ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARINA AİT STANDARTLAR YÖNERGESİ

 

Tebliğler Dergisi : HAZİRAN 1997/2477

 

DİKKAT (!) Bu Yönerge, 19.08.2002 tarih ve 56877 sayılı Makam Onayı ile yürürlüğe giren “Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi'' ile yürürlükten kaldırılmıştır.

BİRİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

Amaç

Madde 1- Bu Yönergenin amacı özel öğrettim kurumu tesisleri ile binalar, bu tesis ve binalarda bulunması gereken araç gereçlerle ilgili standartları tespit etmektir.

Kapsam

Madde 2- Bu Yönerge Millî Eğitim Bakanlığına bağlı özel öğretim kurumlarını kapsar.

Dayanak

Madde 3- Bu Yönerge 3035 sayılı Kanun'un 6 ncı maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 80 inci ve 81 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

Madde 4- Bu Yönergede geçen:

“Yönetmelik”, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğini,

“Bakanlık” Millî Eğitim Bakanlığını,

“Özel Öğretim Kurumu”, T.C. uyruklu gerçek kişiler özel hukuk tüzel kişileri veya özel hukuk hükümlerine göre yönetilen tüzel kişiler tarafından açılan okul öncesi eğitim, ilköğretim, ortaöğretim kurumları ve bu düzeyde haberleşme ile öğretim yapan kuruluşlar, motorlu taşıt sürücüleri kursu, çeşitli kurslar, dershaneler, öğrenci etüd eğitim merkezleri ve benzeri kurumlarla diğer okulları,

“Kurum”, Özel öğretim kurumunu,

“Oyun odası”, Okul öncesi eğitim kurumlarında öğrencilerin eğitim-öğretim faaliyetlerini yapmaları maksadıyla küçük gruplara yetecek sayı ve alanda düzenlenen diğer odalardan duvar veya seyyar paravanlarla ayrılmış ve herbiri bir köşe için tahsis edilerek donatılmış olan yeri,

“Laboratuar”, Fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi derslerinin yapılması maksadıyla ayrılmış ve donatılmış yeri,

“Dil lâboratuvarı”, Yabancı dil derslerinin yapılması maksadıyla ayrılmış ve kabinli sistemle donatılmış yeri,

“Çok amaçlı salon”, Toplantı, sergi, müsamere ve benzeri gösteri faaliyetlerinin yapılmasına imkan verecek şekilde ayrılmış ve donatılmış yeri,

“İşlik”, Elişi, evişi, daktilo, bilgisayar ve benzeri seçmeli derslerle uygulamalı diğer derslerin yapılması amacıyla ayrılmış yeri,

“Kitaplık”, Yalnız kitap konulan istekli öğrencilere ödünç kitap verilen, okuma veya çalışma salonu bulunmayan yeri,

“Okuma Salonu”, Öğrencilerin boş zamanlarında kitap okuyabilmeleri ve çalışma yapmaları maksadıyla ayrılan yeri,

“Kütüphane”, Kitap konulacak kısım ile okuma ve çalışma salonu bulunan, istekli öğrencilerin ödünç kitap almalarına ve ders çalışmalarına imkan veren yeri,

“Toplantı ve müsamere salonu”, Sahnesi ve oturacak koltuk veya sandalyesi bulunan, sahnesi müsamereler için elverişli şekilde yapılmış, hareketli perdesi olan yeri,

“Oyun bahçesi”, Açık havada ve binanın arsa üzerinde işgal ettiği alan dışında bina arsasında bulunan yeri,

“Teneffüshane”, bİna içinde, derslik, laboratuvar, kütüphane, idari bölümler ve eğitim-öğretime ayrılan diğer mekanlar dışında öğrencilerin yağışlı veya soğuk havalarda teneffüs saatlerinde serbestçe dolaşmalarına imkan veren alanı,

“Rehberlik ve Ölçme Değerlendirme Servisi odası”, Rehberlik hizmetleriyle Ölçme ve Değerlendirme iş ve işlemlerinin yapıldığı yeri,

“Zümre Başkanları Odası”, Zümre başkanlarının çalışacağı odayı,

“Direksiyon Eğitim Alanı (pist)”, Motorlu taşıt sürücüleri kurslarının direksiyon eğitimi derslerinin yapıldığı amacına uygun düzenlenmiş alanı,

“Sosyal Dinlenme Tesisi”, Direksiyon eğitim alanında öğretici ve kursiyerlerin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulan tesisi,

“Uygulama sınıfı”, 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, Millî Eğitim Bakanlığına bağlı diğer öğretim kurumları bünyesindeki okul öncesi eğitim sınıfını,

“Anaokulu”, 36-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, ilkokul ve ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını ,

“Ana sınıfı”, 48-72 ay çocuklarının eğitimi amacıyla açılan, ilkokul ve ilköğretim okullarına bağlı okul öncesi eğitim sınıfını,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Özel Okullar

A- Kurum Binası

Yerleşim Plânı

Madde 5- Özel okullarda Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre illerde valiliklerce onaylanmış olan yerleşim plânına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında; binanın arsaya yerleşiminde, her katın ayrı ayrı odalarının krokilerine, arsa üzerinde binanın işgal ettiği alan dışında kalan yerlere, oda ve koridorların ölçülerine yer verilir.

Yerleşim plânları her blok ve her kat için ayrı ayrı azami 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 6- Özel okullarda derslik pencereleri derslik taban alanının % 18 inden aşağı olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 7- Özel okul dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak istenmesi halinde “İstisnai Durumlar” bölümündeki hükümler doğrultusunda işlem yapılır.

Derslik Kapıları

Madde 8- Özel okullarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir. Derslik kapılarının genişliği 140 cm ve daha fazlası olursa kapılar çift kanatlı yapılır.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 9- Özel okul binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması amacıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır.

Merdivenler

Madde 10- Özel okul olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun olmalıdır.

Merdivenler 3 veya daha fazla basamaklı ise, kenarlarında korkuluk bulunmalı, merdiven genişliği 1,4 m veya daha fazla ise, boşluk olan taraflarda kaymaları önleyici korkuluk olmalıdır.

Kurum merdivenlerinin genişliği binaya verilen toplam kontenjana göre;

a) 500 kişiye kadar; her 100 kişi için 0,50 m

b) 1000 kişiye kadar; 500 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,30 m

c) 1000 kişiden fazlası için 1000 kişiye kadar olan genişliğe ek olarak her 100 kişi için 0,20 m.

Ayrılmak suretiyle hesap edilir.

Merdivenlerin, toplam genişlikten az olmamak şartıyla birden fazla yapılması mümkündür.

Özel okul binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 11- Özel okullarda derslik içi ölçüler;

a) Ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m. olur.

b) Sıra dizileri arasındaki mesafe 0,50 m.

c) Sıra dizileri ile pencere arasındaki mesafe 0.40 m.

d) Sıra dizileri ile duvar arasındaki mesafe 0,60 m.

e) Arka sıra ile duvar arasındaki mesafe 0,30 m.

olmasına özen gösterilecektir.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 12- Özel okul olarak yapılan binaların derslik, lâboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Özel okul olarak kullanılmak amacıyla yapılmadığı halde özel okul olarak kullanılmak istenen binaların tavan yükseklikleri, o ilin imar mevzuatında meskenler için tesbit edilen tavan yüksekliğinden az olamaz.

Koridorlar

Madde 13- Özel okul binalarının koridorları;

a) Tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda;

1) Koridora bir sınıf kapısı açılıyorsa en az 2 m.

2) Koridora açılan sınıf kapısı birden fazla ise en az 2,5 m.

b) İki taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda en az 3 m. genişlikte olmalıdır.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 14- Özel okul binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,

d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız erkek ve öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel okullarda kız ve erkeklere ayrılan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC' si bulunur.

Teneffüshane

Madde 15- Okul binalarının her katında derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

İlk 144 öğrenci için 0,7 m2/öğrenci,

İkinci 144 öğrenci için 0,5 m2/öğrenci,

Üçüncü 144 öğrenci için 0,4 m2/öğrenci,

432 den sonra öğrenci başına 0,3 m2, öğrenci,

değerleri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir. Toplam teneffüshane alanının hesabında derslik, kütüphane, lâboratuvar, idari bölümler ve eğitim-öğretime ayrılan diğer alanlar dışındaki yerlerde teneffüshane olarak kabul edilir.

İdarî ve Diğer Bölümlerde Bulunan Kısımların Alanları

Madde 16- Özel okul binalarının idari ve diğer bölümlerinde bulunması gereken kısımların en az alanları bu Yönergenin diğer maddelerinde aksi belirtilmedikçe aşağıdaki gibidir.

a) Kurucu Odası:(İhtiyaç duyulan ölçüde)

b) Müdür odası: 16 m2.

c) Müdür Yardımcısı odası: 16 m2.

d) Büro hizmetleri odası: 16 m2.

e) Arşiv ve dosya odası: (İhtiyaç duyulan ölçüde)

f) Öğretmenler odası: 8 öğretmene kadar en az 16 m2, 12 öğretmene kadar 24 m2, 12 den fazla öğretmen için öğretmen başına 1,5 m2 yer ilave edilir.

g) Kapalı beden eğitimi salonu: Kapalı beden eğitimi salonunun alanı 140 m2 den aşağı olamaz. Öğrenci başına en az 3,5 m2 alan düşecek şekilde hesaplanır.

h) Kapalı spor salonu: Kapalı spor salonunun seyirci kapasitesinin asgari 250 olması uygun olacaktır. Spor salonunun seyircilere ayrılan yer dışındaki alanı en az kurallara uygun basketbol sahası alanından az olmamalıdır.

ı) Okuma salonu: Bu Yönergede aksi belirtilmedikçe en az alan en büyük derslik alanından az olmamalıdır.

i) Rehberlik servisi odası: En az alan 16 m2 dir.

j) İşlik: En az alanı 48 m2 olmalıdır.(İlköğretim okullarında)

k) Çok amaçlı salon (Toplantı ve müsamere salonu): Öğrenci başına düşecek asgari alan 2,5 m2 olarak düşünülmelidir.(h) bendinde belirtilen salonu olmayan okullarda)

l) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odasının kullanım alanının hesabı, öğretmenler odasının kullanım alanının hesabı gibi yapılır.

o) Kantin:İhtiyaca cevap verecek alana sahip olması,

Bu maddede ve Yönergenin diğer maddelerinde alanları belirlenmeyen kısımların alanları da ihtiyaca cevap verecek şekilde düzenlenir.

Madde 17- Özel okullarda;

a) Kurucu veya müdürün aynı kişi olması halinde kurucu ve müdür odası birleştirilerek tek oda olabilir.

b) Aynı kurucuya ait aynı binada birden fazla kurumun bulunması halinde kurucu odası tek olabilir.

Havalandırma Tertibatı

Madde 18- Özel okullarda bulunan çok amaçlı, spor, konferans, kapalı beden eğitimi salonlarında havalandırma düzeni bulunmalıdır.

Yangın Tertibatı

Madde 19- Özel okulun her kat veya bölümünün uygun yerinde ilgili yönetmeliğe göre yangın köşesi veya düzeni bulunur.

Su Deposu

Madde 20- Özel okullarda muhtemel su kesintileri için en az okulun bir günlük su ihtiyacını karşılayacak su deposu veya tankı bulundurulur.

Paratoner Tertibatı

Madde 21- Özel okul binalarında paratoner tertibatı bulunmalıdır.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 22-Özel okullarda aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) Okul öncesi eğitim kurumlarında 100 lüx,

b) İlkokullarda;

1) Dersliklerde 200 lüx,

2) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 100 lüx,

3) Laboratuvarlarda 300 lüx,

c) Ortaokul ve liseler;

1) Dersliklerde 250 lüx,

2) Laboratuvarlarda 300 lüx,

3) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, seviyesinde aydınlatma sağlanmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 23- Özel okul olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tesbiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Okul olarak iskan izni alınmış kurumlarda binanın inşaatı için düzenlenmiş raporlar (a) ve (b) bentlerindeki raporlar yerine geçer.

B- Özel Okulların Yönetim ve Diğer Bölümlere Ayrılan Kısımlarında

Bulunması Gereken Araç Gereçler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 24- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi

2) Çalışma masası,

3) Masa koltuğu,

4) Misafir koltukları,

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

9) Portmanto, (Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

Müdür Yardımcısı odasında,

1) Program çerçevesi

2) Anahtar dolabı,

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 25- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Yazı masası (personel sayısına göre),

2) Yazı masası koltuğu (personel sayısına göre)

3) Yazı makinesı,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

6) Portmanto, (Gerekli görülürse)

7) Daktilo Masası, (Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler

10) Çöp kutusu,

11) Evrak Dolabı.

Arşiv ve Dosya Odası

Madde 26- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı

6) Çöp kutusu,

Rehberlik Servisi Odası

Madde 27- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Çalışma masası koltuğu,

3) Sandalyeler,

4) Öğrenci dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Sehpa, (Gerekli görülürse)

7) Portmanto, (Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Çöp kutusu.

Sosyal Hizmet Uzmanı, Psikolog, Çocuk Bakıcıları Odası

Madde 28- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası koltukları,

2) Çalışma masaları,

3) Sandalyeler,

4) Telefon etejeri,

5) Sehpa,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Dinlenme koltuğu,

8) Portmanto,

9) Çöp kutusu,

10) Dosya dolabı,

Öğretmenler Odası

Madde 29- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Zümre Başkanları Odası Bulunması Halinde

Madde 30- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 31- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu.

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 32- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesı,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Portmanto,

6) Tepegöz, projektör,(Gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(Gerekli görülürse)

Doktor Bölümü Sağlık Odası

Madde 33- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çalışma masası,

3) Çalışma masası koltuğu,

4) Telefon,

5) İlkyardım dolabı,

6) Hasta muayene masası,

7) Pansuman masası,

8) Portmanto, (Gerekli görülürse)

9) Komidin,

10) Soyunma odası veya paravanı,

11) Sandalyeler,

12) Çöp kutusu,

13) Duvar ecza dolabı,

Yemekhane

Madde 34- Yemekhanede en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Yemek masaları,

2) Dolap,

3) Sandalyeler,

4) Yemek servisi arabaları,

5) Buzdolabı,

6) Çöp kutusu,

7) Havalandırma sistemi

Lâboratuvarlar

Madde 35- Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur;

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Öğretmen deney masası,

3) Öğrenci deney masası,

4) Öğrenci tabureleri,

5) Topraklı priz (Her masa için birer adet),

6) Lavabo,

7) Platform (ahşap),

8) Camlı dolap,

9) Yazı tahtası,

10) Havalandırma sistemi,

11) Çöp kutusu.

Müzik Dersliği

Madde 36- Müzik dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Dizekli yazı tahtası,

3) Teyp veya müzik seti,

4) Metronom,

5) Öğrencilerin oturacağı yerler

6) Müzik Eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş müzik kitapları,

7) Gerekli müzik aletleri,

8) Piyano veya org(anaokulu ve ilkokullar için özellikle vurmalı çalgılar.)

