NORM KADRO UYGULAMA KLAVUZU

  

: 10.8.1999/23782

 

 

YÖNETMELİĞİN GEREKÇESİ VE DAYANAĞI

Eğitim öğretim hakkı ve ödevini, Anayasamızın 42 inci maddesi; "Kimse eğitim ve öğretim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılâpları doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, Devletin gözetim ve denetimi altında yapılır." hükmü ile düzenlemiştir.

Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkma hedefine ulaşabilmek için kaynaklarımızın ülke gerçeklerine uygun olarak kullanılması kaçınılmazdır. Türk Milli Eğitiminin en önemli ve önde gelen insan gücü kaynağı öğretmenlerdir. Bu kaynağın en verimli biçimde kullanılması gerekmektedir.

Anayasamızın, "Kimse eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz." Milli Eğitim Temel Kanunu'nun, " Eğitimde kadın, erkek herkese fırsat ve imkan eşitliği sağlanır" hükümlerinin bir gereği olarak eğitim olanaklarının, ülkenin her köşesine adil ve dengeli olarak götürülmesi bir zorunluluktur.

Günümüzde öğretmenlerin ülke düzeyinde dağılımlarında dengesizliğin olduğu bilinmektedir. Nitekim, bir yanda tüm alt yapı olanaklarına karşın öğretmensiz veya yetersiz sayıda öğretmenle eğitim öğretim çalışmalarını sürdürmeye çalışan okullar; diğer yanda maaş karşılığı okutmakla yükümlü olduğu ders saatlerini dahi doldurmayan, hatta neredeyse öğretmen ve öğrenci sayısının eşitlendiği okulların varlığı bilinen bir gerçektir.

Bu gerçeklerden hareketle, 03.04.1998 tarihinde yürürlüğe giren 4359 sayılı Kanun'la, Bakanlığımıza tahsis edilen serbest kadroların hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenecek standarda göre dağıtılması öngörülmüştür.

Bu Yönetmelik, ülke düzeyinde insangücü (öğretmen) kaynaklarının yerinde ve verimli kullanımını sağlayacak, eğitim yönetimi ve çalışmalarında niteliği çağdaş normlara yükseltecektir.

NORM KADRO NEDİR, ÖNCESİNDE HANGİ UYGULAMALAR YAPILMIŞTIR?

(Yönetmeliğimiz Açısından)

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlarda özelliklerine göre görev alacak yönetici, yönetici yardımcısı ve öğretmenlerin 4359 sayılı Kanunun koyduğu ilkelere uygun olarak, yapılan sayısal tespitidir.

30.05.1996 tarih ve 6 sayılı MEB Müdürler Kurulu Kararı ile okul türlerine göre yönetici ve öğretmenlerin haftada okutmaları gereken ders saati sayısından hareketle standart kadro sayısı saptanmıştır.

439 sayılı Kanun ve 02/12/1999 tarih ve 98/ 12120 sayılı Bakanlar Kurulu kararı eki MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek ders Ücretlerine İlişkin Esaslar, yine okul ve kurumların özellikleri ve görevli öğretmenlerin niteliklerine göre haftada okutmaları gereken ders saati sayısını tespit etmiştir.

Uygulana gelen bu üç düzenlemede, yönetici ve öğretmenlerden hareketle okutacakları haftalık ders saatlerinin sayısal düzenlemesi yapılmıştır. Bunlar da bir çeşit normdur.

Norm kadronun farkı ise; önce okul veya kurum bazında verilecek hizmetin haftalık saat, belirlenen sayıda öğrenciden oluşması gereken şube sayısı ya da hizmet sunulacak nüfus, çırak sayısı gibi ölçütlerin saptanması, sonra yapılan bu sayısal saptamaya paralel olarak Sayıştay vizeli kadronun tahsis edilmesi, görevlendirilecek personelin de tahsis edilen kadrolarla ilişkilendirilmesidir.

NORM KADRO UYGULAMASINDA GEREKEN TİTİZLİK GÖSTERİLMEZSE NE GİBİ OLUMSUZLUKLARA NEDEN OLUNUR?

- Eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlanamaz, yani eğitim olanakları yurdun her köşesine adil ve dengeli olarak sunulamaz.

 

- Her türlü alt yapısı bulunan okullarımızda öğrencilerimiz yetersiz sayıda öğretmenle eğitimlerini sürdürmek zorunda kalırlar.

- Bir kısım okullarımızda öğretmenlerimize yeteri kadar ders vermek mümkün olmaz.

- Yönetmeliğin uygulamaya konulmasında harcanan emek, gösterilen çabalar boşa gider.

- Ülkemizin kazanabileceği değerler, daha farkına varılmadan harcanmış olur.

- Konu ile ilgili bugüne kadar var olan şikayetlerimiz devam eder, gider.

- Sonuç olarak, bilgi çağında çağdaş uluslar düzeyine ulaşma hedefinden giderek uzaklaşmaya mahkûm oluruz.

YÖNETMELİĞİN AMACI

Norm Kadrolara ilişkin yönetmeliğin hazırlanma amacı; Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarının öğretmen ve yönetici norm kadro sayılarının belli bir esas ve usule göre belirlenmesini sağlamaktır.

