Resmi Gazete Tarihi: 15.04.2000 Resmi Gazete Sayısı: 24021

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI TAŞIMALI İLKÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 
BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Bu Yönetmeliğin amacı, ilköğretim kurumu bulunmayan, çeşitli nedenlerle eğitim ve öğretime kapalı, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencilerinin, taşıma merkezi seçilen okullara günü birlik taşınarak kaliteli bir eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak için gerekli usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönetmelik, taşımalı ilköğretim uygulaması ile ilgili iş ve işlemleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

Bu Yönetmelik 5/1/1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun, 18/6/1949 tarihli ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık :  Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Bakan :  Millî Eğitim Bakanını,

c) Millî Eğitim Müdürlüğü : İl ve İlçe Millî Eğitim Müdürlüğünü,

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlköğretim Kurumu: Mecburi ilköğretim çağındaki çocukların eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

e) Birleştirilmiş Sınıf : Birleştirilerek bir derslikte tek öğretmen tarafından okutulan birden fazla sınıfı,

f) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı Eğitim: İlkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulundan herhangi biri bulunmayan veya eğitim ve öğretime kapalı olanlar ile birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan ilkokullardaki öğrencilerin seçilen merkezlerdeki ilköğretim kurumlarına günü birlik taşınarak eğitim ve öğretim görmelerini sağlamak amacıyla yapılan uygulamayı,

g) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşıma Merkezi İlköğretim Kurumu: Çevredeki yerleşim birimlerinden taşınan öğrencilerin eğitim ve öğretim gördükleri ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulunu,

h) Öğrencisi Taşınan Yerleşim Birimi : Öğrencileri taşıma kapsamına alınan köy ve köyaltı yerleşim birimini,

ı) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrencisi taşınan okul: Taşıma kapsamına alınan ilkokul, ortaokul ve imam-hatip ortaokulunu,

ifade eder.  

 

İKİNCİ BÖLÜM

Plânlama ve Değerlendirme Komisyonları, Görevleri  ve Uygulama

Plânlama             

MADDE 5 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

İl ve ilçelerde, yeni öğretim yılında taşımalı kapsamına alınacak yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının seçimi ve plânlaması için “Plânlama Komisyonu” kurulur.

Plânlama Komisyonu

MADDE 6 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

(1) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beş ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdüründen oluşur.

(2) Komisyon, Şubat ayının ikinci haftasında toplanır.

(3) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Komisyon, millî eğitim müdürünün görevlendireceği müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında en az biri taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürü olmak üzere beş ilkokul, ortaokul veya imam-hatip ortaokulu müdüründen oluşur.

(4) İhtiyaç duyulması hâlinde, ilgili yerleşim birimlerinin köy muhtarları ve belediye başkanları ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetkilileri de görüşleri alınmak üzere toplantıya davet edilebilir.

Plânlama Komisyonun Görevleri

Madde 7- Komisyonun görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Köy ve köy altı yerleşim birimlerindeki ilköğretim çağ nüfusu ile öğrenci sayılarını sınıflara göre tespit edip değerlendirmek.

b) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınacak veya çıkartılacak okul ve yerleşim birimleri ile öğrenci sayılarını tespit etmek.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrenci sayısına ve ulaşım şartlarına göre öğrencisi taşınacak yerleşim birimlerini gruplandırarak, taşıma merkezi ilköğretim kurumlarını tespit etmek.

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına uzaklığını ve ulaşım planını gösteren taşımalı ilköğretim haritalarını (A4 ebadında) hazırlatmak ve e-okul sistemine aktarmak.

e) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Her bir taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak yerleşim birimi ile öğrenci sayısını dikkate alarak, öğrencilerin kaç araçla taşınacağını, aracın izleyeceği yol ve durakları ile saatlerini belirlemek.

f) (Değişik:RG-27/02/2004-25386) Öğrencilerin güvenli şekilde taşınmaları ile sağlık ve beslenme konularında alınacak  önlemleri  belirlemek.

g) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan okulların bina ve tesisleri ile ders araçları ve taşınırlarının öncelikle taşıma merkezi ilköğretim kurumlarının ihtiyaçları giderilmek amacıyla millî eğitim müdürlüğüne öneride bulunmak.

h) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Mart ayının son haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile hazırlanan gerekçeli raporu millî eğitim müdürlüğüne sunmak.