9) Çöp kutusu.

Resim Dersliği

Madde 37- Resim dersliğinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Eğimli resim masaları,

3) Resim tahtaları (raptiye geçebilecek nitelikte)

4) Model sehpası

5) Resim sergileme panosu (Pazen tahta, asgari 1,5 x 3 m ebadında),

6) Gereç dolabı,

7) Alçı modeller(büst, el ayak, çeşitleri vb.)

8) Kara tahta

9) Öğretmen masası,

10) Öğretmen sandalyesi,

11) Öğrenci sandalyeleri,

12) Çöp kutusu,

Kütüphane ve Kitaplıklar

Madde 38- En az bulunması gereken kitap türleri aşağıda belirtilmiştir. Bunların sayıları ihtiyacı karşılayacak şekilde belirlenir.

1) Bakanlıkça okul kütüphane ve kitaplıklarda bulundurulması gerekli görülen öğrenci ve öğretmen kitapları,

2) Türk ve dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

3) Çeşitli ansiklopediler, antolojiler,

4) Çerçeveli Atatürk remi,

5) Öğrencilerin oturacağı sandalye ve masa

6) Kurumun tür ve seviyesine uygun yardımcı kitaplar,

7) Çeşitli dillerden sözlükler,

8) İmla kılavuzu,

9) Öğretmen kitapları,

10) Anayasa,

11) Millî Eğitim Temel Kanunu,

12) Devlet Memurları Kanunu,

13) Sosyal sigortalar mevzuatı ile ilgili kitaplar,

14) Mevzuatla ilgili Kanunlar, idari ve eğitim-öğretim işleriyle ilgili Yönetmelikler,

15) Okulda okutulan bütün derlere ait temel kaynak kitaplar ile yardımcı kitaplar,

16) Çöp kutusu.

Fen liseleri kütüphanesinde; kitaplık bölümü ile okuma bölümü ayrı ayrı sağlanır. Kütüphanede özellikle fen ve matematik alanındaki süreli ve süresiz yayınlar (kitap, gazete, dergi, broşür, ansiklopedi, konferans ve seminer ile ilmi toplantılara ait doküman ve raporlar) bulundurulur.

Derslik

Madde 39- Özel okul dersliklerinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabı,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,(Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu,

10) Dolap,(Gerekli görülürse)

Öğrenci Sıraları

Madde 40- Özel okullarda öğrenci sıralarıyla ilgili standartlar aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlamalıdır.

İlkokul Ortaokul Lise

3'erli 2'şerli 2'şerli

Oturma Oturma Oturma

Sıranın Şekli Şekli Şekli

Boyu 120 110 110

Ön tablo geniş. 40 40 40

Yer yüksekliği 64 70 76

Oturma yüksek. 38 42 46

Oturma genişliği 34 36 38

Aralık yüksekliği 66 72 78

C- Özel Okulların Binaları

Okul Yeri ve Seçimi

Madde 41- Okul öncesi eğitim kurumu ve okul olarak kullanılacak binanın yerinin seçiminde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:

a) Okul arsaları 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu'nun 61 inci maddesi gereğince suyu, havası elverişli ve öğrencilerin kolaylıkla gidip gelecekleri bir yerde olmalıdır. Ayrıca okul arsası 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'nin (Resmî Gazete 19/03/1986/19052) 2 nci maddesinde yer alan; “Özel öğretim kurumlarına ait bina ve tesislerinin hapishane, meyhane, kahvehane, kıraathane, bar gibi umuma açık yerlerden en az yüz metre uzaklıkta bulunması zaruridir.” Hükmüne uygun olarak seçilmelidir.

b) Okul arsaları devlet yolu, şehir ve kasabaların ana yolları ile ticari yollara bitişik olmamalıdır.

Oyun Bahçesi

Madde 42- Okullarda binaya verilecek toplam öğrenci kontenjanı ile orantılı ölçüde bahçe bulunmalıdır.

Okullarda bahçe alanı en az, öğrencilerin topluca tören yapabilecekleri ve nizami ölçülerde basketbol sahası kurabilecek büyüklükte olmalıdır.

Bahçe alanının hesabında;

İlk 36 öğrenci için 5 m2 x öğr.

İkinci 36 öğrenci için 3 m2 x öğr.

Üçüncü 36 öğrenci için 2,5 m2 x öğr.

109'dan 1000 öğrenciye

kadar öğrenci başına 2 m2

1001'den 2000 öğrenciye

kadar öğrenci başına 1,5 m2

2001'den sonra öğrenci

başına 1,2 m2

değerleri esas alınır.

Derslik Sayısı

Madde 43- Okullarda derslik sayısı azami 40 öğrenciye 1 derslik olarak hesap edilmelidir.

Bu Rakam

a) Özel eğitim kurumlarında azami 12 öğrenciye bir derslik,

b) Fen liselerinde azami 24 öğrenciye bir derslik,

c) Hazırlık sınıflarında azami 36 öğrenciye bir derslik olarak hesaplanır.

İlkokul, ortaokul, lise ve dengi özel okullarda bir derslik alanı 20 m2 den aşağı olamaz.

Ders geçme ve kredi sistemine bağlı oluşturulacak grupların eğitim göreceği dersliklerde 20 m2 şartı aranmaz.

Özel Eğitim okullarında bu şart aranmaz.

Resim Dersliği

Madde 44-Resim dersliği aşağıdaki ölçülere uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Kuzey ve Kuzey-Batı yönünde planlanmalıdır.

b) Alanı; 2 m2 X öğrenci olarak hesaplanabilir.

c) Resim masalarının eni; 0,50-0,80 m.dir.

d) Resim masalarının uzunluğu; 0,80-1,15 m arasında olmalıdır.

e) Masa sıralarının arası 90 cm dir.

f) Son sıradaki göz ile yazı tahta arasındaki mesafe 9-11 metredir.

g) Pencere alanının derslik alanına oranı 1/4 olmalı veya yeterli aydınlatma desteği verilmelidir.

h) Yazı tahtası için direkt aydınlatma yapılmalıdır.

Bir özel okulda her 30 derslik için bir resim dersliği ayrılır.

Müzik Dersliği

Madde 45- Müzik dersliği aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Diğer dersliklerden uzak olmalıdır.

b) Öğrenci başına 1,2 m2 kullanım alanı düşmelidir.

c) Müzik aletleri için yeterli alan ayrılır.

d) Anfi şeklinde olması tercih edilir.

Bir özel okulda her 30 derslik için bir müzik dersliği ayrılır.

Atölyeler

Madde 46- Kütüphane aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.

a) Mümkünse zemin ve bodrum katta olmalı, gayet iyi ışıklandırılmalıdır.

b) Alanları kullanılma amaçlarına uygun olarak tespit edilmelidir.

Kütüphane

Madde 47- Kütüphane aşağıdaki esaslara uygunluk sağlayacak şekilde olmalıdır.a)

a) İmkan dahilinde öğretmenler odasına yakın olmalıdır.

b) Alanı (1 veya 1,5)x derslik alanıdır. (Asgari alanı 72 m2 olması idealdir.)

c) Kitapların konulduğu kısım ve okuma bölümü olmak üzere iki bölüm bulunmalıdır. Kitapların konulduğu kısım toplam alanın 1/3'ünden fazla yer kaplamamalıdır. Kitapların konulduğu kısım en az 5000-10000 kitap alabilecek kapasitede olmalıdır.

Toplantı ve Müsamere Salonu (Çok Amaçlı Salon)

Madde 48- Özel okulda toplantı ve müsamere salonunun alanı öğrenci başına 1 m2 gelecek şekilde hesaplanır. Salonun en az alanı 100 m2 olmalıdır.

Yatılı Okullar

Madde 49- Tavan net yüksekliği 3 metre olan yatılı özel okulun yatakhane kontenjanı öğrenci başına 4 m2, yüksekliği 3 m den az olan binalarda öğrenci başına 12 m2 hacim düşecek şekilde hesap edilir.Yatılı okullarda her 8 öğrenciye bir duş, her 25 öğrenci için bir banyo olmalıdır.

Lâboratuvarlar

Madde 50- Okullarda fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji dersleri lâboratuvarlarda yapılır. Lâboratuvarlar bu ihtiyacı karşılayacak sayıda olur.

Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan ve ortaokul hazırlık sınıflarından itibaren kademeli olarak öğretime başlayacak olan okullarda fizik, kimya, biyoloji ve fen bilgisi lâboratuvarları için ölçülerine uygun en az birer oda ayrılır.

Her lâboratuvarda en az 12 m2 genişlikte hazırlık odası bulunur.

Lâboratuvarlarda öğrenci başına düşen kullanım alanı en az 2 m2 dir.

Lâboratuvarlarda karartma ve kimya lâboratuvarlarında zehirli gazların tasviyesi için gerekli önlemler alınır.

Özel Okullarda dil lâboratuvarı kurulması isteğe bağlıdır. Ancak dil lâboratuvarı kurulmaması hâlinde yabancı dil derslerinde kullanılmak üzere, radyo teyp, televizyon, video, slayt, projeksiyon ve bunlarla ilgili diğer araç-gereçler bulundurulur.

Fen Liselerinde fizik, kimya, biyoloji, lâboratuvar araç-gereçleri altı öğrenciye bir takım olacak şekilde hazırlanır.

Lâboratuvarlarda video, ilgili T.V. programları ve yabancı dille ilgili kasetler bulundurulur.

D- Özel Okullarda Bulunması Gereken Bölümler

Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında Bulunması Gereken Bölümler

Madde 51- Okul öncesi eğitim kurumlarında en az;

1) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası, (Kurucunun müdür veya okulda görevli öğretmen olması halinde bulunmayabilirler.)

2) Müdür odası,

3) Sağlık odası,

4) Uyku odası (İsteğe bağlı olarak),

5) Oyun Odaları,

6) Mutfak,

bulunur.

Gerekirse kurucu veya kurucu temsilcisi ile müdür aynı odayı kullanabilir.

Bunlara ek olarak ayrıca öğrenci sayısına göre asgari bulunması gereken kısımlar şunlardır:

a) Öğrenci Kontenjanı 100x150 arasında olan okul öncesi eğitim kurumlarında;

1) Sosyal hizmet uzmanı, Psikolog odası,

2) Hizmetli odası,

3) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

4) Depo ve ambar,

b) Öğrenci kontenjanı 150 ve fazlası olan okulöncesi eğitim kurumlarında;

1) Müdür yardımcısı odası,

2) Sosyal hizmet uzmanı, psikolog odası,

3) Hizmetli odası (Çocuk bakıcıları odası isteğe bağlı),

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

5) Yemek salonu,

6) Depo ve ambar.

Uyku ve Oyun Odaları

Madde 52- Okul öncesi eğitim kurumlarında;

a) Uyku odalarında öğrenci başına düşen hava hacmi 10 m3, kullanım alanı ise 3 m3 den aşağı olamaz.

b) Oyun odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1,5 m2dir.

İlkokullar

İlkokullar

Madde 53- İlkokulların yönetim ve diğer bölümlerinde en az bulunması gereken kısımlar şunlardır:

1) Kurucu veya kurucu temsilciliği odası,

2) Müdür odası,

3) Fen Bilgisi lâboratuvarı,

4) Beden Eğitimi salonu,

5) Öğretmen odası,

6) Kütüphane,

7) Anasınıfı dersliği,

8) Yeteri kadar derslik,

9) Sağlık odası,

10) Teneffüshane,

11) Oyun bahçesi,

12) Kapalı spor salonu,

13) Rehberlik servis odası,

Ayrıca; bunlara ek olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır:

a) Öğrenci kontenjanı 150-200 arasında olan ilkokullarda:

1) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

2) Müdür Yardımcısı odası,

b) Öğrenci kontenjanı 200-500 arasında olan ilkokullarda;

1) Müdür yardımcısı odası,

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası,

3) Göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

4) Misafir odası.(İsteğe bağlı)

c) Öğrenci kontenjanı 500 ve fazlası olan ilkokullarda:

1) Müdür yardımcıları odası,

2) Büro hizmetleri odası,

3) Arşiv ve dosya odası,

4) Teksir, fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

5) Misafir odası,(isteğe bağlı)

• Yardımcı hizmetler odası,

7) Kantin,

8) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon.

• d) Yatılı bölümü olan ilkokullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ek olarak:

• 1) Yeteri kadar yatakhane,

• 2) Banyo ve duş,

• 3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek.(isteğe bağlı)

• 4) Mutfak,

• 5) Yemek salonu,

• 6) Depo ve Ambar,

• 7) Terzi odası,(isteğe bağlı)

• 8) Berber odası,(isteğe bağlı)

• 9) Revir (Kız ve erkek öğrenci bölümleri ayrı ayrı olacaktır.

• e) Yatılı olmayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren ilkokullarda:

• 1) Mutfak (Yemekleri dışarıdan getirilen kurumlarda aranmaz),

• 2) Yemekhane,

• 3) Depo ve ambar,bulunur.

•

lköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri

Madde 54- İlköğretim Okulları, Ortaokullar, Liseler, Fen Liseleri, Çok Amaçlı Liseler, Özel Eğitim Okulları, Akşam Okulları ve Meslek Liseleri:

a) Yönetim ve diğer bölümlerde en az bulunması gereken kısımlar;

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,

2) Müdür odası,

3) Müdür yardımcısı odası,

4) Öğretmenler odası,

5) Rehberlik servisi odası,

6) Teksir, fotokopi, göze ve kulağa hitap eden eğitim araçları odası,

7) Zorunlu ve seçmeli derslere yetecek sayıda derslik,

8) Beden eğitimi salonu,

9) Laboratuarlar,

10) Kütüphane,

11) Sağlık odası,

12) Teneffüshane,

13) Müzik dersliği,

14) Resim dersliği,

15) Oyun bahçesi,(Akşam okulları hariç)

16) Anasınıfı dersliği,(İlköğretim okullarında)

17) İşlik, (İlköğretim okullarında)

18) Daktilografi atelyesi,(Ticaret lisesi,Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi ile Sekreterlik Meslek Liselerinde)

19) Mesleki uygulama atelyesi, (Ticaret Liselerinde)

20) Seminer ve proje çalışmaları için kontenjana göre en az üç tane 20'şer m2 lik oda, (Fen liselerinde)

21) Bilgisayar laboratuarı,(Fen liselerinde)

22) İbadetini yapmak isteyenler için bir oda,

23) Kantin,

24) Kapalı spor salonu,

25) Rehberlik servisi odası,bulunur.

b) Ayrıca bunlara ilave olarak öğrenci kontenjanlarına göre bulunması gereken kısımlar şunlardır:

Öğrenci kontenjanı 200-500 arasında olan okullarda;

1) Büro hizmetleri arşiv ve dosya odası,

2) Yardımcı hizmetler odası,

Öğrenci kontenjanı 500'den fazla olan okullarda:

1) Büro hizmetleri odası,

2) Arşiv ve dosya odası,

3) Misafir odası,

4) Yardımcı hizmetler odası,

5) Toplantı ve müsamere salonu veya çok amaçlı salon,bulunur.

c) Yatılı bölümü bulunan okullarda öğrenci kontenjanına göre bu maddede belirtilen kısımlara ilâve olarak:

1) Yeteri kadar yatakhane,

2) Banyo ve duş,

3) Çamaşırhane; ıslatma, kaynatma, yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek.(isteğe bağlı)

4) Mutfak,

5) Yemek salonu

6) Depo ve ambar,

7) Berber odası, (İsteğe bağlı)

8) Terzi odası, (İsteğe bağlı)

9) Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı revir,

d) Yatılı olmayan fakat öğrencilere öğle yemeği veren okullarda bu maddede yer alan öğrenci kontenjanına göre bulunması gereken kısımlara ek olarak:

1) Mutfak (yemekleri dışarıdan getirten kurumlarda aranmaz),

2) Yemek salonu,

3) Depo ve ambar,bulunur.

e) Ayrıca;

1) Sekreterlik meslek lisesinde daktilografi atölyesi bulunur.

