SINIF GEÇME SİSTEMİ UYGULAYAN ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN OKUL VE İŞLETMELERDE MESLEKÎ EĞİTİM YÖNERGESİ

 

 

Tebliğler Dergisi : TEMMUZ 1997/2478

 

Ek ve Değişiklikler:
1) KASIM 2001/2530 TD

 


BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu yönergenin amacı, Sınıf Geçme Sistemi Uygulayan Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin, 3308 sayılı Mesleki Eğitimi Kanunu hükümlerine göre okulda ve işletmelerde görecekleri eğitim ile ilgili esas ve usulleri belirlemektir. (*)

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlükleri ile 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun ikinci maddesinde belirtilen kurum, kuruluş ve işyerlerini kapsar. (*)

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge, 4702 sayılı Kanunla değiştirilen 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Mesleki ve Teknik Ortaöğretim Kurumları Öğrencilerinin Okul ve İşletmelerde Meslek Eğitimi Yönetmeliği ile Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliği hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır . (*)

Sorumluluk

Madde 4- Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinin okulda ve işletmelerde görecekleri eğitimin bu Yönerge esaslarına göre yürütülmesinden okul müdürü sorumludur.

Tanımlar

Madde 5- Bu Yönergede geçen;

a) “Bakanlık”, Milli Eğitim Bakanlığını,

b) “Genel Müdürlük”, Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

c) “Valilik”, Okulun bulunduğu ilin valiliğini,

d) “Okul”, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesini,

e) “Okul Müdürlüğü”, Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürlüğünü,

f) “Öğrenci”, İşletmelerde, örgün eğitim gören öğrencileri,

g) “Koordinatör”, İşletmelerdeki meslek eğitiminde; iş yerlerinin tespiti, eğitimin planlanması, koordinasyonu ve takibi ile görevli okul müdür yardımcısını veya öğretmeni,

h) “İşletme/İşyeri”, Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini,

ı) “Personel”, Kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerinde maaş ya da ücret karşılığında çalışan kadrolu veya sözleşmeli elemanlar ile işçileri,

j) “Usta Öğretici”, Ustalık yeterliğini kazanmış; mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, mesleki eğitim tekniklerini bilen ve uygulayan kişiyi,

k) “Eğitici Personel”, Mesleki yeterliğe sahip, öğrencilerin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, iş pedagojisi eğitimi almış, mesleki eğitim yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında atölye, laboratuvar, meslek dersleri öğretmenliği yapabilme yetkisine sahip kişiyi,

l) “İşletmelerde Mesleki Eğitim”, Mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde yaptıkları eğitim uygulamalarını,

m) “Yoğunlaştırılmış Eğitim”, Teorik ve uygulamalı derslerin, bloklaştırılmış olarak okutulmasını,

n) “Telafi Eğitimi”, İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerin; uygulamalı meslek dersleri programlarındaki bazı konuların eğitiminin çeşitli nedenlerle o işletmede yapılamaması durumunda, bu eğitimin okulda veya başka bir işletmede tamamlanmasını,

o) “Meslek Alanı”, Ortak özelliklere sahip birden fazla meslek dalını içeren; bilgi, beceri, tutum, davranış ve istihdam olanağı sağlayan alanı,

p) “Meslek Dalı”, Bir meslek alanı içinde yer alan ve belirli konularda uzmanlaşmaya yönelik bilgi, beceri, tutum, davranış gerektiren ve istihdam olanağı sağlayan iş kollarından her birini,

ifade eder. (*)

 

İKİNCİ BÖLÜM

Okulda ve İşyerlerindeki Eğitimin Süreleri

Okulda ve İşyerlerinde Eğitim

Madde 6- Okulda ve işyerlerindeki eğitim, sektörün ve turizm eğitiminin özellikleri esas alınarak gerçekleştirilir. Öğrencilerin otellerde veya diğer turistik tesislerde gördükleri uygulamalı eğitim, bu tesislerde iş hacminin yoğunluk kazandığı “Turizm Mevsimi”ne paralel olarak başlatılır. Okulun derslik, atölye, laboratuvar ve uygulama birimlerinde gerçekleştirilen eğitim ise, turistik tesislerin atıl kapasite ile çalıştıkları veya faaliyetlerini tamamen durdurdukları zamanlara rastlatılır. Turizm Mevsimi ile başlatılan uygulamalı eğitim süresince, okulun uygulama birimlerinde yeter sayıda öğrencinin eğitim görmeleri sağlanır.