ı) (Ek:RG-17/08/2000-24143) Taşıma planlamasında, Bakanlıkça illere tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması durumunda gerekli ödeneğin sağlanması için mahalli idarelerin kaynakları ile diğer kaynakları değerlendirmek.

i) (Ek:RG-16/10/2009-27378) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşınması ekonomik olmayan ve ulaşım şartları elverişsiz olan yerleşim birimleri ile okullardaki öğrenciler, öncelikle yatılı bölge ortaokullarına yerleştirildikten sonra taşıma kapsamına alınacak diğer öğrencilerin planlamasını yapmak.

Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun özellikleri (Değişik madde başlığı:RG-1/9/2012-28398)

Madde 8- (Değişik birinci cümle: RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun seçiminde şu özellikler aranır:

a) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerine göre daha  merkezî durumda olması.

b) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Derslik sayısı ve fizikî kapasitenin yerleşim yerindeki mecburi ilköğretim çağındaki öğrenciler ile taşıma kapsamına alınan öğrenci sayısının eğitimine yeterli olması.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumunun bulunduğu yerleşim biriminin çevre köylerle ulaşım imkânlarına sahip, gelişmeye uygun ve nüfusunun artış göstermesi.

d) Öğretmen  ve ders araç-gerecinin  yeterli olması.

e) Sosyal ve kültürel etkinliklere uygun ortamların bulunması.

f) (Ek:RG-16/10/2009-27378) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Zorunlu sebepler dışında yatılı bölge ortaokulları ile ikili öğretim yapan ilköğretim kurumlarının taşıma merkezi ilköğretim kurumu olarak seçilmemesi.

Öğrencisi Taşınacak Okul ve Yerleşim Biriminin Özellikleri

Madde 9- (Değişik:RG-27/02/2004-25386)

(Mülga birinci fıkra:RG-16/10/2009-27378)

Öğrencisi taşımalı ilköğretim  kapsamına alınacak okul ve yerleşim biriminin seçiminde;

a) Yerleşim biriminde okul bulunmaması,

b) Doğal afet ve başka nedenlerle okul binasının kullanılamayacak derecede hasarlı olması,

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlkokul öğrenci sayısının 10’dan az olması,

d) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Yerleşim birimindeki ortaokul veya imam-hatip ortaokulu öğrencileri için yeterli sayıda derslik bulunmaması ve bu dersliklerdeki toplam öğrenci sayısının 60’dan az olması,

e) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Öğrencisi taşınacak yerleşim yerinin taşıma merkezi ilköğretim kurumuna uzaklığının iklim şartları ve yol güvenliğine göre en az 2 km olması esastır. Gerektiğinde bu uzaklığın 1,5 km’ye kadar indirilmesine Plânlama Komisyonu karar verebilir.

f) (Ek:RG-16/10/2009-27378) Öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerinin belediye sınırları içerisinde bulunmaması.

özellikleri aranır.

Değerlendirme

Madde 10- Plânlama Komisyonu tarafından hazırlanan raporları değerlendirmek ve ilçeler arasında eşgüdümü sağlamak üzere “Değerlendirme Komisyonu” kurulur.

Değerlendirme Komisyonu

MADDE 11 – (Değişik:RG-16/10/2009-27378)

(1) İl millî eğitim müdürünün veya görevlendireceği müdür yardımcısının başkanlığında taşımalı ilköğretim uygulamasından sorumlu şube müdürü, taşımalı ilköğretim uygulamasının yapıldığı ilçe millî eğitim müdürleri ve (Değişik ibare:RG-1/9/2012-28398) il eğitim denetmenleri başkan yardımcısından oluşur. Komisyon, Nisan ayının son haftasında toplanır.

(2) İhtiyaç duyulması hâlinde diğer birimlerden sorumlu müdür yardımcısı veya şube müdürlerinin de toplantılara katılmaları sağlanır.