Daktilografi atölyesi her 5 derslik için bir atelye olacak şekilde planlanır.

Daktilografi atölyesi azami 40 kişilik ve daktilografi makinesi sayısı da öğrenci sayısı +2 olmalıdır.

Daktilografi atölyesinin öğrenci kapasitesinin hesabında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

2) Otelcilik ve turizm meslek lisesinde;

Daktilografi atölyesi,

Servis mutfak, kat hizmetleri ve benzeri atölyesi,

Bulunur.

Daktilografi atölyesi her okulda en az bir tane olacak şekilde planlanır.

Daktilografi atölyesi azami 40 kişilik ve daktilo makinesı sayısı da öğrenci sayısı +2 olmalıdır.

3) Kız meslek lisesi, kız teknik lisesi ve kız sanat okullarında açılacak meslek bölümünün özelliğine göre ayrı ayrı donatılan atölyeler bulunur.

Atölyeler aynı anda en az 20 öğrenci çalışabilecek şekilde plânlanmalıdır.

Atölyelerde öğrenci başına 1,5 m2 alan düşmelidir.

4) Endüstri meslek ve teknik liselerde açılacak her bölüm için özelliğine göre ayrı ayrı donatılmış atölyeler bulunur.

5) Çok amaçlı liselerde, açılan her meslek bölümü için özelliklerine göre ayrı ayrı donatılan atelyeler bulunur.

• Fen lisesinin açılmak istendiği binada lise seviyesinde bir okulun bulunması halinde ve bu maddenin (a) şıkkının 8,11,12,15,22,23 ve (b) şıkkının 1,2,3,4,5, fıkralarında belirtilen kısım ve bölümlerin bulunması halinde ayrıca düzenlenmeyebilir.

Ticaret Liseleri Daktilografi Atölyesi

Madde 55- Ticaret Liselerinde:

a) 1-12 derslikli okullarda 1 daktilografi atelyesi,

b) 13-24 derslikli okullarda 2 daktilografi atelyesi,

bulunur. Bunlara ilave olarak daha fazla derslikli okullarda her 12 derslik için bir daktilografi atelyesi ilave edilir.

Her daktilografi atelyesi azami 40 kişilik olmalıdır.

Her daktilografi atelyesinde en az öğrenci sayısı +2 daktilo makinası bulunmalıdır.

Daktilografi atelyesinin öğrenci kapasitesinin hesaplanmasında öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Servis Mutfak, Kat Hizmetleri Atölyesi

Madde 56- Otelcilik ve Turizm Meslek Liselerinde servis, mutfak, kat hizmetleri atelyeleri ile ilgili standartlar aşağıdaki gibidir.

a) Bir uygulama mutfağı aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

b) Bir servis atölyesi, aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

c) Bir kat hizmetleri atölyesi, aynı anda en az 15-20 öğrenci çalışabilecek şekilde düzenlenmelidir.

Bilim Danışma Kurulu

Madde 57- Fen liselerinde matematik ve fen alanında en az üç ilim adamından meydana gelmek üzere Bilim Danışma Kurulu kurulur.

İleri fen programları ile proje ve seminer çalışmaları için Üniversiteler Tübitak ve Türkiye Atom Enerjisi Başkanlığı, çevre ile ilgili kuruluşlar ve benzeri resmi özel kuruluşlarla iş birliği sağlanır.

Bilgisayar Destekli Eğitim

Madde 58- Kurumlarda bilgisayar destekli eğitim için laboratuar kurularak öğrenci seviyesine uygun program ve yazılımlar bilgisayar lâboratuvarında bulundurulur.

Fen liselerinde; Resmî Fen Liseleri ile Üniversiteler arasında bilgisayar ağı kurulur.

E- Özel Okullarda Bulunması Gereken Ders Araç-Gereçleri

Anaokullarında Oyun Odaları ve Köşeler

Madde 59- Anaokulları oyun odalarında aşağıda belirtilen köşeler ve bu köşelerde belirtilen araç-gereçler bulunur.

1) Oyun odası (genel);

a) Masa (çocuklar için dikdörtgen),

b) Sandalyeler (Çocuklar için),

c) Resim sehbası,

d) Oyun blokları,

2) Evcilik köşesi;

a) Koltuk(çocuklar için),

b) Masa (çocuklar için sekiz parçalı),

c) Büfe küçük boy,

d) Eşya dolabı,

e) Bebek karyolası (küçük boyda),

f) Halı,

g) Paravana (küçük boy)

3) İnşaat köşesi:

a) Raflı dolap,

b) Çeşitli büyüklükte inşaat blokları,

c) İnşaat malzemelerinin muhafazası için tekerlek kutu,

d) Halı.

4) Kitaplık köşesi

a) Dolap,

b) Halı,

c) Divan,

d) Oyuncak dolabı,

e) Yayın panosu,

f) Yazı tahtası,

g) Çöp kutusu,

5) Dinlenme köşesi:

a) Dinlenme divanı,

b) Çocuk vestiyeri,

c) Spor dolabı (Ahşap),

d) Teyp,

e) Elektrik süpürgesi,

f) Radyo,

g) Gırgır.

Anaokullarında Mutfak

Madde 60- Anaokulu mutfağında aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

a) Fırın,

b) Buzdolabı,

c) Mikser set,

d) Yemek takımı,

e) Servis takımı,

f) Bardak (Plastik) çay bardağı, su bardağı

g) Çaydanlık ve demlik,

h) Raflı mutfak dolabı,

ı) Çeşitli boyda tencere,

i) Düdüklü tencere, (en büyük boy)

j) Tava,

k) Çeşitli boyda tepsi,

l) Plastik kovalar,

m) Masa,

n) Musluklu iyi su bidonu,

o) Çeşitli boyda plastik leğenler.

Ana Sınıfları Eğitim Araç-Gereçleri

Madde 61- Ana sınıflarında aşağıda belirtilen eğitim araç-gereçleri bulunur:

a) Serbest oyun ve büyük kas gelişimi için araç-gereçler:

1) Kum havuzu(1 adet),

2) Denge tahtası ve atlama beygirinden tahtaravalli (1 adet),

3) Tırmanma beygiri (1 adet),

4) Kaydırak, tırmanma demirleri (merdiveni) ve denge aracı (1 adet),

5) Salıncaklı kayık ve tırmanma merdivenleri (1 adet),

6) Oyun sandıkları (boy kutu üniteleri) (5-10 adet)

b) Temsili oyuncaklar için araç-gereçler:

1) Tahta bloklar (50 adet),

2) Çok yönlü kullanılabilir oyuncak mobilya (çeşidine göre adet tespit edilebilir),

3) Tahta taşıt araçları (Şöförlük oyuncağı, tren, araba, vapur),

4) Evcilik oyuncakları, (ütü tahtası ve ütü, tahtadan bebekevi, bebekevi için minik mobilyalar, bebek yatağı, mutfak, dolap ünitesi, ocaklı gaz fırını, oyun mutfağı için lavoba ve dolap (1-3 adet),

c) Yaratıcı sanat faaliyetleri için araç-gereçler:

1) Resim sehbası (4 adet),

2) Pazen kaplı tahta (1 adet),

3) Kukla tiyatrosu (1 adet) ve çeşitli türden kuklalar (1'er adet),

4) Oyuncak televizyon (1 adet),

5) Hikâye ve masal kitapları (yeterli miktarlarda),

6) Sinema makinesi, slayt, epidiyaskop, televizyon (1'er adet)

d) Günlük ihtiyaçlar için gerekli olan araç-gereçler:

1) Tekerlekli oyuncak taşıma ve muhafaza kutusu (1 adet)

2) Raf ünitesi (oyuncakların muhafazası için),

İlkokul Türkçe Ders Araç-Gereçleri

Madde 62- İlkokullarda Türkçe derslerinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Sınıf seviyesine uygun öğrenci ve öğretmen kitabı,

2) Büyük-küçük fişler,

3) Pazen tahtası için şekiller ve resimler,

4) Kum masası veya kum havuzu,

5) Hece ve harf küpleri,

6) Plastik harf, hece ve kelimeler

7) Seviyeye uygun okumayı geliştirici kaynak kitaplar ve kitapçıklar,

8) Sınıf sözlükleri,

9) Seviyeye uygun ansiklopediler,

10) Şiir, hikâye, biyografi, atasözleri ve benzeri, antolojileri,

11) Okuma parçalarını açıklayıcı küçük-büyük resimler,

12) İmla kılavuzu,

13) Sınıf seviyesine uygun Türk ve Dünya edebiyatından seçilmiş kitaplar,

14) Ders kitaplarındaki konuları açıklayıcı mahiyette film, slayt, teyp bantları, video bantları,

15) Teyp ve video,

16) Okullarda anılması, kutlanması gereken belirli günler, haftalar veya yurt-dünya çapında önemli olan olaylarla ilgili olarak basında çıkan sınıf seviyesine uygun, öğrenciler tarafından derlenen her türlü haber, yorum, yazı, şiir, karikatür, resim ve benzerinden meydana gelen öğrenci arşiv dosyası(okulların öğretime başlamasından sonra hazırlanır),

İlkokul Matematik Araç-Gereçleri

Madde 63- İlkokullarda asgari aşağıda belirtilen matematik ders araç-gereçleri bulunur:

1) Çekül,

2) Desimetre küp,

3) Dikdörtgen pramit,

4) Dikdörtgenler prizması,

5) İletgi, gönye,

6) Koni,

7) Litre takımı(1 ve 0,5 lt lik),

8) Metre (tahta),

9) Pergel (ağaç),

10) Silindir,

11) Su terazisi,

12) Abaküs,

İlkokul Fen Bilgisi Ders Araç-Gereçleri

Madde 64- İlkokullarda asgarî aşağıda belirtilen fen bilgisi ders araç-gereçleri bulunur:

1) Alet dolabı,

2) Aliminyum kap,

3) Aliminyum yaprak (35x50 cm),

4) Ampul (6 volt minyon)

5) Anahtar basit,

6) Asma ağırlık takımı,

7) Bağlama parçası (ikili),

8) Bağlama parçası (üçlü),

9) Bağlama kablosu (25 cm lik),

10) Bakır elektrod (1x20x80 cm.)

11) Bobin (800 sarımlı),

12) Cam balon (10 ml.dibi düz),

13) Cam boru (S Şeklinde Manometre için),

14) Cam boru (10 cm Ø 7 mm),

15) Cam boru (30 cm Ø mm),

16) Cam boru (dik açılı ucu çekilmiş Ø mm),

17) Cam boru (ucu çekilmiş düz, 10 cm. boy Ø 7 mm),

18) Çelik şerit (120x9x0,25 mm),

19) Çuha (20x20 cm),

20) Çinko Elektrod (2020x80 mm),

21) Demir tozu (özel kabı ile),

22) Deney tüpü (18x180 mm),

23) Dereceli silindir (plastik),

24) Dik tutturucu (T şeklinde),

25) Dinometre (400 gr. Lık),

26) Diyafram ve taşıyıcısı,

27) Diyapozitif,

28) Döküm ayak,

29) Duvar termometresi,

30) Duy (ED 10),

31) Dünya ve Ay Modeli,

32) Düz ayna (Takozlu),

33) Ekran (saplı, 150x240 mm),

34) Elektirik motoru modeli,

35) Elektirik zili (komple),

36) Emme basma tulumba (plastik),

37) Göz modeli,

38) Huni (plastik),

39) Işık kaynağı (ilkokul tipi),

40) Işık prizması (akrilit),

41) İnsan vücudu (küçük boy),

42) İbre (kaldıraç kolu için),

43) İspirto ocağı,

44) Kaldıraç kolu,

45) Kimya termometresi (10+10° C),

46) Lastik tıpa (24/10 deliksiz),

47) Lastik tıpa (24/19 tek deliksiz),

48) Lastik tıpa (24/19 iki delikli),

49) Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

50) Lastik tıpa (18/14 delikli),

51) Makara (tekli),

52) Maşalı tutturucu (küçük boy),

53) Mercek (f+=20 cm. çerçevesi ile),

54) Mercek (f+=10 cm. çerçevesi ile),

55) Mercek (f+=10 cm. çerçevesi ile),

56) Mercek kesidi (ince kenarlı),

57) Mercek kesidi (kalın kenarlı),

58) Metal tabla (yalıtkan saplı),

59) Mineral kolleksiyonu,

60) Mıknatıs (çubuk),

61) Mum (normal),

62) Nikel krom tel (Ø 0,20 mm),

63) Pil kabı (sulu pil için)

64) Plastik boru şeffaf (iç Ø 6 mm),

65) Pil yatağı (4'lü),

66) Plastik çubuk,

67) Plastik levha (100x100 mm),

68) Pusula (Ø 35-40 mm),

69) Saç ayağı (küçük),

70) Skala (terazi için),

71) Statif çubuk (700x8 mm Ø),

72) Su çarkı,

73) Şişe tutturucusu,

74) Tel Kafes,

75) Terazi kefesi,

76) Tabanı kesik şişe (plastikten),

77) Yalıtkan saplı çubuk,

78) Y boru plastikten,

79) Sil teli (çoklu 0,35 m m2),

80) Deney kabı,

İlkokul Sosyal Bilgiler Araç-Gereçleri

Madde 65- ilkokullarda asgari aşağıda belirtilen sosyal bilgiler ders araç-gereçleri bulundurulur:

1) Atatürk resmi,

2) Afrika fizikî haritası,

3) Afrika siyasî haritası,

4) Asya fizikî haritası,

5) Asya siyasî haritası,

6) Avrupa fizikî haritası,

7) Avrupa siyasî haritası,

8) Avusturalya (Okyanusya) fizikî haritası,

9) Geçliğe hitabe,

10) Güney Amerika fizikî haritası,

11) Kıbrıs haritası,

12) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları haritası,

13) Kuzey Amerika fizikî haritası,

14) İstiklal Savaşı haritası,

15) İstiklal Marşı,

16) Türkiye fizikî haritası,

17) Türkiye siyasî haritası,

18) Türkiye tarım ürünleri haritası,

19) Yer küresi,

20) Yeni andımız levhası.