Eğitim Tarihleri

Madde 7- Öğrencilerin okulda veya işyerinde görecekleri eğitimin tarihleri belirlenirken, her iki birimdeki eğitime ortalama altışar aylık zaman ayrılır. Bu süre, ihtiyaç duyulması halinde Bakanlık tarafından değiştirilebilir. Ancak, genel olarak öğrencilerin bir öğretim yılında kesintisiz olarak Ekim-Mart ayları arasındaki altı aylık dönemde okulda; Nisan-Eylül ayları arasındaki altı aylık dönemde işyerlerinde eğitim görmeleri esastır. IX. ve X. sınıflarda derslerin kesildiği tarih ile yıl sonu beceri sınavı sonrasında öğrencilere ikişer haftalık dinlenme izni verilir.

Bu eğitim tarihleri, hazırlık sınıflarında uygulanmaz. (*)

Okuldaki Eğitimin Yoğunlaştırılması

Madde 8- Öğrenciler beceri eğitimi amacıyla işyerlerine gönderilmeden önce, okulun derslik, atölye, laboratuvar ve uygulama birimlerinde ilgili branş öğretmenleri tarafından eğitilerek, işyerlerindeki eğitime hazırlanırlar. Okuldaki bu eğitime esas teşkil eden haftalık ders çizelgesi Bakanlık tarafından hazırlanarak okul müdürlüklerine gönderilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İşyerlerinde Eğitim

İşyerleri ile İşbirliği ve Mezunları Takip Bürosu

Madde 9- Öğrencilerin işyerlerine dağıtımını planlamak, işyerleri ile her konuda işbirliği sağlamak, araştırma yapmak, anket hazırlayarak uygulamak, öğretmenlerin koordinatörlük çalışmalarını planlayıp, okul müdürünün onayına sunmak, mezunların izlenmesini ve teşkilatlanmasını sağlamak, işyerlerindeki eğitime ait problemleri belirlemek, çözüm yolları konusunda önerilerde bulunmak, gelecek öğretim yılındaki beceri eğitimine yönelik hazırlıkları ve diğer benzer çalışmaları yapmak üzere, her okul müdürlüğünün bünyesinde "İşyerleri ile İşbirliği ve Mezunları Takip Bürosu" kurulur. Bir müdür yardımcısı tarafından koordine edilen bu büroda, en az iki meslek dersleri öğretmeni de görev yapar.

İşyerlerinin Seçimi

Madde 10- Beceri eğitimi yaptıracak işyerinin bu eğitime uygunluğu; okul müdürünün başkanlığında, "İşyerleri ile İşbirliği ve Mezunları Takip Bürosu" görevlilerinin katılacağı bir komisyon tarafından, tesisin yıldızlaması, eğitim personeli bulundurup bulundurmadığı, önceki yıldaki eğitimin Bakanlıkça tespit edilen esas ve usullere uygun olarak yapılıp yapılmadığı ve diğer imkanları dikkate alınarak belirlenir. Eğitim personeli bulunmayan, teşkilatını tamamlamamış tesislere öğrenci gönderilmez.

Madde 11- Öğrencilerin işyerlerine dağıtımı yapılırken, sınıf öğretmenlerinin görüşü alınarak, öğrencinin bir önceki ders yılındaki başarısı, ailesinin ekonomik durumu, ailesinin ikametgahı ve disiplin durumuna göre değerlendirme yapılır.

Öğrencilerin Beceri Eğitimi İçin İşyerine Gönderileceği Sınıflar

Madde 12- Temel olarak, bu okullarda öğrencilerin IX. ve X. sınıf sonunda uygulamalı eğitim için otellere ve diğer turistik tesislere gönderilmeleri esastır. Son sınıf öğrencilerinin teorik ve uygulamalı eğitimleri derslerin kesilmesi ile birlikte sona erer. Hazırlık sınıflarında diğer ortaöğretim kurumlarının çalışma takvimine uyulur. Hazırlık sınıfında öğretim yılının devam ettiği tarihlerde, yabancı dil öğretmenlerinin yanı sıra, branş öğretmenlerine de görev verilerek, bu süre içerisinde öğrencilere temel mesleki bilgi ve beceri kazandırılması sağlanır. İhtiyaç duyulması halinde, hazırlık sınıfı öğrencileri yaz tatili dönemlerinde okulun döner sermaye işletme birimlerinde görevlendirilebilir.(*)

Sözleşme

Madde 13- Beceri eğitimi için öğrenci gönderilecek işyerleri ile okul müdürlüğü arasında (EK-1)deki örneğe göre sözleşme imzalanır.

Beceri Eğitimi Programları

Madde 14- IX. sınıftaki beceri eğitiminde öğrenciler bu sınıfta okutulan resepsiyon, servis, mutfak ve kat hizmetleri teknikleri ve uygulaması derslerinin uygulamalı kısımları esas alınarak beceri eğitimine tabi tutulurlar. Beceri eğitimi, tesisin imkanları oranında rotasyon sistemi çerçevesinde, bütün alanları ve birimleri içine alacak şekilde gerçekleştirilir.

