OKULLARDA SİVİL SAVUNMA KOLU KURULMASI VE ÇALIŞMASI İLE İLGİLİ ESASLAR

 I. Amaç
Sivil Savunma Konularında; ilk, orta ve lise dengi okul öğrencilerini bilinçlendirmek, eğitmek amacı ile bu okullarda yapılacak çalışmaların plânlama, koordine ve yürütümünü sağlamak üzere kurulacak "Sivil Savunma Kollarının" faaliyetlerini düzenlemektir

II. Kapsam

Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı ve denetiminde olan tüm İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okulları kapsar.

III. Hukukî Dayanak

Bu Esaslar; 4/11635 Karar Sayılı "Sivil Müdafaa Vekâletlerarası İş Birliği ve Karşılıklı Yardım Tüzüğü" ile "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği" ve bu Yönetmeliğine dayalı olarak çıkarılan Millî Eğitim Bakanlığının 14/11/1988 gün ve Md. Bşk.040.Yön.Şb.Md. 3008 sayılı genelgesine göre hazırlanmıştır.

IV. İlkeler

a) Topyekün savunmanın ayrılmaz bir parçası olan sivil savunma konularında öğrencilerimizi bilinçlendirmek.

b. Yurt savunmasında kişilere düşen, görev ve sorumluluk duygularını aşılamak,

c) Öğrencilerimize savaş ve afetlerin yıkımlarına karşı, kendilerini nasıl koruyabileceklerini öğretmek,

d) Günümüz silâhları ve savaş teknikleri hakkında öğrencilerimize kısa bilgi vermek,

e) Savaşta ve afetlerde sivil savunmanın herkesin yanında ve yardımında olacağı konusunda öğrencilerimizi bilinçlendirmek,

f) Savaşta ve afetlerde dayanışma ve yardımlaşmanın önemini belirtmektir.

V. Teşkilât

Yukarıda belirtilen amaçların gerçekleşmesi için ilk, orta ve lise dengi okullarda sivil savunma kolları kurulur.

Sivil Savunma Kolu aşağıdaki organlar tarafından yürütülür.

1. Rehber Öğretmen

Ders yılı başında öğretmenler kurulu tarafından en az bir öğretmen rehber öğretmen olarak seçilir. Bu öğretmenler kol faaliyetlerinde okul müdürüne karşı sorumludur. Rehber öğretmen mahallî sivil savunma birimleriyle iş birliği yapar.

2. Sivil Savunma Kolu Genel Kurulu

Her sınıfın şubelerinden seçilen en az 2'şer öğrenciden oluşur.

3. Sivil Savunma Kolu Yönetim Kurulu

Genel kurulca üyeler arasından seçilen en az 5 asil ve 3 yedek üyeden oluşur. Yönetim kurulu üyeleri 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 1 sekreteri gizli oyla seçer. Bunların süreleri bir öğretim yılıdır.

4. Denetleme Kurulu

Genel kurulca seçilen en az 2 üye öğrenciden oluşur.

VI. Görev ve Sorumluluklar

1. Rehber Öğretmenin Görevleri

a) Sivil Savunma Kolunun Kurucusu ve Yöneticisi olarak; hazırlanan iç yönetmeliği ve yıllık çalışma programı rehber öğretmenler kuruluna sunmak.

b) Genel Kurulu toplamak,

c) Sivil savunma kolunu yönlendirerek çalışmalarını izlemek,

d) Yıllık yapılacak çalışma programının hazırlanmasına yardımcı olmak,

e) Yılılk çalışma programını okul müdürüne onaylatmak,

f) Onaylanan programın uygulanmasını sağlamak,

g) Her yıl 28 Şubat Sivil Savunma Gününü bir program dahilinde kutlanmasını sağlamak,

h) Yıllık çalışma programında değişiklik yapmak için genel kurulu toplantıya çağırma

ı) Okul duvar gazetesinde sivil savunma konulu yazılar çıkmasına yardımcı olmak,

i) Kolun gelir-gider defterini kontrol etmek,

j) Yıl boyunca yapılan çalışmaları sene sonunda bir rapor halinde okul müdürüne sunmak,

k) Sivil savunma konusunda film, afiş, broşür veya diğer ihtiyaçların temini için mahallî sivil savunma birimleriyle iş birliği yapmaktır.