Komisyonun Görevleri

MADDE 12 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Değerlendirme Komisyonunun görevleri şunlardır:

a) İlçelerin taşımalı ilköğretim plânlama raporlarını inceleyerek Yönetmelik hükümlerine uymayan, öğrencisi taşınan okul ve yerleşim birimleri ile taşıma merkezlerini uygulama kapsamından çıkartmak.

b) Başka bir ilçedeki taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini plânlamak.

c) Taşıma kapsamından çıkartılan ilköğretim kurumlarının bakım ve onarımlarının yapılarak eğitim ve öğretime hazırlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

d) Başka bir ildeki taşıma merkezi ilköğretim kurumlarına öğrencisi taşınacak okul ve yerleşim birimlerini tespit ederek, iller arasında gerekli eşgüdümün sağlanması için il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

e) İl düzeyinde taşımalı ilköğretimin plânlamasını, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formuna (Ek-1) göre hazırlayıp valilik onayına sunulmak üzere il millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

Uygulama

Madde 13- (Değişik birinci fıkra:RG-1/9/2012-28398) Yapılan plânlama sonucu taşımalı ilköğretim kapsamına alınan ve çıkartılan yerleşim birimleri ile taşıma merkezi ilköğretim kurumları, il millî eğitim müdürünün teklifi ve valinin onayı ile uygulamaya konulur. Bu onay bir öğretim yılı için geçerlidir.

(Değişik ikinci fıkra:RG-16/10/2009-27378) İl millî eğitim müdürlüğü, Mayıs ayının en geç üçüncü haftasında, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) bir örneğini (Değişik ibare:RG-1/9/2012-28398) Temel Eğitim Genel Müdürlüğüne/Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne, bir örneğini ihale işlemleri takip edilmek üzere ilçe milli eğitim müdürlüğüne, bir örneği de ihale işlemleri yapılmak üzere ilgili daireye gönderir.

Taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürünün görevleri (Değişik madde başlığı:RG-1/9/2012-28398)

Madde 14- (Değişik birinci cümle: RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürünün taşımalı ilköğretim uygulamasına ilişkin görevleri şunlardır:

a) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Okulun fiziki durumuna göre taşımalı ilköğretim kapsamında okuluna alabileceği öğrenci sayısını sınıflara göre tespit ederek şubat ayının ikinci haftasında millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

b) Taşıma yoluyla okula gelen öğrencilerin İlköğretim Kurumları Yönetmeliğine göre kayıt ve kabullerini yapmak.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşınan öğrenciler ile taşıma merkezi ilköğretim kurumu öğrencilerinin birlikte eğitim ve öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.

d) Taşınacak öğrencilerin geliş-gidişlerine göre haftalık ders dağıtım ve günlük vakit çizelgesini düzenlemek.

e) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşınan öğrenciler ile taşıma merkezi ilköğretim kurumu öğrencilerinin birlikte eğitim ve öğretimlerini sağlayacak şekilde sınıf ve şubelere göre dengeli dağılımını sağlamak.

f) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Taşınan öğrencilerin öğle yemeklerini düzenli şekilde yiyebilmeleri için gerekli tedbirleri almak, yüklenicinin sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak kontrol etmek ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

g) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) Taşıma merkezi ilköğretim kurumlarında yapılan eğitsel etkinlikleri, taşınan öğrencilerin geldikleri yerleşim birimlerinde de imkânlar ölçüsünde yapmak.

h) Taşınan öğrencilerin velileri ve köy muhtarları ile yakın ilişkide bulunarak  okulla iş birliğini sağlamak için gerekli önlemleri almak.

ı) Servis araçları ile taşınan öğrencileri, isim listelerine göre kontrol etmek.

i) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Araçların aylık çalışma programlarına göre hazırlanan puantaj cetvellerini her ayın sonunda millî eğitim müdürlüğüne göndermek.

j) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin, 28/8/2007 tarihli ve 26627 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine ve sözleşme hükümlerine uyup uymadığını günlük olarak denetlemek, aksaklıkları önlemek ve gidermek üzere gerekli tedbirleri almak ve giderilemeyen aksaklıkları rapor hâlinde millî eğitim müdürlüğüne bildirmek.

k) Taşıma işini yüklenenlerin ve taşıt sürücülerinin isim ve adresleri ile aracın plâkasını bağlı bulunduğu jandarma karakolu veya emniyet müdürlüğüne bildirmek.

l) Okul servis araçlarının arkasındaki “OKUL TAŞITI” tabelâsının üst kısmına,  okunabilecek şekilde ilçe millî eğitim müdürlüğü’ ne “sürücü hatalarının  bildirileceği telefon numarası”‘nın  yazdırılmasını sağlamak.

m) Biri öğretim yılı başında olmak üzere öğretim yılı içerisinde taşınan öğrencilerin velileri ile en az üç toplantının yapılmasını sağlamak.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İhale İşlemleri

Taşıma İhalesi

Madde 15- (Değişik:RG-27/02/2004-25386)

İhale işlemleri yürürlükteki  İhale mevzuatına göre yapılır.