YÖNETMELİĞİN KAPSAMI

Yönetmelik hükümleri Bakanlığımıza bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumları ile diğer eğitim kurumlarını da kapsamaktadır.

YÖNETMELİĞİN İLKELERİ

Norm kadrolara ilişkin esas ve usuller belirlenirken;

-Okul ve kurumlarda yönetim, eğitim ve öğretim hizmetlerinin gerekli ve yeterli personelce yürütülmesinin sağlanabilmesi,

-İhtiyaç fazlası durumda personel yaratılmaması, ihtiyaç fazlası durumda olanların ise, ihtiyaç duyulan alanlara yönlendirilerek, personel verimliliğinin en üst düzeye çıkarılmasını sağlayacak alt yapının hazırlanması,

-Eğitim yönetiminin her sürecinde, çağdaş teknolojiden etkin ve verimli bir şekilde yararlanılmasının gerekliliğinin ortaya konulması,

-Okul ve kurumların tür ve derecelerine göre sınıf ve şubelerdeki öğrenci sayılarının uluslararası normlar içinde yer almasının sağlanması,
temel ilkeler olarak dikkate alınmıştır.

YÖNETMELİĞİN BÖLÜMLERİ

Norm Kadro Yönetmeliği üç bölümden oluşmaktadır.

- 1. Bölüm: Genel Hükümler

- 2. Bölüm: Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler

- 3. Bölüm: Çeşitli Hükümler

Norm Kadro Belirlemeye İlişkin Hükümler esas olarak iki ana bölümden oluşmaktadır:

- Yönetici ve Yönetici Yardımcısı normunu belirleyen hükümler,

- Öğretmen normunu belirleyen hükümler,

UYGULAMAYA GEÇİŞ SÜRESİ VE BU SÜREDE İZLENECEK SÜREÇ NASIL İŞLEYECEKTİR?

Bu açıklamanın il milli eğitim müdürlüklerine ulaşmasıyla uygulamaya geçiş süresi başlamış olmaktadır. Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 10 Ağustos 1999 tarihinden 10 Şubat 2000 tarihine kadar devam edecek süreç sonunda Yönetmelik hükümleri uygulanmaya başlanacaktır.

Bu süre içerisinde aşağıdaki takvime göre çalışmalar sürdürülecektir:

1. "Her yaştaki nüfusun eğitim ve öğretiminin sağlanabileceği değişik tür ve kademelerden oluşan okullarla, öğretmelerin mesleki eğitim ve sosyal gereksinimlerinin karşılanabileceği tesislerin bulunduğu bölge EĞİTİM BÖLGESİ'dir" tanımına uygun olarak, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri:

. Alt yapının,

. Araç-gerecin,

. Personelin,

. Sosyal tesislerin,

. Diğer olanakların

ortak kullanımına uygun uzaklıktaki okullar grubunun yer aldığı Eğitim Bölgeleri'ni 15 Ekim 1999 akşamına kadar oluşturacaklardır. Eğitim Bölgeleri'nin hukuken geçerli olabilmesi için, il milli eğitim müdürünün teklifi ve Valinin onayı ile;

. Okulların yerleri,

. Okul türleri ve öğrenci sayıları,

. Eğitim bina ve tesislerinin fiziki kapasitesi ve donanım durumları,

. Ulaşım kolaylığı ve güvenliği,

. Coğrafi bütünlük,

. İletişim ve koordinasyon kolaylığı

esas alınarak hazırlanacak haritalarda gösterilmesi gerekmektedir.

İl veya ilçe merkez nüfusu (Belediye hudutları dahilindeki nüfus ) 30.000 den az olan yerleşim merkezlerinde birden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır. Nüfusun 30.000 den fazla olduğu yerleşim merkezlerinde birden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulabilmesi için;

a. En az 5 örgün eğitim kurum müdürlüğünün bulunması,

b. Örgün eğitim kurumlarındaki kayıtlı öğrenci sayısının en az 3.000 olması,
gerekmektedir.

Bu iki özelliğin bir arada bulunmaması halinde, Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır. Başka bir anlatımla sadece nüfus tek ölçüt olarak alınmayacaktır.

İkiden fazla Eğitim Bölgesi oluşturulması gerektiğinde de bu ölçütler dikkate alınacaktır.

Ancak, Büyükşehir statüsündeki illerin merkez veya merkez ilçelerinde 7'den, diğer yerleşim merkezlerinde 5'den fazla Eğitim Bölgesi oluşturulmayacaktır.

Eğitim Bölgelerinin Yönergesinde belirtilen işlevlerinden, "Koordinatör Müdür" sorumlu olacaktır.

Koordinatör Müdür, eğitim bölgesinde bulunan ortaöğretim kurumları müdürleri arasından il milli eğitim müdürünün teklifi valiliğin onayı ile görevlendirilecektir.

Birden fazla eğitim bölgesi bulunmayan her il ve her ilçe merkezi bir eğitim bölgesi olarak değerlendirilecek ve koordinatörlük görevi il veya ilçe müdürlüklerince yürütülecektir.

Birden fazla okul türü bulunan il ve ilçe merkezleri dışındaki yerleşim merkezlerinde koordinatörlük görevini, ortaöğretim kurumu müdürü (Birden fazlaysa en kıdemlisi), yoksa okul müdürlüğü süresi daha fazla olan müdür yürütecektir.