Madde 15- Öğrenciler X. sınıftan itibaren öğrenim gördükleri bölümlerde yer alan ilgili uygulama dersinin öğretim programı esas alınarak bölümlerine göre işyerlerinde beceri eğitimi görürler.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

Madde 16- IX. ve X. sınıflarda yer alan "İşletmelerde Uygulama Dersi"nden öğrencilerin başarıları, işletmelerde sürdürülen eğitimin sonunda yapılan yıl sonu beceri sınavı ile belirlenir. Yıl sonu beceri sınavı puanı, iş dosyası ve sınav değerlendirmesi sonucu takdir edilen puandır. Bunların toplamı 100 puan olup, 80 puanı sınava, 20 puanı da iş dosyasına takdir edilir. Bu esaslara göre sınavda en az 45 puan alan öğrenciler başarılı sayılırlar.

Madde 17- İşyerlerinde yeterli ünite bulunmaması sebebiyle rotasyon sisteminin uygulanamaması halinde, IX. sınıf öğrencileri yalnız beceri eğitimine tabi tutuldukları alanlardan yıl sonu beceri sınavına alınırlar.

Madde 18- Öğrencilerin işyerlerinde gördükleri eğitim esnasında, işyeri sahibi veya görevlendireceği eğitim personelinin öğrenci hakkındaki kanaati (EK-2) deki form ile, yıl sonu beceri sınavından önce öğrenci dosyası ile birlikte ilgili okul müdürlüğüne gönderilir. Söz konusu formda yer alan değerlendirmeler yıl sonu beceri sınavında ilgili komisyon tarafından dikkate alınır.

Madde 19- İşletmelerde uygulama dersinden başarısız olan öğrenciler hakkında, Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin 41. maddesine göre işlem yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Devam-Devamsızlık

Madde 20- Öğrencilerin, öğrenim gördükleri okullar ile iş yerlerindeki eğitime devamsızlıkları bir bütün halinde değerlendirilir ve Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Ortaöğretim Kurumları Sınıf Geçme Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre işlem yapılır. (*)

Madde 21- Beceri eğitimini işletmede gören öğrencilerden; uzun süreli tedaviyi gerektiren bir hastalıktan veya yangın, sel, deprem gibi tabii afetlerden dolayı eğitime devam edemeyen öğrencinin işletmede yapmış olduğu beceri eğitiminin süresi, uygulamalı eğitim dönemine ait toplam sürenin en az yarısı kadar olması halinde beceri eğitim süresi tamamlanmış sayılır.

İşletmelerde beceri eğitimi gören öğrencilerden yukarıdaki haller sebebiyle yıl sonu beceri sınavına katılamayanlara, okul idaresince belirlenecek bir günde, bir sınav hakkı verilir.

Madde 22- Beceri eğitimi esnasında öğrencilere haftada işverenin tespit edeceği bir gün; eğitim süresi içerisinde ise en az üç hafta ücretli izin verilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Diğer Hususlar

Madde 23- Öğrencilerin altı ay süre ile sürekli olarak işyerinde bulunduğu dikkate alınarak, tahakkuk ettirilecek ücret, işveren ile okul müdürlüğü arasında en az asgari ücretin yüzde altmışı seviyesinde belirlenir.

Madde 24- Sektörün özelliğinden dolayı işyerlerindeki beceri eğitimi gündüz veya gece yapılabilir.

Madde 25- Beceri eğitimi günde sekiz saati geçemez. Mecburi hallerde bu sürenin geçilmesi halinde fazla mesai tahakkuk ettirilir.

Madde 26- Öğrencilerin işyerlerine dağıtım planlarının bir örneği Bakanlığa gönderilir.

Madde 27- Öğrencilerin okulda eğitim gördükleri altı aylık dönem içinde hafta sonları, akşamları, özel günler ve büyük davetler için öğrenci talebinde bulunan tesislerin bu istekleri imkanlar dahilinde karşılanarak, öğrencilerin uygulama yapma fırsatları çoğaltılır.

Madde 28- Bu Yönergede bulunmayan hususlarda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre işlem yapılır.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme Hükümleri

Madde 29- Bu Yönerge yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Madde 30- Bu Yönerge hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

(*) Bakanlık Makamının 15/10/2001 tarih ve Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğü B.08.0.TTÖ.0.12.01.01.330- 34/3605 sayılı Makam Onayı İle yapılan değişikliği göstermektedir.

 

________________________________________


Ek-1 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN İŞLETMELERDE MESLEK EĞİTİMİ SÖZLEŞMESİ

Ek-2 ANADOLU OTELCİLİK VE TURİZM MESLEK LİSESİ İŞYERİ ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU