuruluşlarda görevli personele yer ve zamana bağlı olmaksızın,

b) Müsteşar ve müsteşar yardımcıları; merkez ve taşra teşkilatında görevli personele,

c) Genel müdür ve bakanlık daire başkanları; merkez ve taşra teşkilatındaki görev, yetki ve sorumlulukları dahilinde bulunan hizmet birimlerinde görevli personele,

d) Valiler ve il millî eğitim müdürleri; il sınırları içinde görevli personele,

e) Kaymakamlar ve ilçe millî eğitim müdürleri; ilçe sınırları içinde görevli personele;

Teşekkür Belgesi verebilir.

Belgelerin Saklanması, İsimlerin Yayımı

Madde 8- Takdir ve Teşekkür Belgesi, personelin sicil dosyasına işlenir. Takdir ve Teşekkür Belgesinin birer örneği bu dosyada saklanır. Millî Eğitim Bakanınca Takdir Belgesi verilenlerin isim ve görev yerleri Tebliğler Dergisinde yayımlanır. Diğerlerinin isim ve görev yerleri, Bakanlığımız merkez ve taşra birimlerince çıkarılan yayınlarda yayımlanabilir.

Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmeyecekler

Madde 9- Sicil yoluyla eınekliye sevk edilenler ile hangi nedenle dursa olsun Devlet memurluğundan çıkarılanlara Takdir ve Teşekkür Belgesi verilmez.

Belgelerin Basımı

Madde 10- Takdir Belgesi Ek-l'de, Teşekkür Belgesi Ek-2'de gösterildiği şekildedir. Takdir ve Teşekkür belgelerinin basımı Yayımlar Dairesi Başkanlığınca gerçekleştirilir.

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler

Madde 11- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte 9 Eylül 1985 tarih ve 2195 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan "Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge" yürürlükten kalkar.

Eski Belgelerin Kullanımı

Geçici Madde 1- Bu Yönergenin yürürlüğe girdiği tarihte stokta bulunan Takdir ve Teşekkür belgelerinin kullanılmasına tüketilinceye kadar devam edilir.

Yürürlük

Madde 12- Bu Yönerge onay tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 13- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

Aşağıdaki eklerin orjinallerini indirmek için tıklayınız.

Ek-1 Takdir Belgesi

Ek-2 Teşekkür Belgesi