Ortaokul Türkçe Ders Araç-Gereçleri

Madde 66- Ortaokullarda Türkçe dersinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen araç gereçler bulunur:

1) Sınıf düzeyine uygun öğrenci ve öğretmen kitabı,

2) Düzete uygun okumayı geliştirici kaynak kitaplar,

3) Sınıf sözlükleri,

4) Sınıf düzeye uygun ansiklopediler,

5) Şiir, hikâye, masal, biyografi, atasözleri ve benzeri antolojiler,

6) Okuma parçalarını açıklayıcı küçük büyük resimler,

7) İmla klavuzu,

8) Sınıf düzeyine uygun Türk ve Dünya edebiyatlarından seçilmiş kitaplar,

9) Ders kitaplarındaki konuları açıklayan, film, slayt, teyp ve video bantları,

10) Teyp ve video,

11) Okullarda anılması, kutlanması gereken belirli günler, haftalar veya yurt ve dünya çapında önemli olan olaylarla ilgili olarak basında çıkan sınıf düzeyine uygun, öğrenciler tarafından düzenlenen her tütlü haber, yorum, yazı, şiir, karikatür, resim ve benzerinden meydana gelen öğrenci arşiv dosyası (okulların öğretime başlamasından sonra hazırlanır.)

Ortaokul Matematik Ders Araç Gereçleri

Madde 67- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen matematik ders araç gereçleri bulunur:

1) Cisim köşegenli küp,

2) Cisim Köşegenli kare prizma,

3) Çeşitli Kenar prizma,

4) Desimetre küp,

5) Dikdörtgenler prizması,

6) Dikdörtgen piramit,

7) Dönel koni,

8) Dönel silindir,

9) Düzgün altıgen piramit,

10) Düzgün altıgen prizma,

11) Eşkenar üçgen prizma,

12) Eşkenar üçgen piramit,

13) İletki-gönye,

14) Koni,

15) Metre (tahta),

16) Pergel (ağaç),

17) Silindir,

Ortaokul Fen Bilgisi Ders Araç Gereçleri

Madde 68- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen fen bilgisi ders araç gereçleri bulunur:

1) Ağırlık takımı (1000 gr. Mg ile),

2) Alçak gerilim güç kaynağı,

3) Ampermetre (0-5 ADC),

4) Ampermetre (25-0-25 mA),

5) Ampül (2,5 volt minyon),

6) Ampül (6 volt minyon),

7) Amyantlı tel kafes (160x160x0,5 mm),

8) Anahtar (basit),

9) Ans (ağaç saplı),

10) Arşimet silindiri,

11) Bağet (20 cm, boy 5-6 mm),

12) Bağlantı kablosu (25 cm lik),

13) Bağlantı kablosu (50 cm lik),

14) Bağlantı kablosu (100 cm lik),

15) Bağlantı kablosu (200 cm lik),

16) Bağlantı parçası (kancalı),

17) Bağlama parçası (ikili),

18) Bağlama parçası (üçlü),

19) Bakır elektrod (1,5x20x80 mm),

20) Bakır tel (0,40 mm emaye),

21) Basit iletim aleti,

22) Basit telgraf modeli,

23) Beherglass (250 ml),

24) Beherglass (400 ml),

25) Beherglass (800 ml),

26) Birleşik kaplar,

27) Bobin (6 sarımlı),

28) Bobin (300 sarımlı),

29) Bobin (600 sarımlı),

30) Bobin (1200 sarımlı),

31) Bisturi,

32) Başkesiti modeli,

33) Bünzen kıskacı (küçük),

34) Bünzen kıskacı (büyük),

35) Büyüteç saplı,

36) Cam balon (100 ml. Dibi düz),

37) Cam balon (500 ml. Dibi düz),

38) Cam boru (dik açılı musluklu),

39) Cam boru (Muh kıvrım 5'li tk.),

40) Cam levha (3x200x300 mm),

41) Çekiç (250 gr lık),

42) Civa çanağı (plastik),

43) Civa damlalığı,

44) Çelik şerit (16x25x0,5 mm),

45) Çinko elektrod (2x20x80 mm),

46) Çukur ayna (f=10 cm çerçeveli),

47) Damlalıklı =i = e (30 ml.cam. damlalıklı),

48) Demir tozu (kabı ile 300 gr),

49) Demir U çekirdek (levhalı),

50) Demir U Cekirdek kapağı (levhalı),

51) Deney tüpü (25x150 mm),

52) Deney tüpü (180x180 mm),

53) Dereceli silindir (50 ml 1/2 bölmeli),

54) Dereceli silindir (250 ml 1/2 bölmeli),

55) Deri kesiti (büyütülmüş),

56) Desimetre küp,

57) Dinanometre (400 gr lık),

58) Dinanometre (1 kg lık),

59) Deseksiyon iğnesi (düz sivri uçlu)

60) Dip basınç aleti,

61) Diyafram ve taşıyıcısı,

62) Diyapozitif,

63) Diyapozon (tokmağı ile),

64) Dört zamanlı benzin motoru kesiti,

65) Duvar termometresi,

66) Duy (ed, 10),

67) Eğik düzen arabası,

68) Eğik düzen tahtası,

69) Ekran (saplı 190x250 mm),

70) Ekran (saplı, yarı saydam, 190x250 mm),

71) Emme basma tulumba (plastik),

72) Elektrostatik takımı,

73) Elektrod (paslanmaz çelik tel),

74) Elektrik motoru modeli,

75) Elektrik zili (komple),

76) Elektromağnetik kuvvet salıncağı,

77) Fanus (açık),

78) Geisler 1 akımını (değişik basınçlı üçlü),

79) Göz modeli,

80) Gravzant halkası,

81) Havan (porselen 100 mm),

82) Mertz ayağı),

83) Hidrostatik terazi,

84) Huni (plastik),

85) İndiksiyon bobini (küçük boy),

86) İnsan vücudu (küçük boy),

87) İspirto ocağı,

88) Isı iletik aleti,

89) Işık kaynağı,

90) Işık prizması (akrilik),

91) Kaldıraç kolu,

92) Kılavuz kitap,

93) Kimya Termometresi(-10=100 c),

94) Kontrol kalemi,

95) Konveksiyon borusu,

96) Kova (plastik 5 lt lik),

97) Kristalizeuar (140 mm ağızlı),

98) Krokadil (normal boy),

99) Kroze (porselen q 34 mm x 43 mm),

100) Kurşun elektrod (2x20x80 mm),

101) Plastik boru (şeffaf iç 6 mm),

102) Plastik boru (iç Ø 10 mm),

103) Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

104) Lastik tıpa (18/143 tek delikli),

105) Lastik tıpa (24/19 deliksiz),

106) Lastik tıpa (24/19 tek delikli)

107) Lastik tıpa (26/20 tek delikli),

108) Lastik tıpa (26/20 iki delikli),

109) Lastik tıpa (31/25 deliksiz),

110) Lastik tıpa (31/25 tek delikli),

111) Lastik tıpa (31/25 iki delikli),

112) Lastik tıpa (38/31 deliksiz),

113) Lastik tıpa (38/31 tek delikli),

114) Lastik tıpa (38/31 iki delikli),

115) Makas (direksiyon tipi),

116) Manometre (Boyle-ariotte için),

117) Manometre (U borulu),

118) Masa kıskacı,

119) Makara (saplı),

120) Makara (ikili),

121) Makara (kademeli),

123) Mercek (f=+10 cm çerçeveli),

124) Mercek (f=10 cm çerçeveli),

125) Mercek (f=+130 cm çerçeveli),

126) Mercek (f=+120 cm çerçeveli),

127) Mercek (f=20 cm çerçeveli),

128) Metre (aliminyum),

129) Metal çifti,

130) Mıknatıs (çubuk),

131) Mıknatıs (U şeklinde),

132) Mikroskop (200 büyütmeli),

133) Mineral kolleksiyonu,

134) Molekül modelleri takımı (bi. 1 yap ile),

135) Nikel Kromtel (Ø 0,20 mm),

136) Nikel kromtel (Ø 0,40 mm),

137) Optik daire,

138) Optik kutu,

139) Optik ray,

140) Pense (izoleli),

141) Pens (11-13 cm boy),

142) Pil yatağı (dörtlü),

143) Pipet (10 ml.),

144) Pistonlu hava emme tulumbası,

145) Plastik küvet (29x2x11 cm,saydam),

146) Portatif piriz,

147) Porselen kapsül (Ø 80 mm),

148) Porselen kapsül (Ø 40-50 mm),

149) Potapensi (metal maşa),

150) Pusula (Ø 35-40 mm),

151) Reosta (5 A 200 hm),

152) Saat camı (Ø 70 hm),

153) Saç ayağı (büyük),

154) Saplı halka (Ø 90 mm),

155) Saplı sehpa,

156) Sarma yay (10 cm, boy 2 cm, Ø 1,2 tel),

157) Sarma yay (10 cm, boy 2 cm, Ø 0,8 tel),

158) Sifonlu barometre,

159) Spatül,

160) Statif çubuk (10 cm, Ø 10 mm),

161) Starif çubuk (25 cm, Ø 10 mm),

162) Statif çubuk (50 cm, Ø 10 mm),

163) Statif çubuk (75 cm, Ø 10 mm),

164) Statif çubuk (100 cm, Ø 10 mm),

165) Su çarkı,

166) Su terazisi,

167) Sürtünme takozu ve metal kızağı,

168) Teneke makası,

169) Transformotör sıkıştırıcısı,

170) Tornavida (küçük),

171) Tornavida (büyük),

172) Toriçelli borusu (taksimatsız),

173) Tümsek ayna (f =, 10 cm çerçeveli),

174) Tüp fırçası (ortaboy),

175) Tüp maşası (telden),

176) Tüplük (plastik),

177) Üç ayak (küçük boy),

178) Üç ayak (büyük boy),

179) Üçgen eğe 4,

180) Voltmetre (0-10 V DC),

181) Voltmetre (0-250 V Ac),

182) Yarıklı ağırlık saksısı,

183) Yarıklı ağırlık (10 gr),

184) Yarıklı ağırlık (25 gr),

185) Yarıklı ağırlık (50 gr),

186) Y boru (plastik),

187) Amonyak (% 25 lik D 091),

188) Bakır sülgat pür,

189) Baryum nitrak pür,

190) Bira mayası,

191) Çinko parçaları(0,50x10x10mm)

192) Demir tozu (ince),

193) Etil alkol (o cl. lik),

194) Eter,

195) Fehling I,

196) Fehling II,

197) Fenolftalein çözeltisi (% 1 lik),

198) Hidroklorit asit (%37 lik, D=1,19),

199) İyot pür,

200) Kalsiyum fosfat (teknik),

201) Kalsiyum nitrat pür,

202) Kükürt tozu,

203) Lam (50 lik kutu),

204) Lamel (50 lik kutu),

205) Lügol çözeltici,

206) Mengandioksit pür,

207) Metilen mavisi çözeltici,

208) Mum (normal),

209) Naylon ağ ipliği (katlı 210/9),

210) Nitrik asit (%67-70, D=152),

211) Paradiklorbenzen,

212) Potasyum klorat,

213) Sodyum Hidroksit (tane halinde) pür,

214) Sodyum Hidrokarbonat pür,

215) Sodyum Karbonat (teknik),

216) Sülfirik Asit (%92-95, D 1,82),

217) Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

218) Turnosol kağıdı (kırmızı),

219) Turnusol kağıdı (mavi),

Ortaokul Sosyal Bilgiler Ders Araç Gereçleri

Madde 69- Ortaokullarda en az aşağıda belirtilen sosyal bilgiler ders araç gereçleri bulunur:

1) Afrika fizikî haritası,

2) Afrika siyasî haritası,

3) Asya fiziki haritası,

4) Asya siyasî haritası,

5) Avrupa fizikî haritası,

6) Avrupa siyasî haritası,

7) Avusturalya (Okyanusya) fizikî haritası,

8) Dünya siyasî haritası,

9) Gençliğe hitabe,

10) Güney Amerika fizikî haritası,

11) İstiklâl Marşı,

12) İstiklâl Savaşı haritası,

13) Kıbrıs haritası,

14) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Haritası,

15) Kuzey Amerika fizikî haritası,

16) Türkiye fizikî haritası,

17) Türkiye siyasî haritası,

18) Yer küre,

Lise Matematik Ders Araç Gereçleri

Madde 70- Liselerde en az aşağıda belirtilen matematik ders araç gereçleri bulunur:

1) Cisim köşegenli küp,

2) Cisim köşegenli kare pirizma,

3) Dönel kesik koni,

4) Dönel kapaklı kesik silindir,

5) İletki-gönye,

6) Kesitli piramit,

7) Kesik kare piramit,

8) Kesitli düzgün dörtyüzlü,

9) Metre (tahta),

10) Pergel (ağaç),

11) Trigonometre çemberi (bilgi yaprağı ile),

12) Üçgen prizma (dört parçalı),

Lise Kimya Ders Araç Gereçleri

Madde 71- Liselerde en az aşağıda belirtilen kimya ders araç gereçleri bulunur:

1) Ağırlık takımı (110 gr. Mg ile),

2) Ağırlık takımı (1000 gr. Mg ile),

3) İspirto ocağı takımı,

4) Kütlenin korunumu takımı,

5) Baget (20 cm, 5-6 mm Ø),

6) Beherglass (250 m),

7) Beherglass (600 ml),

8) Büyüteç (saplı),

9) Cam boru (60 cm Ø 20 mm iki ucu tıpalı),

10) Cam boru (20 cm boy, Ø mm bir ucu kapalı),

11) Cam boru (25 cm boy, Ø 5 mm bir ucu kapalı),

12) Cam boru (15 cm boy, Ø 7 mm),

13) Cam boru (dik açılı 15/5 cm, Ø 7 mm),

14) Cam boru (U şeklinde 7x15 cm),

15) Damlalıklı şişe (30 ml cam damlalıklı),

16) Deney tüpü (20x150 mm),

17) Deney tüpü (25x150 mm),

18) Dereceli silindir (10 ml. 1/1 bölmeli),

19) Dereceli silindir (50 ml. 1/2 bölmeli),

20) Kil üçgen (kil boyu 60 mm),

21) Kimya termometresi (-10+10º C),

22) Kroze porselen (Ø 34 mmx43 mm),

23) Lastik tıpa (21/16 lık delikli),

24) Lastik tıpa (21/16 lık deliksiz),

25) Lastik tıpa (26/20 lik iki delikli),

26) Lastik tıpa (26/20 lik tek delikli),

27) Plastik boru (iç Ø 6 mm şeffaf),

28) Mıknatıs (çubuk),

29) Pens (11-13 cm boy),

30) Eşit kollu terazi (PS 11 tipi),

31) Plastik şişe (kapaklı 60 ml geniş ağızlı),

32) Porselen kapsül (Ø 80x24 mm),

33) Saat camı (Ø 70 mm),

34) Selloteyp (15x33 mm),

35) Spatül,

36) Tüp fırçası (orta boy),

37) Tüp maşası (plastik),

38) Tüplük (plastik),

39) Aliminyum levha (20x50x5 mm),

40) Amonyak (%25 lik, D 0,9),

41) Amonyak klorür (toz halinde) pür,

42) Bakır oksit siyah pür,

43) Bakır sülfat pür,

44) Bakır tozu,

45) Bakır I klorür pür,

46) Bakır II klorür pür,

47) Cam kalemi (asetat kalemi),

48) Cam boru Ø 5 mm kılcal boru için),

49) Çinko parçaları (0,5x10x 10 mm),

50) Demir tozu (ince),

51) Demir II sülfat pür,

52) Etil Alkol (70 cc lik),

53) Gliserin saf,

54) Hidrolik asit (% 37 lik D = 1,9),

55) Kalay,

56) Kata tuzu,

57) Kurşun nitrat pür,

58) Kükürt tozu,

59) Magnezyumsülfat pür,

60) Potasyum nitrat pür,

61) Potasyum permanganat pür,

62) Sodyum hidrokarbonat pür,

63) Sodyum karbonat (teknik),

64) Sodyum klorat (kristal),

65) Sodyum nitrat pür,

66) Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

67) Cam boru (dar açılı 5/20 cm Ø 1 mm),

68) Bakır tel (30 cm boy, Ø 1 mm izolesiz),

69) Amyantlı tek kafes (160x 160 mm tel Ø 0,5 mm),

70) Bağlama parçası (ikili),

71) Bakır elektrod (1,5x2 80 mm),

72) Balon joje (500 ml),

73) Beher glass (100 ml),

74) Beherglass (400 ml),

75) Beherglass (800 ml),

76) Bünzenbeki (1,5 m hortumu ile),

77) Bünzen mesnedi,

78) Büret (50 ml lastik borulu),

79) Büret fırçası,

80) Bünzen kıskacı (küçük),

81) Bünzen kıskacı (büyük),

82) Cam balon (250 ml, dibi düz),

83) Cam levha (3x200x 200 mm),

84) Çinko elektrod (2x20x80 mm),

85) Deney tüpü (18x180 mm),

86) Deney tüpü (13x100 mm),

87) Dereceli silindir (10 ml.1/10 bölmeli),

88) Dereceli silindir (500 ml. 5/1 bölmeli),

89) Elektrod (paslanmaz çelik) tel,

90) Erlenmayer (250 m),

91) Göz ölçme tüpü (Ø 10x500 mm),

92) Havan (porselen Ø 100 mm),

93) Hofman tipi plastik boru kıskacı,

94) Kimya termometresi (-10+10° C),

95) Lastik tıpa (8/4 deliksiz),

96) Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

97) Lastik tıpa (24/19 deliksiz),

98) Lastik tıpa (18/14 tek delikli),

99) Lastik tıpa (24/19) tek delikli,

100) Lastik tıpa (31/25 tek delikli),

101) Lastik tıpa (38/31 tek delikli),

102) Lastik tıpa (31/25 iki delikli),

103) Lastik tıpa (38/31 iki delikli),

104) Molekül modelleri takımı (bil, yap ile),

105) Milimetrik kağıt (grafik kağıdı),

106) Pense (izoleli),

107) Pipet (10 ml dereceli),

108) Pipet (1 ml.),

109) Plastik boru (iç Ø 10 mm şeffaf),

110) Pota pensi (metal masa),

111) Saç ayağı (büyük),

112) Saplı halka (Ø 90 mm),

113) Sifonlu barometre,

114) Tüplük (plastik),

115) Yıkama şişesi (500 ml plastik),

116) Amonyak karbonat pür,

117) Amonyak oksalat pür,

118) Amonyak sülfat teknik,

119) Asetik asit (buzlu),

120) Bakır nitrat pür,

121) Bakır parçaları,

122) Baryum klorür pür,

123) Baryuk nitrat pür,

124) Civa,

125) Çinko sülfat pür,

126) Çinko nitrat pür,

127) Demir III nitrat pür,

128) Fenolftalein çözeltisi (% 1 lik),

129) Gümüşnitrat pür,

130) İyot pür,

131) Kalsiyum hidroksit (toz) teknik,

132) Kalsiyum nitrat pür,

133) Kalsiyum sülfat (teknik),

134) Karbontetra klorür,

135) Magnezyum şeridi (28 gr lık),

136) Magnezyum nitrat pür,

137) Mangan sülfat pür,

138) Nitrat asit (% 67-70 D ++1,52),

139) Nişasta çözünür,

140) PH. Kağıdı (1-14 lük),

141) Potasyum dikromat pür,

142) Ptasyum iyodur pür,

143) Potasyum iyodat pür,

144) Potasyum tiyosiyonat pür,

145) Potasyum klorür pür,

146) Sodyum büromür pür,

147) Sodyum hidroksit (tane halinde pür),

148) Sodyum hidrofosfat pür,

149) Sodyum metabisülfit pür,

150) Sodyum oksalat pür,

151) Sodyum sülfat pür,

152) Sodyum sülfat (anhidrit) pür,

153) Sodyum sülfit (anhidrit ) pür,

154) Stronsiyum nitrat pür,

155) Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

156) Sülfirik asit (% 92-95 D=1,82),

157) Turnosol kağıdı (kırmızı),

158) Turnosol kağıdı (mavi),

Lise Fizik Ders Araç-Gereçleri

Lise Fizik Ders Araç-Gereçleri

Madde 72- Liselerde en az aşağıda belirtilen fizik ders araç gereçleri bulunur:

1) Açı ölçer,

2) Alternatif akım voltmetresi (0-25 V)(iki adet),

3) Alternatif akım voltmetresi (DSA) (iki adet),

4) Ağırlık takımı (250 gr, 500 gr, 1000 gr.),

5) Ağırlık takımı (20 gr, 50 gr, 100 gr,),

6) Alçak gerilim güç kaynağı,

7) Ampül (2,5 V minyon),

8) Aliminyum yaprak,

9) Ampermetre (O-1A),

10) Ampermetre (D-5A),

11) Akım terazisi ve çerçeve askıları,

12) Ağırlıklar (ortası delikli),

13) Ayaklı destek (kolu ve kıskacı olan),

14) Bağlantı halkaları,

15) Bağlantı telleri,

16) Beher (500 cm3 lük iki adet),

17) Bakır elektrot,

18) Bağlantı kabloları,

19) Bakır sülfat,

20) Beher (250 cm3 lük 4 adet),

21) Bobin (2 adet 600 sarımlı),

22) Bobin (1 adet 300 sarımlı),

23) Bobin (1 adet 1200 sarımlı),

24) Cetvel (alüminyum 50 cm 3 adet),

25) Cetvel (100 cm, tahta),

26) Çelik bilya (Ø mm 3 adet),

27) Çelik ağıtlıklar (ortası delikli),

28) Cam çubuk,

29) Çinko elektrod (6 adet),

30) Çinko sülfat (0,5),

31) Çamaşır sodası,

32) Çukur ayna ve tuturucuları (2 adet),

33) Çift yarıklı deney takımı,

34) Cam boru (uçları düzeltilmiş),

35) Delkli deney tahtası,

36) Dinanometre (400 gr lık),

37) Dereceli silindir (50 ml,1/2 bölmeli),

38) Cam çubuk,

39) Çinko elektrot (6 adet),

40) Çinko sülfat (0,5),

41) Çamaşır sodası,

42) Deney tüpü (20 adet),

43) Delikli alüminyum silindir (MC-3 Cal/C),

44) Direnç telleri (2, 4, 6, 30, 40 ve 60),

45) Duvar terazisi,

46) Demir çekirdek (U şeklinde),

47) Demir çekirdek (düz),

48) Düz ayna (2 adet),

49) Dalga leğeni,

50) Eşit kolu terazi,

51) Eylemsizlik terazi takımı,

52) Elektrikli zil takımı,

Lise Biyoloji Ders Araç-Gereçleri

Madde 73- Liselerde en az aşağıda belirtilen biyoloji ders araç-gereçleri bulunur:

1) Ağırlık takımı (110 gr. mg ile),

2) Ağırlık takımı (1000 gr. mg ile),

3) Alüminyum levha (20x50x5 mm),

4) Amonyak (%25 lik D=0,9),

5) Amonyum klorür (toz halinde ) pür,

6) Ampermetre (O –1 A,DC),

7) Akmanyum (tel, pomp),

8) Aydınlatma levhası (mikroskop için),

9) Ağar toz,

10) Alkol izopropil pür,

11) Aseton,

12) Asetik asit (buzlu),

13) Bağet (20 cm, 5-6 mm),

14) Beherglass (250 ml),

15) Beherglass (600 ml),

16) Beherglass (100 ml),

17) Beherglass (400 ml),

18) Beherglass (800 ml),

19) Bakır oksit siyah pür,

20) Bakır sülfat pür,

21) Bakır tozu,

22) Bakır I klorür pür,

23) Bakır II klorür pür,

24) Bakır tel (30 cm, boy Ø 1 mm izolesiz),

25) Bağlama parçalı ikili,

26) Basınçlı tencere (düdüklü 10 lt lik),

27) Bistüri,

28) Bünzenbeki (1,5 mt. Hortumu ile),

29) Bünzen kıskacı (büyük),

30) Bünzen mesnedi,

31) Büyüteç (saplı),

32) Benedict çözeltisi,

33) Bira mayası (250 gr lık paketlerde),

34) Brontimol mavisi (10 gr),

35) Cam boru (60 cm Ø 20 mm iki ucu tıpalı),

36) Cam boru (20 cm boy Ø 5 mm bir ucu kapalı),

37) Cam boru (25 cm boy Ø 5 mm bir ucu kapalı),

38) Cam boru (15 cm boy Ø 7 mm),

39) Cam boru (dik açılı 15/5 cm Ø 7 mm),

40) Cam boru (U şeklinde 7x15 cm),

41) Cam boru (Ø 5 mm kılcal boru için),

42) Cam boru (S şeklinde 20 cm boy),

43) Cam boru (10 cm Ø 7 mm,

44) Cam boru (Ø 7 mm),

45) Cam boru (dar açılı 5/20 cm Ø 7 mm),

46) Cam kalemi (asetat kalemi),

47) Cam levha (2x1200x120 cm),

48) Cetvel /5 cm saydam, mikroskop için)

49) Çekiç (250 gr lık),

50) Çinko parçaları (0,5x10x10 mm),

51) Çivi (20-30 mm tel çivi),

52) Çini mürekkebi (siyah),

53) Delikli deney tahtası takımı,

54) Damlalıklı şişe (30 ml cam damlalıklı),

55) Deney tüpü (20x150 mm),

56) Deney tüpü (25x150 mm),

57) Dereceli silindir (10 ml. 1/1 bölmeli),

58) Dereceli silindir (50 ml. 1/2 bölmeli),

59) Destek takımı,

60) Deney tüpü (13x100 ml),

61) Deney tüpü (18x180 ml),

62) Deney tüpü (25x200 ml),

63) Dereceli silindir (100 ml. 1/1 bölmeli),

64) DNA modeli,

65) Derialtı şırıngası (10cc, 18 nolu iğne),

66) Diseksiyon iğnesi (sivri uçlu),

67) Diseksiyon iğnesi (mızrak uçlu),

68) Diseksiyon küveti (paratinli),

69) Eşit kollu terazi (PS 11 tipi),

70) Elektrodlar takımı,

71) Erlanmayer (150 ml,

72) Erlanmayer (500 ml),

73) Eterlenme torbası (naylon),

74) Etil alkol (70 cl lik),

75) Eter,

76) Fenolfalein çözeltisi (%1 lik),

77) Fenol kırmızısı,

78) Gliserinli saf,

79) Gazlı bez (küçük rulo),

80) Glikoz (toz),

81) Huni (plastik),

82) Hidroklarik asit (%37 lik D=1,19),

83) Havan porselen (Ø 100 mm),

84) Huni (Ø SS mm cam),

85) Hücre modeli,

86) Hidrojen peraksit (% 30 luk),

87) İspirto ocağı takımı,

88) İşaretleme aleti,

89) İyot Pür,

90) Jelatin (ticari),

91) Kapalı kutu,

92) Kılavuz kitap,

93) Kimya termometresi,

94) Kova (plastik 5 lt lik),

95) Kroze porselen (Ø 34 x 43 mm),

96) Kalay,

97) Kaya tuzu,

98) Kuru kalorimetre takımı,

99) Kılavuz kitap,

100) Kavanoz (1 lt lik kapaksız),

101) Kavanoz (3 lt lik kapaksız),

102) Kontrol kalemi,

103) Kuluçka makinası (inbikatör),

104) Kalsiyum klorür pür (anhidrit),

105) Kongo kırmızısı,

106) Kurutma kağıdı,

107) Kürdan,

108) Lastik tıpa (21/16 tek delikli),

109) Lastik tıpa (21/16 deliksiz),

110) Lastik tıpa (26/20 iki delikli),

111) Lastik tıpa (26/20 tek delikli),

112) Lastik halka (250 gr lık torba),

113) Lastik tıpa (8/4 deliksiz),

114) Lastik tıpa (12/9 deliksiz),

115) Lastik tıpa (18/14 deliksiz),

116) Lastik tıpa (24/19 deliksiz),

117) Lastik tıpa (24/19 deliksiz),

118) Lastik tıpa (31/25 deliksiz),

119) Lastik tıpa (31/25 deliksiz),

120) Lastik tıpa (38/31 iki delikli),

121) Lastik tıpa (termoz için 2 delikli),

122) Lastik tıpa 1 lt lik kavanoz için iki delikli),

123) Laktik asit pür,

124) Lam (50 lik kutu),

125) Lamel (50 lik kutu),

126) Lamba ve soketleri takımı,

127) Molekül tabakalar takımı,

128) Masa kıskacı,

129) Metre (aliminyum),

130) Misina (Ø 0,80 mm),

131) Makas (diseksiyon tipi),

132) Masa kıskacı,

133) Mikroskop (moneküler 600 büyütmeli),

134) Milimetrik kağıt,

135) Naylon ağ ipliği (katlı 210/9),

136) Naylon torba (15x25 cm),

137) Nişasta çözünür,

138) Plastik boru (iç Ø 6 mm şeffaf),

139) Pens (11-13 cm boy),

140) Pense (İzoleli),

141) Pil yatağı (Dörtlü),

142) Plastik şişe (kapaklı 60 ml geniş ağızlı),

143) Porselen kapsül (Ø 80x24 mm),

144) Plastik küvet (27x25x4,5 cm),

145) Petri kabı (Ø 100 mm),

146) Plastik boru (iç Ø 4 mm iğnelere uygun,

147) Plastik boru (iç Ø 80 mm),

148) Pipet (1 ml),

149) Pipet (10 ml),

150) Plastik küvet (29x20x11 cm saydam),

151) Portatif priz,

152) Ponkreatin,

153) PH kağıdı (1-14 lük),

154) Pamuk,

155) Parafin,

156) Potasyum iyodür pür,

157) Potasyum klorür pür,

158) Saat camı (Ø 70 mm),

159) Selloteyp (15x33 mm),

160) Spatül,

161) Süzgeç kağıdı (tabaka halinde),

162) Saç ayağı (büyük),

163) Saplı halka (Ø 90 mm),

164) Sterlizasyon kabı (petri kabı için),

165) Sodyum hidroksit pür (tane halinde),

166) Sodyum hidrokarbonat,

167) Raptiye halkalar takımı,

168) Tornavida (küçük),

169) Tornavida (büyük),

170) Tüp fırçası (orta boy),

171) Tüp maşası (plastik),

172) Tüplük (plastik),

173) Tüp maşası (telden),

174) Tel kafes (15x15 ince telli),

175) Tahta (12x20x0,5 cm köşeli delikli),

176) Üçgen eğe (4),

177) Vazelim.