İhalelerde Dikkat Edilecek Hususlar

Madde 16- İhale sözleşmeleri ve ihale şartnameleri hazırlanırken dikkat edilecek hususlar:

a) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İhale sözleşmeleri ve şartnameleri ile ilgili olarak taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürlerinin görüşleri de alınır.

b) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) İhale işlemleri en geç Ağustos ayının ikinci haftasında bitirilir. Bu tarihten sonra sel, yangın ve deprem gibi olağanüstü durumlar dışında hiçbir şekilde ihale işlemlerine dair valilik onayı alınamaz ve taşıma ihalesi yapılamaz.

c) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlçe millî eğitim müdürlüğü, ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmeler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra, Ağustos ayının en geç üçüncü haftasında, ihale sözleşmelerinin, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunun (Ek-2) birer örneğini il millî eğitim müdürlüğü ile ilgili taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürlüklerine gönderir.

d) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) İl millî eğitim müdürlüğü, e-okul sistemindeki Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu (Ek-1) ile Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunu (Ek-2) Eylül ayının en geç ikinci haftasında doldurarak onaylar.

e) (Değişik:RG-16/10/2009-27378) Taşımalı ilköğretim kapsamında hizmet verecek araçların özellikleri, taşıt sürücülerinin yükümlülükleri ve diğer hususlar, Okul Servis Araçları Hizmet Yönetmeliğine göre düzenlenir.

f) (Değişik:RG-1/9/2012-28398) İlçe millî eğitim müdürlüğü, ihale işlemleri sonuçlandırılıp sözleşmeler ilçe millî eğitim müdürlüğüne gönderildikten sonra, Ağustos ayının en geç üçüncü haftasında, ihale sözleşmelerinin, Taşımalı İlköğretim Bilgi Formunun (Ek-1) ve Taşımalı İlköğretim İstatistik ve Ödenek Formunun (Ek-2) birer örneğini il millî eğitim müdürlüğü ile ilgili taşıma merkezi ilköğretim kurumu müdürlüklerine gönderir.

g) (Ek:RG-16/10/2009-27378) Öğrenci taşımacılığının kara yolu ile yapılamadığı yerlerde valilik onayı alınarak deniz yolu ile de taşıma yapılabilir. Deniz yolu ile yapılacak taşımada Denizcilik Müsteşarlığınca yolcu taşınmak üzere belgelendirilmiş deniz araçları kullanılır. Taşıma yapacak deniz araçlarının, 10/6/1946 tarihli ve 4922 sayılı Denizde Can ve Mal Koruma Hakkında Kanunda öngörülen nitelikleri taşıması gerekir. Deniz araçlarında, bu Kanun uyarınca gerekli olan belge ve teknik teçhizatlar ile kişi başı TSE veya ISO onaylı ışıklı ve düdüklü çocuk can yeleği bulundurulur. Araçların ferdi kaza ve mali sorumluluk sigortalarının yaptırılması zorunludur.

ğ) (Ek:RG-16/10/2009-27378) İhale işlemlerinin zamanında yapılamaması veya yüklenicinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi hâlinde öğrencilerin eğitim öğretimlerinin aksamaması için mülki amirlerce gerekli tedbirler alınır.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Gelir  ve Giderler

Madde 17- 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununun 76 ncı maddesinde belirtilen  gelirlerden taşımalı ilköğretim için ayrılan ödenekler, aynı kanunun ilgili maddeleri gereğince taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılır.

Taşımalı ilköğretim için genel bütçeden ayrılan paydan gönderilerek özel idare bütçesine aktarılan ödenekler ile özel idare bütçesinden ayrılan paylar başka bir amaçla kullanılamaz. Artan miktar, taşımalı ilköğretim giderlerinde kullanılmak üzere bir sonraki yıla aktarılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Madde 18- Taşımalı ilköğretim ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi için “Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Müdürleri Yönetmeliği” gereğince millî eğitim müdürü, bir millî eğitim müdür yardımcısı  veya  şube müdürüne görev verir.

MADDE 19 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Öğrencisi taşımalı ilköğretim kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin yer değiştirme işlemleri, ilgili mevzuata göre yapılır.