2. 15 Ekim 1999 tarihine kadar il milli eğitim müdürleri;

-Konuyla ilgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürü,

- İlköğretim Müfettişleri Başkanı,

- İlçe milli eğitim müdürleri,

- Konuyla ilgili ilçe milli eğitim şube müdürlerinin katılımıyla,

GÜNDEM'i "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" olan toplantı düzenleyecekler, Yönetmelik ve Açıklamaları hususunda katılımcıları bilgilendirecekler ve dökümanlardan birer örnek vereceklerdir.

3. 28 Ekim 1999 tarihine kadar il ve ilçe milli eğitim müdürleri sorumluluk alanında bulunan;

- İlgili milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürleri ile şefler,

- Eğitim Bölgesi oluşturulan il veya ilçe merkezlerinde "Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürleri"

- Bağımsız Anaokulu müdürleri,

- İlköğretim okulu müdürleri,

- Ortaöğretim kurumları müdürleri,

- Çıraklık Eğitim Merkezi müdürleri,

- Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO) müdürleri,

- Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürleri,

- Halk Eğitim Merkezi (ASO) müdürleri,

- Pratik Sanat Okulları (ASO) müdürleri,

- Olgunlaşma Enstitüsü müdürleri,

- Özel Eğitim Okulları müdürlerinin katılımıyla,

GÜNDEM'i "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Yönetici ve Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik" olan toplantı düzenleyecekler, Yönetmelik ve Açıklamaları hususunda katılımcıları bilgilendirecekler ve dökümanlardan birer örnek vereceklerdir.

4. 12 Kasım 1999 tarihine kadar;

- Varsa Eğitim Bölgesi Koordinatör Müdürü (Bölgesindeki her tür ve düzeydeki okul müdürü ile birlikte)

- Eğitim Bölgesi oluşturulmayan il ve ilçe merkezlerinde il veya ilçe milli eğitim müdürü (Bölgesindeki her tür ve düzeydeki okul müdürü ile birlikte)

- İl ve ilçe belediye hudutları dışında kalan yerleşim merkezlerinde;

. Birden fazla okul türü varsa ortaöğretim kurumu müdürlerinden en kıdemlisi,

. Bir okul varsa O'nun müdürü

- Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO) müdürü,

- Rehberlik ve Araştırma Merkezi müdürü,

- Halk Eğitim Merkezi (ASO) müdürü,

- Anadolu statüsündeki her tür okul müdürü (Ayrı ayrı),

- Fen Lisesi müdürü,

- Özel Eğitim okulu müdürü (özel eğitimle ilgili branşlar için, kültür derslerinde bölgesi sorumlusuyla ortak),

- Yaygın Eğitim Okul ve Kurum Müdürü (Kültür derslerinde bölgesi sorumlusuyla ortak),

- Anaokulu müdürü,

sorumluluğunda/tarafından bu Yönetmelik esasları ve açıklamalar ışığında, her okul ve kurumun Talim ve Terbiye Kurulu'nun 2492 sayılı Tebliğler Dergisinde yayımlanan 173 sayılı Kararı ile değişik 218 sayılı Kararı doğrultusunda branşlar bazında haftalık ders saati sayısını tespit edecekler, Yönetmelik eki "NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ" ni üçer örnek düzenleyerek ikişer örneğini İl veya İlçe milli eğitim müdürlüklerine teslim edeceklerdir.

5. 26 Kasım 1999 tarihine kadar; bu Yönetmelik esaslarına göre okul ve kurum bazında branşlar itibariyle düzenlenen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGE'lerinin ikişer örneği İl milli eğitim müdürlüklerine teslim edilecektir.

6. İl milli eğitim müdürleri; okul ve kurum bazında branşlar itibariyle düzenlenerek müdürlüklerine teslim edilen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ'ni,

- Eğitim Bölgeleri,

- Eğitim Bölgesi bulunmayan il ve ilçe merkezlerinde (belediye hudutları dahili) müdürlüklerinin koordinatörlüğünde,

- İl ve ilçe merkezleri dışında kalan yerleşim merkezleri gibi özellikleri dikkate alarak,

- Bir milli eğitim müdür yardımcısı veya şube müdürünün başkanlığında,

. Bir ortaöğretim kurumu müdürü,

. Bir Meslek Lisesi müdürü,

. Bir İlköğretim okulu müdürü,

. Bir İlköğretim müfettişleri başkan yardımcısı,

. İki şef,

. Yeteri kadar memur ve VHKİ'nin

katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından gerekli incelemeler ve gerekiyorsa düzeltmeler yapılarak NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ'ne "norm kadro sayısı" işlenecek ve bu husus tutanak altına alınacaktır.

NOT: Bu komisyonlarca yapılacak çalışmalar sırasında açıklamaya veya bilgi desteğine ihtiyaç duyulduğunda, Bakanlığımızın, 4131715 - 4131719 - 4131369 - 4131725 - 4131770 no'lu telefonlarından bilgi alınabileceği gibi, uzman desteği de istenebilecektir.