Kız Meslek ve Teknik Liseleri

Madde 74- Kız meslek ve teknik liselerinde en az aşağıda belirtilen araç gereçler bulunur:

a) Genel

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe hitabesi,

4) Öğretmen masası,

5) Öğretmen sandalyesi,

6) Atölye masası,

7) Öğrenci sandalyesi,

8) Çelik raflı malzeme dolabı,

9) Askılı çelik elbise dolabı,

10) Yazı tahtası,

11) Yayın panosu,

12) Etek ütü tahtası,

13) Elektrikli süpürge,

14) Su küveti,

15) Kol tahtası,

16) İşaret tahtası, (ruletle çizilmek için),

17) Paravana (5 kanat),

18) Ayaklı prova aynası,

19) Manken (değişik bedenlere göre ayarlanabilen),

20) Manken (5 beden),

21) Minyatür manken,

22) Çocuk manken,

23) Çöp kutusu,

24) Biçki kalıpları (müller),

25) Merte, T cetveli, riga, mezur,

26) Biçki makası,

27) Sürfile makası.

28) Göğüs yastığı,

29) Kavadora,

30) Kanbur,

31) Etek boyu alma aleti,

32) Makine takımı (baskı ayakları, fırça, yağdanlık, tornavida, mekik, masura),

33) Ayaklı dikiş makinesi,

34) Overlok (düz bıçaklı),

35) Zigzak nakış makinesi,

36) Nakış makinesi takımları (çeşitli plakalar).

b) Nakış Atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklal Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe hitabı,

4) Yayın panosu,

5) Teşhir vitrini,

6) Yazı tahtası,

7) Öğretmen masası,

8) Öğrenci iş tezgahı,

9) Öğretmen sandalyesi,

10) Öğrenci sandalyesi,

11) Ütü tezgahı,

12) Elektrik ütüsü,

13) Nakış makinesi (Zigzag),

14) Maraş işi sırma tezgahı,

15) Işıklı desen çizme masası,

16) Raflı dolap,

17) Çöp kutusu,

18) Küvet,

19) Cetvel, (100 cm),

20) Cetvel (50 cm),

21) Gönye,

c) Çocuk gelişimi ve eğitimi bakımı atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe hitabesi,

4) Öğretmen masası,

5) Öğretmen sandalyesi,

6) Öğrenci çalışma masası,

7) Öğrenci sandalyesi,

8) Raflı dolap (ahşap),

9) Vitrinli dolap,

10) Portatif ütü masası,

11) Elektrik ütüsü (kordon ve fişi)

12) Yayın panosu,

13) Dikiş makinesi,

14) Yazı tahtası,

15) Çöp kutusu,

16) Bütan gazı ocağı,

17) Kapaklı ve raflı mutfak dolabı,

18) Tencere çeşitli boyda,

19) Kastrol (bakalit saplı),

20) Kevgir ve tel süzgeç,

21) Püre makinesi,

22) Portatif banyo küveti (çocuk için),

23) Büyük boy plastik bebek,

24) Mama takımı (melamin),

25) Baskül (boy ve kilo ölçer),

26) İlkyardım malzemesi,

27) Ecza dolabı,

28) Plastik tas,

29) Makas,

30) Ölçü takımı,

31) Tahta cetvel (50 cm),

32) Sebze dolabı (çeşitli boyda),

33) Sebze tahtası,

34) Porselen kase (çeşitli boyda),

35) Porselen tabak,

d) Hazır giyim (konfeksiyon) atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Öğretmen sandalyesi,

5) Öğretmen masası,

6) Yazı tahtası,

7) Yayın panosu,

8) Raflı elbise dolabı,

9) Askılı elbise dolabı,

10) Çöp kutuu,

11) Metre, mezur, T cetveli, riga,

12) Biçki makası, sürfile makası,

13) Şablon takımı,

14) Variatör (kalıp büyütme ve küçültme aleti,

15) Kesim makası (180 cm ende istenilen boyda)

16) Kumaş sarma aleti (160 cm ende istenilen boyda),

17) İşaretleme makası,

18) Kumaş mandalı (8 metrelik masaya göre 8 kablo taşıyıcı),

19) Elektrikli kumaş kesme makinesi (dik bıçaklı),

20) Yuvarlak bıçaklı kendinden bilemeli kumaş kesme makinesi,

21) Şerit hızarı makinesi (kesim kapasitesi 25x120),

22) Teğel makinesi,

23) Düz dikiş makinesi, (Sanayi tipi dikiş makinesi )

24) Sanayi tipi dikiş makinesi (Alt çekişli),

25) Düz zincir makinesi, (Partolonoğ dikişi vb.)

26) Düz dikiş makinesi (Alt-üst çekişli),

27) Düz dikiş makinesi (Alt çekişli iplik kesme tertibatlı),

28) Kol takma makinesi,

29) Sadofodra makinesi (telayı göğüse tutturma makinesi),

30) Kavadora makinesi,

31) Etek baskı makinesi,

32) Düğme dikme makinesi,

33) Vatka makinesi,

34) İlik makinesi (Gömlekçi tipi),

35) İlik makinesi (Palto, pardesü için iplikli),

36) Overlok makinesı (düz bıçaklı, 5 iplikli),

37) Buharlı otomatik ütü,

38) Tela yapıştırma presi,

39) Elektrikli ufak buhar kazanı,

40) Etiketleme makinesi,

41) Geniş tezgah (kendinden emişli, vakumlu 77x117),

42) Dar tezgah (kendinden emişli, 32x100 cm),

43) Pontaris makinesi (cep, fer5muar ve pat terlerinde birit atar) (42 vuruşlu

tercihan),

44) Tepegöz,

45) Episkop,

46) Aparatlar: kıvırma ayağı (muhtelif enlerde, mendil kıvırma ve bluz etek

kıvırma ayağı,

47) Şerit takımı (biye kıvırma),

48) Kapitone ayağı,

49) Çift kademeli kenar dikme ayağı,

50) Nervür ayağı,

51) Etek kıvırma,

52) Teflon kaplı ayak,

53) Deri için redalı ayak,

e) El sanatları ve çiçek atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe hitabesi,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Atelye iş tezgahı,

8) Üzeri çinko kaplı masa,

9) Öğrenci sandalyesi,

10) Yayın panosu,

11) Paravanlı prova aynası,

12) Ütü tezgahı,

13) Elektrik ütüsü,

14) Buharlı elektirik ütüsü,

15) Işıklı masa,

16) Hava gazı veya bütan gaz ocağı,

17) Elektrik ocağı,

18) Teşhir vitrini,

19) Dikiş makinesi,

20) Tikotaj makinesi,

21) 18-10 kollu çanta deri makinesi,

22) Şapka provası için bezden yapılmış başlar (bebekler),

23) Şapka teşhiri için büstleri,

24) Yakma makinesi,

25) Çelik dolap,

26) Raflı ve gözlü tahta dolap,

27) Çiçek ütülerini koymak için eğik raflı, cam kapaklı dolap,

28) Askılı dolap,

29) Üzeri mermer kaplı deri çantaları için küçük masa,

30) Deri traş makinesi,

31) Lastik veya ıhlamur tahtası,

32) Deri kesme bıçağı,

33) Deri traş bıçağı,

34) Biz, eğe, biley taşı,

35) Basabas,

36) Çanta fermuar açacağı,

37) Büyük makas,

38) Çarklı zımba ve kesme çakma aletleri,

39) Cendere ve uçları,

40) Gönye,

41) Çelik cetvel,

42) T cetveli,

43) Demir ağırlıklar,

44) Şapka kalıpları,

45) Kok ütüsü.

46) Elbise fırçası,

47) Çeşitli boylarda küvet,

48) Çeşitli boylarda yağlıboya,

49) Büyük tel elek,

50) Küçük tel elek,

51) Çeşitli boylarda çaydanlık,

52) 90x90 cm ölçüsünde gergi kasnağı,

53) 90x45 cm ölçüsünde gergi kasnağı,

54) Çiçek ütüleri (el aletleri),

55) Tüy çiçek ütüleri (bıçaklar),

56) Tahta kalem (metal ütülemek için)

57) Ayaklı çiçek pensi,

58) Ayaklı cendere,

59) Cendere kalıpları,

60) Zımba, kurşun, kütük ve tokmak,

61) Metal kaseler (bakır, aliminyum V.b.)

62) Çeşitli tip ve boylarda çiçek tanzimi yapılacak kaplar,

63) Çeşitli boylarda çiçek takaçları (pikflör),

64) Çerçeve tezgah (basit el tezgahı)

65) Söğüt yarma aleti,

66) Söğüt çekme aleti,

67) Ağaç törpüsü,

68) Pense,

69) Kerpeten,

70) Tornavida,

71) İskarpele,

72) Mıknatıs uçlu çekiç,

73) Çöp kutusu,

f) Ev yönetimi atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklal Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabı,

4) Öğretmen masası,

5) Öğretmen sandalyesi,

6) Öğrenci çalışma masası formika,

7) Öğrenci taburesi,

8) Raflı muhtelif dolap,

9) Kol tahtası,

10) Yazı tahtası,

11) Yayın panosu,

12) Ütü masası (keçe kaplı)

13) Ütü masası (etek ütülemek için)

14) Dikiş makinesi (Zigzag),

15) Ütü

16) Ütü (buharlı),

17) Ütü silindiri (elektrikli),

18) Çamaşır makinesi,

19) Çamaşır makinesi (otomatik),

20) Muhtelif boy plastik çamaşır küveti,

21) Muhtelif boy emaye küvet,

22) Tahta kaşık,

23) Çöp kovası,

24) Temizlik kovası,

25) Tel ve hazır fırçalar,

26) Elbise fırçası,

27) Makas,

28) Cetvel 50 cm,

29) Cetvel 1 metre,

30) Mezur,

31) Muhtelif numaralarda tığ ve şiş,

g) Seramik atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Mermer masalar (54x125 ölçüde),

8) Öğrenci sandalyeleri (çapı 36 cm. olan),

9) Elektrikli torna (çömlekçi tornası),

10) 1200 C elektrikli seramik fırını,

11) Ayarlanabilir çelik raf,

12) Bilyalı sır değirmeni ve setil (porselen 3 kg, lık),

13) Elektrikli alçı karıştırıcısı,

14) İçi çinko kaplı çamur sandığı (150x75 h=85),

15) Bahçe küreği,

16) Tahta altlık (50x35),

17) Alçı plake (25x14),

18) Camlı araç-gereç dolabı (66x160),

19) Plastik kova (büyük boy),

20) Plastik kova (orta boy),

21) Plastik küvet,

22) Porselen havan),

23) Çelik gönye,

24) Plastik gönye (çeşitli),

25) İskarpele (çeşitli genişliklerde),

26) Spatüla (çeşitli genişlikte),

27) Çekiç (çeşitli ağırlıkta),

28) Sistre (dikdörtgen),

29) Kaplama testeresi,

30) Bıçak (çeşitli boylarda),

31) Ahşap yontma aletleri (Şimşir ağacından),

32) Çeşitli boylarda tahtalar,

33) Merdane,

34) Yuvarlak ve yassı fırça,

35) İşkence demiri,

36) Çöp kutusu (madeni),

h) Makine nakışları atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Yayın Panosu,

5) Teşhir vitrini,

6) Yazı tahtası,

7) Öğretmen masası,

8) Öğretmen sandalyesi,

9) Öğrenci iş tezgahı,

10) Öğrenci sandalyesi,

11) Ütü tezgahı,

12) Elektrik ütüsü,

13) Nakış makinesi (zigzag),

14) Işıklı desn çizme makinesi,

15) Raflı dolap,

16) Çöp kutusu,

17) Küvet,

18) Cetvel (100 cm),

19) Cetvel (50 cm),

20) Gönye,

ı) Deri hazır giyim meslek lisesi ve deri hazır giyim bölümü donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Öğretmen sandalyesi,

5) Öğretmen masası,

6) Yazı masası,

7) Yayın panosu,

8) Çelik raflı malzeme dolabı,

9) Askılı çelik elbise dolabı,

10) Çöp kutusu,

11) Metre, T cetveli, riga,

12) Mezur, biçki makası, sürfile makası,

13) Şablon takımı,

14) VARLATOR-Kalıp büyütme ve küçültme aleti,

15) ALBEKO-45 deri desimetre ölçme aleti,

16) DRACO-SCHAPLOMER-kalıp kesme makinesi,

17) ALBEKO-24 kalıp için zırh hazırlama makinesi,

18) ALBEKO-22-A kalıp için zırh hazırlama makinesi,

19) MUHELOS-deri kesme makinesi,

20) ALBEKO-52-G 999-10 deri kesim presi (hidrolik),

21) KURİS-AMS 170 cm astar yayma makinesi,

22) KURİS-BOM-100 astar kesme makinesi,

23) ALBEKO-85, 121 deri traşlama makinesi,

24) ALBEKO-106-DL Soliksiyon sürme makinesi,

25) SUCCESS-FİNP kürk overlok makinesi (kıyın postu),

26) SUCCESS-av hayvanı overloğu FF2,

27) PFAFF-1245 düz dikiş makinesi (alt ve çekişli),

28) PFAFF-1242-720 çift iğne (sağ ve sol iğne) kalkışlı dikiş makinesi,

29) PFAFF-3306-düğme dikme ve boğaz sarma makinesi,

30) PFAFF-337-kol takma makinesi,

31) PFAFF-5483-zincir dikiş astar dikme makinesi,

32) ALBEKO-124-F dikiş açma makinesi,

33) FORTUNA-8066 dikiş açma yapıştırma makinesi,

34) ROTEX-FXA-13/6-5 tela yapıştırma presi,

35) ROTEX-LPA kol omuz ütü makinesi,

36) ROTEX-LP beden ütü makinesi,

37) UNİTAS MU/681 bıçak, makas,falçata,

i) Kız meslek lisesi dekoratif sanatlar bölümü tekstil atölyesi donatım listesi,

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marsı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Atelye iş tezgahı (her öğrenci için ayrı ayrı masa),

8) Dolap (Kitli gözleri bulunan),

9) Çerçeve tezgah (basit el tezgahı,

10) Dört gücülü tezgah,

11) Kamçılı bez dokuma tezgahı,

12) Tahta bank,

13) Gücü çekeceği,

14) Çıkrık,

15) Çözgü aleti,

16) Kirkit,

17) Halı tezgahı,

18) Bıçak,

19) Halı makinesi,

20) Baskı makası (100x300 cm) boyutlarında ve üzeri keçe kaplı,

21) Havagazı veya bütangaz ocağı,

22) Elektrik ocağı,

23) Elektrik ütüsü,

24) Filmdruk baskı şablonu için çeşitli boylarda ağaç çerçeve,

25) Boya hazırlama kapları (emaye 30 cm çap civarında)

26) Çöp kutusu (Madeni)

27) Çöp kutusu (tahta),

j) Kız meslek lisesi uygulamalı resim bölümü donatım listesi,

1) Çerçeveli Atatürk fotoğrafı,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Öğretmen masası,

5) Öğretmen sandalyesi,

6) Çinko kaplı kasa,

7) Keçe kaplı büyük atölye masası,

8) Öğrenci taburesi,

9) Lavabolu karanlık oda

10) Ağrandizör (fotoğraf tab etme ar.)

11) 300 voltluk pozlandırma masası (70x70x100),

12) Fotoğraf makinesi,

13) 300 voltluk ışıklı masa (buzlu camlı) (70x70x100),

14) Gravür baskı presi (küçük boy),

15) Düz bıçaklı giyotin küçük masa tipi (karton ve mukavva kesimi için),

16) Çeşitli büyüklükte merdaneler (lastikli),

17) Çeşitli büyüklükte merdaneler (kauçuklu),

18) Tahta oyma bıçağı,

19) Spatüler (Serigrafi ipek baskıda kullanılan),

20) Rakle (Serigrafi ipek baskı için),

20 cm 5 adet,

12 cm 5 adet,

6 cm 5 adet,

21) Eğe takımı (çinko kalıp kenarlarını düzeltmek için),

22) Çinko makası,

23) Demir cetvel (1 metrelik ve 50 cm.lik),

24) T cetveli,

25) Kıl fırça,

26) Tel fırça,

27) Kalıp çerçevesi 40x50 5 adet 30x40 5 adet),

28) Maket bıçağı (şablon kalıbı oyma aleti),

29) Testere,

30) Çekiç,

31) Pense,

32) Kerpeten,

33) Mengene (küçük boy),

34) Mengene (orta boy),

35) Çelik kalem,

36) Pergel,

37) Gönye,

38) Deri delme zımba aleti,

39) Tahta kaşıklar,

40) Grafoz kalemler,

41) Şablon yazı takımı (Değişik boy ve tipte),

42) Rapido yazı uçları,

43) Büyük emaye küvet,

44) Dikdörtgen plastik küvet (fotoğrafçı küveti),

45) İspirto ocağı,

46) Elektikli havya (Büyük boy),

47) Trijantin (Mum damlatma kabı),

48) Kasnak (Batik için 100x100 cm),

49) Kasnak (Serigrafi için 25x30 ve 30x50 cm),

50) Elmas (Cam keseceği),

51) Projeksiyon,

52) Epidiyaskop,

53) Çöp kutusu,

k) Resim atölyesi donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk portresi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe hitabesi,

4) Öğretmen masası,

5) Öğretmen sandalyesi,

6) Eğimli resim masası,

7) Öğrenci sandalyesi,

8) Resim tahtası (raptiye geçebilecek nitelikte),

9) Resim sehpası,

10) Kara tahta,

11) Çizgili yazı tahtası,

12) Model sehpası,

13) Çeşitli büyüklükte tahta blok (küp ve dikdörtgen prizma),

14) Resim sergileme panosu (pazen tahta 1,50x3 cm),

15) Gereç dolabı,

16) Dosya ve örnekleme dolabı,

17) Işıklı masa (Desen çizimi için),

18) Alçı modeller (Büst, el, ayak çeşitleri vb. desenler),

19) Paravan,

20) Çöp kutusu,

l) Kız Meslek Lisesi tekstil iplikçilik bölümü kimya lâboratuvarı donatım listesi

1) Çerçeveli Atatürk portresi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Geçliğe Hitabesi,

4) Öğretmen masası ve sandalyesi,

5) Kara tahta,

6) Deney masası (Dikdörtgen şeklinde lavabolu ve musluklu 150x150 cm),

7) Vitrinli dolap (malzeme için),

8) Tabure,

9) Dosya dolabı,

10) Perde (karartma ve aydınlatmaya müsait),

11) Hassas terazi-ağırlık takımı,

12) Amyantlı tel kafes (160x160 mm.tel/05 mm),

13) Lup tekstil mamullerinin analiz ve kontrolü için),

14) Büret (50 ml.),

15) 100 cc beher glass,

16) 200 cc beher glass,

17) 400 cc beher glass,

18) 600 cc beher glass,

19) 800 cc beher glass,

20) Cam boru (çapları değişiklik) 30 cm Ø 7 mm,

21) Cam şişe (renkli ve kapaklı 100 gr. ve 200 gr lık),

22) 100 ml.lik balon joje,

23) Deney tüpü (130, 100 mm),

24) Tüp masası (telden),

25) Dereceli silindir (50 cc, 100 cc, 350 cc, 500 cc lik),

26) Erlanmayer (100 cc, 250 cc, 500 cc lik),

27) Elektrik ocağı,

28) Cam huni,

29) Kimya termometresi (10=110 c)(0,2 böl),

30) Kontrol kalemi,

31) Sanayi tipi bütangaz (2 ocaklı),

32) Mikroskop (büyük boy),

33) Pens (11-13 ck boy),

34) Tahta masa,

35) Petri kabı,

36) Plastik küvet (20x20x11 cm saydam),

37) Plastik şişe (geniş ağızlı kapaklı 600 mm lik),

38) Plastik şişe (Geniş ağızlı kapaklı 200 mm lik),

39) Plastik şişe (geniş ağızlı kapaklı 100 mm lik),

40) Pipet 25 mm lik,

41) Pipet 10 mm lik,

42) Spatül,

43) Tornavida (değişik boylarda),

44) Makas (1 adet ucu sivri),

45) Su arıtma cihazı,

46) Etüv.

m) Kız meslek lisesi tekstil-iplikçilik bölümü fizik lâboratuvarı donatım listesi

1) Hassas terazi (tersiyen) el, gr duyarlıkta,

2) Çıkrık,

3) Mikroner,

4) Dinanometre iplik mukavemet cihazı,

5) Presley-Test,

6) Büklük test cihazı,

7) Serter veya fibliyağraf elyaf uzunluğu ölçen alet,

8) Nem ölçer,

9) Uster düzgünsüzlük cihazı,

10) 10x10 ebadında neps sayım levhası,

İstisnai Durumlar

Madde 75- Bu Yönerge ile getirilen standartlara uygunluk sağlamayan binalarda özel okul açılmak istenmesi hâlinde tanzim edilecek raporlarda Yönergenin “İnceleme raporları”yla ilgili hükümlerinde belirtilen hususlara ayrıntılarıyla yer verilir. Binaya verilebilecek toplam öğrenci kontenjanının tesbitinde ise dersliklerin alabileceği öğrenci kontenjanı esas alınır.

1) Ancak binaya verilen toplam öğrenci kontenjanının hesabında;

a) Statik hesap sonuçları,

b) Merdiven genişliği,

c) Oyun alanı (Anaokulu, ilkokul ortaokul, lise ve dengi okullarda),

d) Teneffüshane alanı,

e) Koridor ölçüleri,

f) Pencere alanı,

g) Tavan yüksekliği,

h) WC sayısı,

ı) idari ve diğer bölümlere ayrılan kısımlarla bunların alanları,

j) Öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici diğer hizmet birimleri de dikkate alınır.

2) Eğer binaya verilen toplam öğrenci kontenjanı ile (1) fıkrada sayılan esaslar arasında uygunluk yoksa, kontenjan bu esaslara uygunluk sağlayacak şekilde tespit edilir.

3) Derslik tavan yüksekliğinin 12 nci maddenin birinci paragrafında belirtilen ölçülerden az olmaması halinde kontenjan hesabı öğrenci başına 4 m3 hacim düşecek şekilde yapılır,

4) Derslik kapılarının dışa açılmaması hâlinde, duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması mümkündür.

5) Koridor ölçülerinin uygunluk sağlamaması, hâlinde koridorda öğrenci başına en az 0,3 m2 alan düşecek şekilde, o koridora açılan dersliklerde öğrenim görecek öğrenci sayısı tespit edilir.

6) Derslik kapılarının dışa açılması halinde koridor genişliği, tek taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 1,40 m, çift taraflı sınıf kapısı açılan koridorlarda 2 m den az olamaz. Çift taraflı derslik kapısı açılan koridorlarda sınıf kapısının karşılıklı açılması halinde koridor genişliği 2.80 m den az olamaz.

7) Derslik kapılarının duvara paralel olarak açılır şekilde sürgülü yapılması hâlinde koridor genişliği 90 cm, den az olamaz.

8) Toplam öğrenci kontenjanının merdiven genişliği ile uygunluk sağlayacak şekilde azaltılmasında, binanın giriş katında öğrenim görecek öğrenci sayısı dikkate alınmaz.

9) Fen bilgisi, fizik, kimya, biyoloji laboratuarı olarak ayrılan odaların alanı bu yönergenin 50 inci maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamamsı halinde asgari lâboratuvar alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 2 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

10) Kapalı beden eğitimi salonunun alanı bu Yönergenin 16 ncı maddesinde belirtilen ölçülerle uygunluk sağlamaması halinde en az beden eğitimi salonu alanı, en büyük derslikte öğrenim görebilecek öğrenci sayısı ile 3,5 kat sayısının çarpılması suretiyle hesap edilir.

Madde 76- Özel okullarda bu yönerge ile getirilen standartlarda 75 inci maddede yer alan hususlara göre gerekli düzenlemeler yapılarak verilen kurum açma ve öğretime başlama izinleri:

a) İlkokullarda 5 (beş) öğretim yılı,

b) Ortaokullarda 3 (üç) öğretim yılı,

c) Liselerde 3 (üç) öğretim yılı,

d) Bir kısım derslerin öğretimini yabancı dille yapan liselerde 7 (yedi) öğretim yılı,

e) Mesleki okullarda öğretim süresi kadar, geçerlidir. Bu süreler gerektiği takdirde Bakanlıkça uzatılabilir. Belirtilen süreler sonunda şartları uygun binaya nakil yapmayan özel okulların öğretime başlama izni geri alınır. Bir özel okulda bu maddede belirtildiği şekilde kurum açma veya öğretime başlama izinleri verilebilmesi için kurucunun Bakanlıkça belirlenecek şekilde ve kapsamda noter tastikli taahhütname vermesi gereklidir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Özel Dershaneler

 

A- Kurum Binası

Yerleşim Planı

Madde 77- Özel dershanelerde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı azami 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planlarında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 78- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 79- Özel dershanelerde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 80- Özel dershane binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler

Madde 81- Özel dershane olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel dershane binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 82- Özel dershanelerin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 83- Kurum dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 84- Özel dershane olarak kullanılacak binaların derslik, lâboratuvar ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

Madde 85- Özel dershane binalarının koridorları; Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 86- Özel dershane binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir WC, bir Lavabo,

d) Her 20 öğretmen için bir WC,bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel dershanelerde kız ve erkeklere ayrı ayrı düzenlenmiş olan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC'si bulunur.

Öğrenci kontenjanının otuzun (30) altında olması halinde kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenler için ayrı ayrı düzenlenen her biri için birer olmak üzere en az iki WC bulunabilir.

Teneffüshane

Madde 87- Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

Öğrenci x 0,5 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 88- Özel dershanelerde aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

1) Dersliklerde 250 Lüx,

2) Teneffüshane, koridor ve benzeri yerlerde 150 lüx, lamba kullanılmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 89- Özel dershane olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fizikî nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

B- Dershanelerde Bulunması Gereken Bölümler

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 90- Her dershanede en az,

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması hâlinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede) kurumlarının birinde kurucu odası olması halinde diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2) Müdür odası (Ayrı bir müdür yardımcısı odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m2

3) Öğretmenler odası, 16 m2 (8 öğretmene kadar) İlâve her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 12 m2,

5) Laboratuvar, (İsteğe bağlı),

6) Kitaplık,

7) Kantin,

8) WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler ve öğretmenler için ayrı ayrı) ve pisuvar,

9) Derslikler, (20'şer m2 ),

10) Rehberlik, Ölçme Değerlendirme odası,

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan dershanelerde ayrıca bunlara ek olarak;

1) Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız durumda getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır.

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası ayrılmak suretiyle bağımsız hale getirilir.

3) Depo,

4) Yardımcı hizmetliler odası,

5) Kütüphane, (ayrıca kitaplık bölümü bulunması gerekmez.)

Araç-Gereç Odası

Madde 91- Fen dersleri veya Fizik, Kimya, Biyoloji, Laboratuvarı bulunmayan dershanelerde ders konuları gereğince yapılması zorunlu olan deneylerde kullanılacak malzemelerin konulacağı bir araç-gereç odası bulunur.

Derslik Sayıları

Madde 92- Dershanelerde derslik sayısı en çok 40 öğrenciye bir derslik gelecek şekilde planlanır.

Bir dershane en az üç derslikten meydana gelir.

Lâboratuvarlar

Madde 93- Kurumdaki üç derslik dışında ayrıca lâboratuvar bulundurmak isteyen dershanelerde lâboratuvarların alanı binada bulunan en büyük derslik alanından az olamaz.

C- Dershanelerde Bulunması Gereken Araç-Gereçler

1- Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 94- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi,

2) Çalışma Masası,

3) Masa Koltuğu,

4) Misafir koltukları

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

9) Portmanto (Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ek olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

3) Anahtar dolabı,

Müdür Yardımcısı odasında,

Program çerçevesi

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 95- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masası (personel sayısına göre),

2) Masa koltuğu (personel sayısına göre),

3) Yazı makinesi,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Portmanto,(Gerekli görülürse)

7) Daktilo masası,(Gerekli görülürse),

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler,

10) Çöp kutusu,

11) Evrak dolabı,

Arşiv ve Dosya Odası (Büro Hizmetleri Odasından Ayrı Olması Durumunda)

Madde 96- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı,

6) Çöp kutusu,

Rehberlik Servisi Odası

Madde 97- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Çalışma masası koltuğu,

3) Sandalyeler,

4) Öğrenci dosya dolabı,

5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

6) Sehpa, (Gerekli görülürse)

7) Portmanto,(Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Çöp kutusu.

Öğretmenler Odası

Madde 98- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 99- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu.

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 100- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Telefon,

5) Portmanto,(Gerekli görüldüğünde)

6) Tepegöz, projektör,(gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(gerekli görülürse)

Lâboratuvarlar

Madde 101-Aşağıda belirtilen eşyalar bulunur;

1) Çerçeveli Atatürk resmi

2) Öğretmen denet masası,

3) Öğrenci deney masası,

4) Öğrenci tabureleri,

5) Topraklı priz(her masa için birer adet),

6) Lavabo,

7) Platform (ahşap),

8) Camlı dolap,

9) Yazı tahtası,

10) Havalandırma sistemi,

11) Çöp kutusu.