2. Genel Kurulun Görevleri

a) Rehber öğretmenin gözetiminde ilk toplantıda yönetim ve denetim kurullarını seçmek,

b) Yıllık çalışma programının ana hatlarını saptamak,

c) Kol çalışmalarının sağlıklı yürümesi için sınıf temsilcileri ve sınıf arkadaşlarıyla iş birliği yapmak,

d) Yıl içinde çıkarılacak olan duvar gazetesine konacak yazıları ve sivil savunma günü kutlamasında görev alacakları yönetime iletmek,

e) Sivil savunma kolu yönetim kurulunun faaliyet raporu ve denetleme raporunu değerlendirmek.

3. Yönetim Kurulunun Görevleri

a) Yıllık çalışma programını (bu program mahallî sivil savunma müdürlüğü veya memurluğu ile koordine edilerek yapılacaktır) yaparak, okul müdürünün onayına sunmak,

b) Kurula havale edilen yazıları incelemek ve gereğini yapmak,

c) Sivil savunma günü programını hazırlamak ve uygulamak,

d) Mahallî sivil savunma birimleriyle iş birliği yaparak sivil savunma konularında öğrencilerin bilinçlenmesini sağlamak,

e) Duvar gazetesinde sivil savunma ile ilgili yazı ve haberlerin yayınlanmasını sağlamak,

f) Okul öğrencilerinin sivil savunma konularında aydınlatılması için afiş, broşür ve filmlerin öğrencilere gösterilmesini sağlamak,

g) Okulda ilk yardım kursları düzenlemek,

h) Öğrencilerin İkaz-Alarm ve Sığınaklar konusunda aydınlatılmasını sağlamak,

ı) Sınıflar arasında sivil savunma konularında kompozisyon, resim ve şiir yarışmaları düzenlemek,

i) Sivil savunma gününde, okulda sivil savunma köşesi düzenlemektir.

4. Yönetim Kurulu Başkanının Görevleri

a) Yönetim kurulunu toplamak,

b) Kurul faaliyetlerinin plân ve program dahilinde yürütülmesini sağlamak,

c) Sivil savunmanın tanıtılması için öğrenciler tarafından yapılan çalışmaları idare etmek,

d) Sivil savunma kavramını tüm okul öğrenilerine tanıtmak için etkin bir çalışma yapmak,

e) Sivil savunma koluna, sınıflarda yapılan seçimlerde veya görevlendirmelerde yer almayan öğrencilerden bilâhare gönüllü olarak üye olmak isteyenlerin kabullerini yapmaktır.

5. Başkan Yardımcısının Görevleri

a) Başkan olmadığı zaman yönetim kuruluna başkanlık etmek,

b) Sivil savunmanın tanıtılması için yapılan çalışmalarda başkana yardımcı olmaktır.

6. Sekreterin Görevleri

a) Sivil savunma kolunun yazı işlerini yürütmek,

b) Toplantı tutanak ve kararları deftere geçirmek,

c) Duvar gazetesinde yayımlanacak yazıları düzenlemek,

d) Sekreter, yönetim kurulu ve rehber öğretmene karşı sorumludur.

7. Denetleme Kurulunun Görevleri

a) Yılda iki kez sivil savunma kolunun faaliyetlerini denetlemek,

b) Denetleme raporunu yönetim kuruluna ve rehber öğretmene vermek,

c) Sivil savunma çalışmalarında yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmaktır.

VII. İş Birliği

a) Okulda kurulan tüm kollarla iş birliği yapmak, sivil savunmanın tanıtılmasında diğer kol öğrencilerinin de katılmalarını sağlamak,

b) Sivil savunma hizmetlerini yürütmekten sorumlu olan müdür yardımcısı (Sivil Savunma amiri) ile iş birliği yapmaktır.

VIII. Yürütme

Okullar iç yönetmeliklerini Millî Eğitim Bakanlığınca yayınlanan "İlkokul, Ortaokul, Lise ve Dengi Okullar Eğitici Çalışmalar Yönetmeliği"ne ve "Okullarda Sivil Savunma Kolu Kurulması ve Çalışma ile İlgili Esaslar"a göre hazırlarlar.