Komisyonca "Norm Kadro Sayısı" işlenerek son şekli verilen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ ile, yine Komisyonca "Yerleşim Merkezi/Eğitim Bölgesi" itibariyle branşlar bazında gerekli birleştirmelerin yapıldığı "NORM KADRO TESPİTİNE İLİŞKİN EK ÇİZELGE" düzenlenerek birlikte il milli eğitim müdürünün onayına sunulacaktır. NORM KADRO TESPİTİNE İLİŞKİN EK ÇİZELGE'de, birleştirilmesi yapılan okul ve kurumlara ait ayrı ayrı düzenlenen NORM KADRO TESPİT ÇİZELGELERİ eklenecektir.

İl milli eğitim müdürünce onaylanan ÇİZELGELER'deki bilgiler Bakanlığımızca hazırlanan ve illere dağıtımı yapılan "Optik Okuyuculu Çizelgeler" e aktarılacaktır.
İl milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen ve onaylanan;

- Norm Kadro Tespit Çizelgeleri,
- Norm Kadro Tespitine İlişkin Ek Çizelgeler,
- Optik Okuyuculu Çizelgeler

17 ARALIK 1999 günü akşamına kadar Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Kadro Dairesi Başkanlığına kurye ile ulaştırılacaktır. Anılan tarihe kadar ÇİZELGELERİ Bakanlığımıza ulaştırmayan illerin okul ve kurumlarına ait norm kadroları Bakanlığımızın kayıtlarına göre düzenlenecektir.

7. İl milli eğitim müdürlüklerince düzenlenen Norm Kadro Tespit Çizelgelerinin Valiliklerce Bakanlığımıza gönderilmesinden sonra, her bir okul ve kurumun yönetici ve branşlar itibariyle öğretmen norm kadro sayıları Bakanlıkça onaylanmasını takip eden 15 gün içinde il milli eğitim müdürlükleri ve saymanlıklara gönderilecektir. Bu işlemler en geç 10 Şubat 2000 tarihine kadar tamamlanacak ve norm kadrolar yürürlüğe girecektir.

YÖNETİCİ VE YÖNETİCİ YARDIMCILARI NORM KADROLARININ BELİRLENMESİ

MÜDÜR

- 6,7 ve 8 inci sınıfları bulunmayan, öğrenci sayısı 150'den az olan ilköğretim okulları için müdür norm kadrosu verilmeyecektir.

- 6 veya 6-7 veya 6-7-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim okullarına, 1-6, 1-7 ve 1-8 inci sınıflarındaki öğrenci sayısına bakılmaksızın müdür norm kadrosu verilecektir.

- 6,7 ve 8 inci sınıfları bulunmayan, ancak öğrenci sayısı 150 ve daha fazla olan ilköğretim okullarına müdür norm kadrosu verilecektir.

6,7 ve 8 inci sınıfları taşınan ilköğretim okullarının öğrenci sayıları taşındıkları, yani öğrenim gördükleri ilköğretim okullarının öğrenci sayıları içerisinde gösterilecektir.

- Her türdeki lise (ortaöğretim kurumu) için müdür norm kadrosu verilecektir. Ancak birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı kurumlar için bir müdür norm kadrosu verilecektir. Örnek: Anadolu Teknik, Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi gibi teknik özellik bakımından aynı, programları bakımından farklı bu okullar aynı bünyede bulunduğundan bir müdür norm kadrosu verilecektir.

- Yetkili Makamca açılması veya kurulması uygun görülen;

. Halk Eğitimi Merkezi ve ASO,

. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi ve ASO,

. Rehberlik Araştırma Merkezi,

. Çıraklık Eğitim Merkezi (ASO dahil)

. Pratik Sanat Okulu (ASO dahil)

. Olgunlaşma Enstitüsü (ASO dahil)

. Ana Okulu

için birer müdür norm kadrosu verilecektir.

MÜDÜR BAŞYARDIMCISI

Müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesi iki ana özellikten hareketle yapılacaktır;

1. Müdür yardımcısı sayısına göre,

- Müdür yardımcısı sayısı üç ve daha fazla olan her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarına bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir.

2. Müdür yardımcısı sayısına bakılmaksızın müdür başyardımcısı norm kadrosu tespitini gerektiren özellikler,

- Yatılı veya pansiyonlu özelliği bulunan okullar,

- Öğrenci sayısı 500 ve daha fazla olan her türdeki anaokulu liseleri, fen liseleri ve çok programlı liseler,

- 3308 sayılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu uygulaması çerçevesinde işletmelere beceri eğitimi için en az 100 öğrenci gönderen mesleki ve teknik öğretim yapan okullar,

- Bünyesinde ilköğretim okulu ve lisenin birlikte bulunduğu özel eğitim okulları.
Bu özelliklerden birini taşıyan okul ve kurumlara bir müdür başyardımcısı kadrosu tespit edilecektir.

Bir okul veya kurumda birden fazla müdür başyardımcısı olamıyacaktır. Başka bir anlatımla bir müdür norm kadrosunun bulunduğu okul veya kuruma, yukarıdaki özelliklerden birisini taşıması durumunda bir müdür başyardımcısı norm kadrosu tespit edilecektir. Müdür norm kadrosu bulunmayan okul ve kurumlara müdür başyardımcısı norm kadrosu verilmeyecektir.

MÜDÜR YARDIMCISI

Müdür yardımcısı norm kadroları aşağıdaki çizelgede belirtildiği üzere tespit edilecektir.

Tablo-1 : Tablo Word dokumanı kapsamında yeralmaktadır.

Çizelgede belirtilen müdür yardımcısı norm kadroları dışında; (Rehberlik ve Araştırma Merkezleri hariç)

- Yatılı veya pansiyonlu özelliği bulunan okul ve kurumlara,

- Döner sermayesi bulunan okullara,

- Tam gün tam yıl eğitim uygulaması yapılan okullara
her özellik için bir müdür yardımcısı norm kadrosu daha verilecektir. Ancak müdür yardımcısı sayısı hiçbir şekilde beşi geçmeyecektir.

Müdür norm kadrosu bulunmayan okul ve kurumlara müdür yardımcısı norm kadrosu tespit edilemeyecektir.

İlköğretim okullarının müdür yardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde, o okulun bünyesinde bulunan anasınıfı, uygulama sınıfı ve alt özel eğitim sınıfı öğrenci sayıları da dikkate alınacaktır.

Anadolu teknik lisesi, teknik lise, endüstri meslek lisesi, kız meslek lisesi, pratik kız sanat okulu ve benzeri tek müdüre bağlı olarak faaliyet gösteren okul ve kurumların müdür yardımcısı norm kadrosunun dağılımında her bir okul ve kurumun kendi öğrenci sayısı esas alınacaktır. Müdür başyardımcısı norm kadrosunun belirlenmesinde ise, bu okul ve kurumların, müdür yardımcısı ve öğrenci sayılarının toplamı ile diğer özellikleri esas alınacaktır.

NORM KADRO BELİRLENMESİNDE DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR

1. Branşlar itibariyle haftalık ders yükünün hesaplanmasında, Talim ve Terbiye Kurulu Kararlarına göre o branş içinde aylık karşılığı okutulması gereken dersler birlikte dikkate alınacaktır.

2. Öğretmenlerin, öğrenci sosyal ve kişilik hizmetleri kapsamında yaptıkları görevleri ile bölüm, atölye ve laboratuvar şeflerinin atölyelerdeki makine ve teçhizatın bakımı, onarımı ve öğretime hazır halde bulundurulması kapsamında yaptıkları görevlerinden, ilgili mevzuatına göre haftalık azami ek ders saatleri içinde sayılan süreleri de dikkate alınacaktır.

3. Mesleki ve teknik örgün eğitim kurumlarında uygulamalı atölye ve laboratuvar derslerine ilişkin ders yükü, haftalık ders çizelgesine göre her bir sınıfta okutulan ders miktarının grup sayısı ile çarpımı sonucunda bulunacaktır. Ancak, her şubede 3'ten fazla grup oluşturulamıyacak ve her grup 12 öğrenciden az olamayacaktır.

4. Öğretmen norm kadrolarının belirlenmesinde; o yerleşim merkezinde, birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa her bir eğitim bölgesinde, oluşturulmamışsa yerleşim merkezindeki aynı branştan haftalık ders yükü toplam olarak dikkate alınacak, okul ve kurumlara verilecek norm kadroların dağılımında her bir okul ve kurumun o branştaki ders saati sayısı esas alınacaktır.

5. Doğrudan merkez teşkilatına bağlı okul ve kurumlar ile Eğitim Araçları ve Donatım Merkezlerinin norm kadroları Bakanlıkça belirlenecektir.

ÖĞRETMEN NORM KADROSU BELİRLENMESİ

1. Okul Öncesi Öğretmeni

Çocuk sayısı 10'dan az, 20'den fazla olmamak üzere anaokulu, anasınıfı ve uygulama sınıflarında oluşturulan her grup için bir öğretmen norm kadrosu verilecektir. Bir grubun azami çocuk sayısı dolmadan yeni grup açılmayacaktır. Anasınıfı ve uygulama sınıfı tek olan okullarda, çocuk sayısı en fazla 25'e kadar yükseltilebilecektir.

Özel eğitim kapsamında açılan anaokulu ve anasınıflarında çocuk sayısı;

- 7'ye kadar 1,

- 7 - 13'e kadar 2,

- 13 - 19'a kadar 3

öğretmen norm kadrosu verilecektir. Zihinsel engellilerle ilgili gruplarda yukarıda belirlenen öğretmen norm kadrosu sayıları 2 ile çarpılarak belirlenecektir.

2. İlköğretim Okulu Sınıf Öğretmeni

1. Birleştirilmiş sınıfı olmayan ilköğretim okullarında;

a) Öğrenci sayısı 10'dan az, 30'dan fazla olmamak koşuluyla (Derslik sayısı dikkate alınarak), her sınıf veya şube için bir,

b) Özel eğitim okul ve kurumları ile özel sınıflarda;

- Görme, işitme ve ortopedik engelliler için açılan her sınıf veya şube için bir,

- Zihinsel engelliler için açılan her sınıf veya şube için iki,

- İş eğitimi merkezleri ile mesleki eğitim merkezlerinde her grup için bir,

- Otistik çocuklar için açılan kurum veya sınıflarda her iki öğrenci için bir,

- Hastane ilköğretim okulları için iki,

- Üstün yetenekliler için açılan sınıflarda bir,

sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenecektir.

2. Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılan ilköğretim okullarında,

a) Bir derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

- 10-40 olanlara bir,

- 41 ve daha fazla olanlara iki,

b) İki ve daha fazla derslikli ilköğretim okullarında öğrenci sayısı;

- 10-30 olanlara bir,

- 31-60 olanlara iki,

- 61-80 olanlara üç,

- 81 ve daha fazla olanlara dört

sınıf öğretmeni norm kadrosu belirlenecektir.

c) 1-5 inci sınıflarında öğrenci sayısı 149 ve daha az olan ilköğretim okullarında müdür yetkili öğretmenler, o okulun öğretmenleri için belirlenecek norm kadro sayısı içerisinde gösterilecektir.

d) Her bir sınıf veya şube için 30 öğrenci üst sınırı aranmayacaktır.

3. Genel Bilgi ve Meslek Dersleri Öğretmeni

a) Köy statüsünde bulunan yerleşim yerlerindeki ilköğretim okullarının 6, 7 ve 8 inci sınıflarında toplam şube sayısı, 7'ye kadar veya 7, 8 ve 9 olanların branş öğretmeni norm kadrosu, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir.

Tablo-2 : Tablo Word dokumanı kapsamında yeralmaktadır.

b) Köy statüsünde bulunan yerleşim yerlerindeki ilköğretim okullarından 6,7 ve 8 inci sınıflarındaki toplam şube sayısı 10 ve daha fazla olanlar ile il ve ilçelerindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarının genel bilgi ve meslek dersleri öğretmenlerinin norm kadroları, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede ( Anadolu ve fen lisesi statüsündeki okulların öğretmen norm kadroları hariç), o yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesindeki) okul ve kurumların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanarak her 21 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılacaktır. Bu dağıtım sonucunda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilecektir. Haftalık ders yükünün 15 saatten az olması halinde, o branş için öğretmen norm kadrosu verilmeyecektir.

Tablo-3 : Tablo Word dokumanı kapsamında yeralmaktadır.

c) Anadolu ve Fen Lisesi Öğretmenleri
Anadolu ve Fen Lisesi öğretmenlerinin norm kadroları, bu okulların bulunduğu yerleşim merkezi veya varsa eğitim bölgesindeki aynı statüde okulların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınıp, (b) fıkrasındaki açıklamalar ve çizelge esas alınarak belirlenecektir.

4. Atölye ve laboratuvar Öğretmenleri

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının (Halk eğitim merkezleri hariç) atölye ve laboratuvar dersleri öğretmenlerinin norm kadroları, aşağıdaki çizelge esas alınarak belirlenecektir. Bu belirlemede (Anadolu statüsündeki okulların öğretmen norm kadroları hariç), o yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesinde) okul ve kurumların aynı branştaki ders yükü toplam olarak dikkate alınacaktır. Belirlenen kadroların okul ve kurumlar itibariyle dağıtımı, toplama dahil edilen her bir okul veya kuruma, o branştaki ders yükü en fazla olandan başlanılarak her 40 saate bir norm kadro olacak şekilde yapılacaktır. Bu dağıtım sonunda artan norm kadro, bakiye ders yükü en fazla olan okul veya kuruma verilecektir. Haftalık ders yükünün 20 saatten az olması halinde o branş için öğretmen norm kadrosu verilmeyecektir.

Tablo-4 : Tablo Word dokumanı kapsamında yeralmaktadır.

Anadolu Statüsündeki okulların atölye ve laboratuvar öğretmenlerinin norm kadroları da yukarıdaki esaslara göre belirlenecektir.

5. Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefi Norm Kadrosu

- Bölüm şefi norm kadrosu:
Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında; uygulama sınıfları ile her bölüm için bir bölüm şefi norm kadrosu verilecektir. Ancak birden fazla okul ve kurumun aynı bünyede yer aldığı okul ve kurumlarda aynı adı taşıyan bölümlere bir bölüm şefliği norm kadrosu verilecektir. Aynı ad altındaki bölümler bir bölüm şefi tarafından yönetilecektir.

Kız Teknik Öğretim Olgunlaşma Enstitülerinde, birinci paragraf gereğince belirlenen bölüm şefliği norm kadrolarına ilaveten bir Araştırma, bir Tanıtım ve Pazarlama bölüm şefliği norm kadrosu belirlenecektir.

- Atölye ve laboratuvar şefi norm kadrosu;
Mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında, gerekli fiziki mekan ve donanıma sahip bağımsız her atölye ve laboratuvar için bir atölye şefliği norm kadrosu verilecektir.
Yeter sayıda fiziki mekana ve donanıma sahip olmayan okul ve kurumlarda her atölye ve laboratuvarda aynı bölümden en çok üç grup oluşturulacak, ancak 12'den daha az öğrenci ile farklı gruplar oluşturulmayacaktır. Fiziki mekan darlığı ve donanım eksikliği nedeniyle birden çok grubun aynı atölyeden yararlanması durumunda ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir.

Bir okul veya kurumda bir bölüme ait tek atölyenin bulunması durumunda, bu atölye için ayrıca atölye şefliği norm kadrosu verilmeyecektir. Bu atölyenin yönetimi bölüm şefi tarafından sağlanacaktır.

Bölüm açılması, atölye ve laboratuvarın kurulması; bölüm, atölye ve laboratuvar şeflikleri norm kadrolarının belirlenmesi, "Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Mesleki ve Teknik Öğretim Okul ve Kurumları Bölüm, Atölye ve Laboratuvar Şefliklerine İlişkin Yönerge" hükümlerine göre gerçekleştirilecektir.

- Bölüm, Atölye ve laboratuvar şefliklerinin bulunduğu mesleki ve teknik öğretim okul ve kurumlarında ders yükünün saptanması:

O yerleşim merkezindeki (o yerleşim merkezinde birden fazla eğitim bölgesi oluşturulmuşsa, her bir eğitim bölgesindeki) aynı branştan bölüm şefi sayısı 10 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir. Yine aynı branştan atölye/laboratuvar şefi sayısı 6 rakamı ile çarpılarak, çıkan sayı o branşın ders yüküne eklenecek ve bu sayıya göre branşın öğretmen norm kadrosu belirlenecektir.

6. Rehber Öğretmen

a) Rehberlik ve araştırma merkezleri için; merkezin bulunduğu il veya ilçenin nüfusu 200.000'e kadar olan yerler için 4 rehber öğretmen norm kadrosu verilecektir. Sonra gelen her 100.000 nüfus için ilâve olarak bir, artan nüfusun 50.000 ve daha fazla olması durumunda bir rehber öğretmen norm kadrosu daha verilecektir.

b) 6-8 inci sınıfları bulunan ilköğretim okulları, özel eğitim okulları ve ortaöğretim kurumları okul rehberlik servisleri için aşağıdaki çizelgede belirtilen sayıda rehber öğretmen norm kadrosu verilecektir.

Tablo-5 : Tablo Word dokumanı kapsamında yeralmaktadır.

Bir eğitim bölgesinde her okulda en az bir rehber öğretmen norm kadrosu doldurulmadan 2 nci ve müteakip norm kadrolar atamada kullanılmayacaktır.

7. Eğitim Araçları ve Donatım Merkezi (ASO)

Eğitim araçları ve donatım merkezlerinde görevli öğretmenlerin norm kadro düzenlemesi daha sonra yapılacağından, bu kurumlarca norm kadro belirlemesi yapılmayacak, sadece mevcut yönetici ve öğretmenler NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ'ne işlenecektir.

8. Halk Eğitimi Öğretmenleri Norm kadrosu

Halk eğitim merkezi (ASO) müdürlüklerince norm kadro çalışması yapılmayacak, sadece görev yapan öğretmenlerin branşlarına göre sayıları NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ'ne işlenecektir. Halk eğitim merkezlerine kadrolarındaki görevli öğretmen sayısı kadar öğretmen norm kadrosu verilecektir.

Halk eğitim merkezi müdürlüklerinin yönetici norm kadroları, bu Yönetmeliğin 8 inci maddesinin (f) fıkrasına göre belirlenecek ve NORM KADRO TESPİT ÇİZELGESİ düzenlenecektir.

YURTDIŞINDA GÖREVLİ ÖĞRETMENLERİN NORM KADROLARI

Yurtdışındaki Türk çocuklarının eğitimi veya Türk Cumhuriyetlerindeki okullarda görevli bulunan veya bu amaçla görevli olarak gidecek öğretmenlerin atamaları il milli eğitim müdürlükleri emrindeki boş kadrolara yapılacak, okul ve kurumdaki norm kadrolar boşaltılacaktır. Yurtdışında görevli bulunan öğretmenlerin özlük hakları il milli eğitim müdürlüklerince karşılanacaktır. İlgili öğretmenler, yurtdışından döndüklerinde il milli eğitim müdürlüklerinde görevlerine başlatılacaklar, kadrolarının bulunduğu illerde Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurum Öğretmenlerinin Atama ve Yer Değiştirmelerine İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre branşlarında norm kadro açığı bulunan okul veya kurumlara atamaları yapılacaktır. Bu öğretmenlerin kadroları hiçbir şekilde okul ve kurumlarda saklı tutulmayacaktır.

ASKER ÖĞRETMENLERİN NORM KADROLARI

Muvazzaf askerlik hizmeti için kısa veya uzun süreli, er veya yedeksubay, ya da bir başka statü ile silah altına alınan ya da temel askerlik eğitiminden sonra Bakanlığımız emrine verilen öğretmenlerin norm kadroları askerlik görevi için ayrıldıkları okul veya kurumlarda saklı tutulacak, bu öğretmenlerin kadrolarına atama yapılmayacaktır.

SINIF ÖĞRETMENİ OLUP ALAN ÖĞRETMENİ OLARAK GÖREV YAPANLARIN NORM KADROLARI

İl ve ilçe merkezleri, yerleşim alanları, varsa eğitim bölgelerinde sınıf öğretmeni norm kadroları ile toplam sınıf öğretmenlerinin ilişkilendirilmesi sonucu eğer fazla sınıf öğretmeni oluşuyorsa;

. Beden Eğitimi Öğretmenliğini yürüten,

. Müzik öğretmenliğini yürüten,

. Resim-İş öğretmenliğini yürüten,

. İş Teknik Eğitimi öğretmenliğini yürüten

sınıf öğretmenlerinden istekliler, norm fazlası olarak değerlendirilecektir. Branşları Beden Eğitimi, Müzik, Resim-iş ve İş Teknik olan öğretmenlerin branş derslerine ilişkin norm kadrolara dağılımı yapıldıktan sonra, ilköğretim okullarında bu branşlardan boş kalan norm kadrolarda; sözü edilen norm fazlası sınıf öğretmenleri, özlük hakları norm fazlası öğretmenlerin kadrolarının bulunduğu okullardan verilmek üzere bu yönetmelikle belirlenen ölçütlere göre görevlendirmeleri yapılacaktır. Branş öğretmenlerinin yeterli olması durumunda, bu tür görevlendirmeler kesinlikle yapılmayacaktır.

NORM KADRO SAYILARININ DEĞİŞMESİ

Okul ve kurumların norm kadro sayılarında, Yönetmelik ve bu açıklamada belirtilen ölçütlere göre artırma ya da azaltma gerektiğinde, ilgili okul ve kurumların norm kadro sayıları il milli eğitim müdürlüğünce her yılın haziran ayında yeniden belirlenecektir.

Yeni okul veya kurum açılması halinde ise, bu okul ve kurumların norm kadroları haziran ayı beklenmeksizin yine il milli eğitim müdürlüğünce belirlenecektir.

Bu nedenlerle yeniden belirlenen norm kadrolar, onaylanmak üzere Bakanlığa sunulacaktır.

Bu Yönetmelik uyarınca belirlenecek yönetici ve öğretmen norm kadroları yukarıda belirtilen nedenler dışında değiştirilemiyecektir.

NORM FAZLASI ÖĞRETMENLERİN BELİRLENMESİ VE YAPILACAK İŞLEM

Bu Yönetmelik ve Açıklamalar doğrultusunda, okul ve kurumlar itibariyle branşlar bazında tespiti yapılan öğretmen norm kadrosundan fazla sayıda görev yapan, başka bir anlatımla bir branştan görevli maaş alan öğretmen sayısı norm kadro sayısından fazla ise, fazla olan sayı "norm fazlası öğretmendir."

ÖRNEK : A lisesinde 64 saat Türk Dili ve Edebiyatı dersine karşılık 5 Türk dili edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni norm fazlasıdır. Bu okulda 2 Türk dili ve edebiyatı öğretmeni görev yapıyorsa, Türk dili ve edebiyatı branşından norma göre 1 öğretmen ihtiyacı vardır.

Okul ve kurumlarda görevli öğretmenler, branşları itibariyle tespiti yapılan norm kadrolar Bakanlığımızca onaylandığında (en geç 10 Şubat 2000 tarihine kadar) norm kadroyla ilişkilendirilecektir.

İlgili okul veya kurumda, bir branştaki öğretmen sayısının o okul veya kuruma aynı branş için verilen norm kadro sayısından fazla olması halinde, "norm fazlası öğretmen" kadroları ilgili okul veya kurumdan çekilecektir. Çekilen kadrolar, il veya ilçelerde varsa eğitim bölgelerinde;

. GİH Sınıfından yeteri kadar personeli olan,

. Bilgisayar imkanlarına sahip,

. Yönetim kadrosu yeterli olan,

bir okul veya kuruma aktarılacaktır.

Norm fazlası kadroların çekildiği okul veya kurumlara branşlar bazında açık bulunan norm kadrolar dışında öğretmen ataması yapılamıyacak, yapıldığı takdirde maaş ve diğer özlük haklarının ödenmesine imkan bulunmayacaktır. Fazla kadroların aktarıldığı okul veya kurumlara da kendi norm kadrosunda bulunan açık dışında herhangi bir suretle atama yapılamıyacaktır. Bu okullara aktarılan kadroların karşılığında görev yapan öğretmenlerin herhangi bir nedenle ayrılması halinde, boşalan kadro Bakanlıkça çekilecektir.

Norm fazlası öğretmenlerin nasıl belirleneceği ve haklarında ne gibi işlem yapılacağı Bakanlıkça norm kadroların onaylanmasıyla birlikte valiliklere bildirilecektir.

YÖNETİCİ-SAYMAN İLİŞKİSİ VE SORUMLULUKLARI

Yönetmelik gereğince, tahakkuk memurları (okul veya kurum müdürü, müdür başyardımcısı, müdür yardımcısı) ile saymanlar ( Malmüdürü, muhasebe müdürü, okullar saymanı) okul ve kurumların yönetici ve branşlar itibariyle belirlenen öğretmen norm kadro sayısı çerçevesinde işlem yapmaktan ortaklaşa sorumlu olacaklardır.

 

________________________________________

 

İLGİLİ GENELGELER

Ek-1 GENELGE-NORM KADRO UYGULAMA SÜRECİ(03/11/19991999/90)

Ek-2 GENELGE-NORM KADRO UYGULAMASI(31/01/20002000/09)

Ek-3 GENELGE-NORM KADRO VE YER DEĞİŞTİRMELER(15/02/20002000/19)

Ek-4 GENELGE-NORM KADRO UYGULAMASI(18/02/20002000/22)

Ek-5 GENELGE-NORM KADRO UYGULAMASI(10/03/20002000/28)