ULUSLARARASI YARIŞMALARDA DERECEYE GİREN ÖĞRENCİLERİN
ÖDÜLLENDİRİLMESİ HAKKINDA YÖNERGE

 
Tebliğler Dergisi : KASIM 1998/2494

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, NİSAN 2008 tarihli ve 2607 sayılı Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan ''Millî Eğitim Bakanlığı Uluslararası Yarışmalarda Dereceye Giren Ekip ve Öğrencilerin Ödüllendirilmesine İlişkin Yönerge''nin 12'nci maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu Yönergenin amacı, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslar arası yarışmalarda dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle ilgili esas ve usulleri düzenlemektir.

Kapsam

Madde 2 – Bu Yönerge, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okul öncesi, ilköğretim ve orta öğretim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerden uluslar arası bilim, kültür, güzel sanatlar, spor, folklor ve beceri yarışmalarında bireysel veya ekip halinde dereceye girenlerin ödüllendirilmesiyle ilgili usul ve esasları kapsar.

Dayanak

Madde 3 – Bu Yönerge, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4 -Bu Yönergede geçen;

“Bakanlık”, Millî Eğitim Bakanlığını,

“Okul”, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki resmi ve özel okulu,

“Müdürlük”, Ödül kazanan öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğünü,

“Ödül”, Ulaslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrencilere verilen ödülü,

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Ödüllendirme ve Yapılacak İşler

Ödüllendirilecek Öğrenciler

Madde 5- Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, okul müdürlükleri, millî eğitim müdürlükleri ve Bakanlıkça ödüllendirilir.

Okul Müdürlüklerince Yapılacak İşler

Madde 6- Okulda uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenci bulunması halinde;

a) Mahallî yöneticiler, öğretmenler, öğrenciler ve velilerin iştirakiyle özellikle bayramlarda, zorunlu hâllerde ise kutlanan hafta içinde coşkulu törenler düzenlenerek çevre yarışma hakkında bilgilendirilir ve öğrenci imkânlar ölçüsünde maddî yönden ödüllendirilir.

b) Öğrencinin onur belgesi ile ödüllendirilmesi için okul disiplin kuruluna teklifte bulunulur.

c) Okulda düzenlenecek şeref köşesinde resimlerinin, özgeçmişlerinin, dereceye girmiş oldukları yarışmalarla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafların sergilenmesi sağlanır.

ç) Uluslar arası yarışmaya katılıp derece alan öğrencilere ait EK-1, EK-2 bilgi formu doldurulup bir örneği okulda muhafaza edilir. Bir örneği ise millî eğitim müdürlüğüne gönderilir. Bunlarla ilgili kayıtlar tutulur.

Millî Eğitim Müdürlüklerince Yapılacak İşler

Madde 7- İlde uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenci bulunması halinde;

a) Dereceye giren öğrenciler millî eğitim müdürlüklerince imkânlar ölçüsünde ödüllendirilir.

b) Ödüllendirilen öğrencilerle ilgili, yerel basın ve yayın organlarında yayınlar yapılması sağlanır.

c) İl bazında bu öğrencilerle ilgili kayıtlar tutulur.

d) Her yıl ders kesimi tarihini takip eden ikinci hafta içinde okullardan intikal eden öğrencilere ait bilgi formları incelenerek topluca Bakanlık Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne gönderilir.

Bakanlıkça Yapılacak İşler

Madde 8-Uluslar arası yarışmalarda dereceye giren öğrenciler, aileleriyle birlikte katılacakları törende Bakanlıkça;

a. Bireysel Yarışmalarda:

1.Birinciler, dört Cumhuriyet altını, bir kol saati ve takdir belgesi,

2. İkinciler, üç Cumhuriyet altını, bir dolma kalem ve takdir belgesi,

3. Üçüncüler, iki Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4. Mansiyon ve benzeri ödül alanlar, bir Cumhuriyet altını ve teşekkür belgesi

ile ödüllendirilirler.

b. Ekip Yarışmalarında:

1. Birinci olan ekip, plaket, ekip elemanlarının her biri iki Cumhuriyet altını, bir kol saati ve takdir belgesi,

2. İkinci olan ekip, plaket, ekip elemanlarının her biri bir Cumhuriyet altını, bir dolma kalem ve takdir belgesi,

3. Üçüncü olan ekip, plaket, ekip elemanlarının her biri yarım Cumhuriyet altını ve takdir belgesi,

4. Mansiyon ve benzeri ödül alan ekip, plaket, ekip elemanlarının her biri çeyrek Cumhuriyet altını,

ile ödüllendirilir.

Ancak bu öğrencilerden “Öğretim Kurumları ve Öğrenciler Arası, Spor, Sosyal ve Kültürel Yarışmalar ile İzcilik Faaliyetleri Ödül ve Disiplin Yönergesi” kapsamına girenlerin Bakanlıkça ödüllendirilmelerinde bu Yönergenin 8/a-b maddesi uygulanmaz.

c.Dereceye giren öğrencilerin isimleri, dereceleri ve eserleri her yıl Tebliğler Dergisi ile Milli Eğitim Dergisinde yayımlanır.

d. (0) ve (5) ile biten yıllarda öğrencilerin öz geçmişleri ile dereceye girdikleri yarışmayla ilgili bilgi, belge ve fotoğrafları içeren “Uluslar Arası Yarışmalarda Dereceye Giren Öğrenciler Albümü” hazırlanır.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler

Personelin Ödüllendirilmesi

Madde 9- Öğrencilerin dereceye girmelerinde üstün gayret gösterdiği belirlenen personel “Millî Eğitim Bakanlığı Mensuplarına Takdir ve Teşekkür Belgesi Verilmesi Hakkında Yönerge” ile “Millî Eğitim Bakanlığı Personelinin Aylıkla Ödüllendirilmesi Hakkında Yönerge” hükümleri doğrultusunda ödüllendirilir.

Okulların Ödüllendirilmesi

Madde 10- Dereceye giren öğrencilerin okulları, takdir veya teşekkür belgesiyle ödüllendirilmelerinin yanısıra kazandıkları yarışma konusuyla ilgili olarak bilim ve teknolojideki gelişmeler göz önünde bulundurularak araç ve gereç yönünden takviye edilir.

Maddi Kaynak

Madde 11- Ödüllerin maddî kaynağı Millî Eğitim Vakfı ile 3418 sayılı Kanun gelirlerinden karşılanır.

Yönergede Belirtilmeyen Hususlar

Madde 12- Bu Yönergede belirtilmeyen hususlarda ilgili birimlerin görüşlerini almak kaydıyla Ortaöğretim Genel Müdürlüğü karar vermeye yetkilidir. Verilen karar Makam Onayından sonra yürürlüğe girer.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Yürürlük ve Yürütme

Yürürlük

Madde 13- Bu Yönerge, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14- Bu Yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

Ek-1 ULUSLAR ARASI YARIŞMAYA KATILIP DERECE ALAN ÖĞRENCİLERE AİT BİLGİ FORMU

Ek-2 ULUSLAR ARASI YARIŞMAYA KATILIP DERECE ALAN EKİBE AİT BİLGİ FORMU