MADDE 20 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Millî eğitim müdürlüğü tarafından öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan okullarda bulunan ders araçları ile taşınır mallar, taşıma merkezi ilköğretim kurumuna öncelik verilmek kaydıyla, ihtiyacı olan ilköğretim kurumlarına, 28/12/2006 tarihli ve 2006/11545 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Taşınır Mal Yönetmeliği hükümlerine göre verilir. Öğrencisi taşınan okullardaki defter, dosya, kayıtlar ve her türlü resmî evrak taşıma merkezi ilköğretim kurumuna teslim edilerek muhafaza edilir.

Madde 21- (Değişik: RG -27/02/2004-25386)

(Değişik birinci fıkra:RG-1/9/2012-28398) Öğrencisi taşıma kapsamına alınarak kapatılan ilköğretim kurumlarının bina ve tesisleri, okul öncesi eğitim, halk eğitim ve diğer millî eğitim hizmetlerine, 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu hükümlerine göre bakım ve onarım ile işletme giderleri, kullanıcı tarafından karşılanmak kaydıyla ilgili mevzuat çerçevesine geçici olarak tahsis edilebilir.

Boş kalan  okul bina ve tesisleri ise bakımları yapılmak kaydıyla  köy muhtarlıklarına teslim edilir. 

Madde 22- Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan yerleşim birimlerinin yol  bakım ve onarımlarının yapılması, eğitim- öğretim süresince ulaşıma açık tutulması, yol emniyetinin sağlanması için il ve ilçe millî eğitim müdürlüklerince ilgili kurumlarla iş birliği yapılarak gerekli önlemler alınır. Ancak, kamu kurum ve kuruluşları ile yaptıkları hizmet karşılığı olarak herhangi bir ödemede bulunulması konusunda protokol yapılamaz.

(Ek:RG-16/10/2009-27378) Taşımalı ilköğretim uygulaması kapsamında taşınan öğrencilere öğle yemeği verilir. Yemekler, yürürlükteki ihale mevzuatı hükümlerine göre satın alınır. Yemek hizmetlerinin yürütülmesinde 15/8/1983 tarihli ve 83/6950 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Yemeklerin hazırlanmasında ve sunulmasında besin değerinin korunmasına ve sağlığa uygunluğuna gerekli özen gösterilir.

(Ek:RG-16/10/2009-27378) Yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı hâlde planlanarak yapılan taşıma iş ve işlemleri ile öğrencilerin her türlü sorumluluğu, planlama ve değerlendirme komisyonlarına aittir.

Madde 23- Millî eğitim müdürlüğü, emniyet müdürlüğü ile iş birliği yaparak okul servis aracı sürücülerini, uyacakları kurallar ve gösterecekleri davranışlar konusunda öğretim yılı başında ve uygun gördüğü zamanlarda düzenlenecek kurs ve seminerlerle eğitime alır.

 

ALTINCI BÖLÜM

Geçici Hükümler Yürürlük ve Yürütme

Geçici Madde 1- (Mülga:RG-16/10/2009-27378)

GEÇİCİ MADDE 2 – (Değişik:RG-1/9/2012-28398)

Taşımalı ilköğretim kapsamına girmeyen yerleşim birimlerindeki okulların yangın, sel, deprem gibi doğal afete uğraması ve öğrencilerin en yakın yatılı bölge ortaokuluna yerleştirilememeleri durumunda, çözüm bulununcaya kadar öğrenciler taşımalı ilköğretim kapsamına alınırlar.

Geçici Madde 3 – (Mülga:RG-16/10/2009-27378)

Yürürlük

Madde 24 - Maliye Bakanlığı ve Sayıştayın görüşleri alınarak bu Yönetmelik hükümleri yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 25 - Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ekleri için tıklayınız

Sayfa

T.C.Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü |  http://mevzuat.basbakanlik.gov.tr/ | e-posta : mevzuat@basbakanlik.gov.tr 
Mevzuat Bilgi Sistemi ile İlgili Sorularınız İçin : Canan BAYSAL +90 312 422 25 47 ve Gürsel KARAKERİMOĞLU +90 312 422 25 65,
Resmi Gazete ile İlgili Sorularınız İçin ise; Faruk SABAH +90 312 422 25 74 nolu telefonlardan bilgi alabilirsiniz. | Faks: +90 312 422 25 99
Tüm haklar
2008 Başbakanlık