Derslik

Madde 102- Özel dershane dersliklerinde asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklâl Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,(Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu,

10) Dolap,(gerekli görülürse)

2- Eğitim Öğretimle İlgili

Madde 103- Özel dershanelerde eğitim-öğretimle ilgili takip ettikleri programa göre asgarî aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

Matematik Dersi

a) İlkokul öğrencileri için;

1) Çekil,

2) Küp (m3),

3) Desimetre küp,

4) Dikdörtgen piramit,

5) Dikdörtgen prizması,

6) İletgi-gönye,

7) Koni,

8) Litre takımı (1 ve 0,5 lt lik),

9) Metre (tahta),

10) Pergel (ağaç),

11) Silindir,

12) Su terazisi,

13) Abaküs,

14) Terazi (kilo ve gramları),

15) Boy ve ağırlık ölçer terazisi,

b) Ortaokul ve Lise Öğrencileri İçin;

1) Cisim Köşegenli küp,

2) Cisim köşegenli kare prizma,

3) Dönel kesik koni,

4) Dönel kapaklı kesik silindir,

5) İletki-gönye,

6) Kesitli piramit,

7) Kesik kare piramit,

8) Kesitli düzgün dörtyüzlü,

9) Metre (tahta),

10) Pergel (ağaç),

11) Trigonometri çemberi (bilgi yaprağı ile),

12) Üçgen prizma (dört parçalı),

Sosyal Bilgiler Ders araç-gereçleri

1) Atatürk resmi,

2) İstiklâl Marşı,

3) Gençliğe Hitabesi,

4) Yeni Andımız levhası,

5) Türkiye fizikî haritası,

6) Türkiye siyasî haritası,

7) Kıbrıs haritası,

8) Türk Cumhuriyetleri ve Türk Toplulukları Haritası,

9) Asya fizikî haritası,

10) Avrupa fizikî haritası,

11) Avusturalya (Okyanusya) fizikî haritası,

12) Afrika fizikî haritası,

13) Kuzey Amerika fizikî haritası,

14) Güney Amerika fizikî haritası,

15) İstiklâl Savaşı haritası,

16) Yerküre,

17) Kabartma Türkiye haritası,

18) Göçler haritası,

19) Türkiye bölgeler haritası,

20) İl haritası,

21) İlçe haritası,

Fen Dersleri ve Fizik, Kimya, Biyoloji Lâboratuvarlarındaki;

Fen ve Tabiat Bilgisi Ders araç-gereçleri

a) İlkokul Öğrencileri İçin;

1) Dinomometre (400 gr lık),

2) Duvar termometresi,

3) 10 litre+110 arası laboratuvar temometresi,

4) Dünya ay modeli,

5) Elektirik zili (komple),

6) Göz modeli,

7) Plastik vücut modeli,

8) Duy (ED 10),

9) Işık Prizması (Akrilit),

10) Kaldıraç kolu,

11) Nikel krom tel (0,20 mm),

12) Pil kabı (sulu pil için),

13) Plastik boru şeffaf (iç 6 mm),

14) Pusula (35-40 mm),

15) Işıklı iskelet şeması,

16) Işıklı büyük ve küçük kan dolaşım şeması,

17) Mercek takımı,

18) Aynalar,

19) Mikroskop,

20) Tepegöz,

b) Ortaokul Öğrencileri İçin;

1) Ağırlık takımı,

2) Alçak gerilim güç kaynağı,

3) Ampermetre,

4) Ampul,

5) Amyantlı tel kafes,

6) Anahtar (basit),

7) Ans,

8) Arşimet silindiri,

9) Bağlantı kablosu (25 cm lik),

10) Bakır tel (Ø 0,40 mm emaye),

11) Basit iletim aleti,

12) Beherglass (250 ml),

13) Bileşik kaplar,

14) Bobin (6 sarımlı),

15) Bistüri,

16) Baş kesiti modeli,

17) Büyüteç,

18) Cam boru,

19) Civa damlalığı,

20) Çelik şerit,

21) Çinko e4lektrot (2x20x80 mm),

22) Çukur ayna (f=+10 cm çerçeveli),

23) Demir tozu (kab ile 300 gr)

24) Deney tüpü (18x180 mm),

25) Dereceli silindir,

26) Dinanometre,

27) Dip basınç aleti,

28) Diyafram ve taşıyıcı,

29) Diyapozon (tokmağı ile),

30) Duvar termometresi,

31) Duy (ED 10),

32) Eğik düzlem arabası,

33) Elektirik zili (komple),

34) Elekromağnetik kuvvet salıncağı,

35) Fanus (açık),

36) Göz modeli,

37) Gravzant halkası,

38) Havan (porselen Ø 100 mm),

39) Huni (plastik),

40) İnsan vücudu (küçük boy),

41) İspirto ocağı,

42) Isı iletim aleti,

43) Kaldıraç kolu,

44) Kontrol kalemi,

45) Kova (plastik 5 lt lik,),

46) Krokodil (normal boy),

47) kroze (porselen Ø 34 m.x43 mm),

48) Plastik boru (şeffaf iç Ø 6 mm),

49) Lastik tıpa,

50) Makas (diseksiyon tipi),

51) Manometre,

52) Metre,

53) Metal çifti,

54) Mıknatıs (çubuk),

55) Mikroskop,

56) Nikel kromtel (Ø 80 mm),

57) Optik daire,

58) Pense (izoleli),

59) Pipet (10 ml),

60) Plastik küvet (29x20x11 cm saydam),

61) Portatif piriz,

62) Porselen kapsül (Ø 80 mm),

63) Pusula (Ø 35-40 mm),

64) Saat camı (Ø 70 mm,

65) Saç ayağı (büyük),

66) Sarma yay (10 cm-boy, 2 cm.Ø 1,2 tel),

67) Statif çubuk,

68) Su terazisi,

69) Teneke makas,

70) Transformatör sıkıştırıcısı,

71) Tornavida,

72) Toriçelli borusu,

73) Tümsek ayna,

74) Tüp fırçası,

75) Votmetre,

76) Amonyak,

77) Bakır sülfat pür,

78) Bira mayası,

79) Çinko parçaları,

80) Etil alkol,

81) Eter,

82) Fehling,

83) Fenoftalein çözeltisi,

84) Hidroklorik asit,

85) İyot pür,

86) Kalsiyum fosfat,

87) Kükürt tozu,

88) Lam,

89) Mefilen mavisi çözeltisi,

90) Mum (normal),

91) Naylon ağ ipliği,

92) Nitrik asit,

93) Potasyum klorat,

94) Sodyum hidrokarbonat pür,

95) Sodyum karbonat,

96) Sülfirik asit,

97) Turnusol kağıdı,

Lise Öğrencileri İçin

Biyoloji Ders araç-gereçleri

1) Hücre modeli,

2) Bitkisel ve hayvansal dokular ile ilgili tablolar (ya da kabartma levhalar),

3) Çiçek modeli,

4) Kalp modeli,

5) Akciğer modeli,

6) Böbrek modeli,

7) Sindirim organları modeli,

8) Sindirim sitemi modeli,

9) Duyu organları modeli,

10) DNA modeli,

11) Çeşitli amaçlar için:

a) Deney tüpleri,

b) Beherglass,

c) Erlenmayer,

d) Lastik borular,

e) Lam-Lamel,

f) Mikroskop,

12) Bira mayası,

13) Şeker çözeltisi, Ca (OH)

14) Nişasta,

15) Glikoz,

16) Nikrik asit,

17) Lügal çözelticisi,

18) Fehling ayırıcı,

Kimya araç-gereçleri

1) Beherler,

2) Deney tüpleri,

3) Termometre,

4) Çeşitli tuzlar (sodyumklorür potasyum nitrat, sodyum nitrat),

5) İspirto ocağı,

6) Saç ayağı,

7) PH kağıdı, turnusol kağıdı,

8) Çeşitli asitler (HCI, H2SO4 HNO 3)

9) Bazlar (NaOH, Ca(OH)2 Ba(OH)2),

10) Daniel kabı,

11) Çinko ve bakır elektrod,

12) Grafit çubuk,

13) Bakır sülfat,

14) Çinko sülfat,

15) Nişadır,

16) Kömür tozları,

17) Tuz köprüsü için yarı geçirgen kağıt,

18) Ampermetre,

19) İletgen teller,

20) Ampul,

21) Kıskaç,

22) Elektrodlar,

23) Batarya ve doğrultucu,

24) Voltmetre,

25) Kireç taşı,

26) Bunzenbeki,

27) Porselen kroze,

28) Etil alkol,

29) Metil alkol,

30) Propil alkol,

31) Dereceli silindir,

32) Sirke asidi,

Fizik Dersi Araç-Gereçleri

a) Lise 1 inci sınıf;

1) Kuvvet ölçer yaylı dinomametre (1 kg lık üç adet),

2) Cetvel (aliminyum 50 cm lik 3 adet),

3) Açı ölçer,

4) Delikli deney tahtası,

5) Tutturma halkası,

6) Üzeri çentikli 50 cm lik homogen çubuk,

7) Eşit uzunlukta uçları kancakı iki tip,

8) Ağırlık takımı (250 gr, 500 gr, 2000 gr),

9) Dinamometre (400 gr lık),

10) Cetvel (50 cm alüminyum),

11) Dereceli silindir (100 ml. 1/10 bölmeli),

12) Ağırlık takımı (20 gr, 50 gr, 100 gr),

13) Dereceli silindir (50 ml 1/2 bölmeli),

14) Eşit kolu terazi (P.S. 11.tipi),

15) Çelik boru (10 cm Ø 8 mm iki adet),

16) Sarma yay (Ø 8 mm iki adet),

17) Çelik bilye (Ø 8 mm üç adet),

18) Deney tahtası,

19) Tuturma kıskaçları,

20) Kronometre,

21) Cetvel (100 cm tahta),

22) Tuğla ağırlıklar (özdeş üç tuğla),

23) Deney arabası (Çelik tekerlekli ve sürtünmesi azaltılmış),

24) Elektirikli zil takımı,

25) Kâğıt şerit ve karbon kağıdı,

26) Bağlama halkaları,

27) Lastik şerit,

28) Delikli lastik tıpa (18/19)

29) Uçları düzeltilmiş cam boru,

30) Sağlam naylon ip (100 cm üzeri ölçeklenmiş,

31) Plastik kıskaç,

32) Ortası delikli çelik ağırlıklar,

33) Bağlantı halkaları,

34) Eylemsizlik terazi takım,

35) İki boyutlu uzayda çarpışma takımı,

36) Salınım satkacı,

37) Bağlantı kancaları,

38) Ortası delikli ağırlıklar,

39) Sarmal yay,

b) Lise 2 nci sınıf;

1) Mıknatıs (çubuk),

2) Mıknatıs (U şeklinde),

3) Demir tozu,

4) Pusula,

5) Açı ölçer,

6) Elektiroskop,

7) Elektirostatik deney takımı,

8) Plastik kıskaç,

9) Ebonit am çubuklar,

10) Yünlü, naylon kumaş parçaları,

11) Pil (15 volt 4 adet),

12) Pil yatağı (drtlü),

13) Voltmetre (0-10 volt DC),

14) Ampermetre (0-5A, D.C.),

15) Bağlantı kabloları,

16) Direnci ölçülecek bakır, demir tel çubuklar (eşit uzunluk ve kesitte),

17) Reosta (5A, 20 Ø ohm),

18) Ampul (2,5 V minyon),

19) Elektrot (paslanmaz çelik),

20) Kalorimetre kabı (1000 ml),

21) Dvar termometresi,

22) Pil (1,5 volt 8 adet),

23) Pil yatağı (8 lik),

24) Bağlantı telleri,

25) İndüksiyon bobini,

26) Mıknatıs (çubuk),

27) Galyonometre,

28) Bağlantı telleri,

29) Plastik kıskaçlar,

30) Delikli deney tahtası,

31) Çukur ayna (1=10 cm çerçeveli),

32) Mum,

33) Cetvel (50 cm),

34) Perde (beyaz 50 cm x 50 cm),

35) Işık prizması (Akrilik),

36) Işık kaynağı,

37) Işık iletim aleti,

38) Mercek (f=120 cm çerçeveli),

39) Mercek (f=20 cm çerçeveli),

c) Lise üçüncü Sınıf;

1) Dalga leğeni,

2) Zil takımı,

3) Metre (50 cm aliminyum),

4) Işık kaynağı,

5) Çift yarıklı deney takımı,

6) Sarmal yay takımı (dalga hareketleri için),

7) Bağlama halkaları,

8) Plastik kıskaçlar,

9) Işık kaynağı,

10) Işık iletim aleti,

11) Zaman kaydedici,

Bilgisayar destekli eğitim uygulayan dershanelerde en az;

1) Bilgisayar (25 öğrenciye bir adet),

2) Yazıcı (bir adet),

3) Yazılım (Bilgisayar destekli eğitim yazılımları),

4) Bilgisayar masası,

5) Kullanıcı sandalyesi (her bilgisayar başına iki adet),

bulunur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursları (MTSK)

A- Kurum Binası

Yerleşim Plânı

Madde 104- Özel M.T.S.K.'nda Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre illerde valilikçe onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim plânlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim plânları her kat için ayrı ayrı en çok 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim plânlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 105- Derslik pencereleri derslik taban alanının % 15' inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 106- Derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 107- Özel M.T.S.K. binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler

Madde 108- Özel M.T.S.K. olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel M.T.S.K. binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 109- Özel M.T.S.Kursu dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m. den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 110- Özel M.T.S.K. dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den aşağı olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 111-Özel M.T.S.K. olarak kullanılacak binaların derslik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2,50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

Madde 112- Özel M.T.S.K. binalarının koridorları;

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilere rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 113- Özel M.T.S.K. binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,

d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Özel M.T.S.Kurslarında kız ve erkeklere ayrılmış olan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC'si bulunur.

Teneffüshane

Madde 114- Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

Öğrenci x 0,5 m2 değeri esas alınır.Teneffüshane bina içinde dışında bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerden de meydana gelebilir.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 115- Özel M.T.S.Kurslarında aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

1) Dersliklerde 250 lüx,

2) Teneffüshane, koridor vb. yerlerde 150 lüx. lamba kullanılmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 116- Özel M.T.S.K. olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim –öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

Derslik Sayıları

Madde 117- M.T.S.Kurslarında derslik sayısı en fazla 40 öğrenciye bir derslik gelecek şekilde planlanır.

Bir M.T.S.Kursu, Trafik ve Çevre Bilgisi, İlkyardım, Motor ve Araç tekniği dersliklerinden meydana gelir.

B- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarından Bulunması Gereken Bölümler

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 118-Sürücü kurslarında en az,

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması halinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede) kurumlarının birinde kurucu odası olması halinde diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2) Müdür odası (Ayrı bir müdür yardımcısı odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m2,

3) Öğretmenler odası, 16 m2, (8 öğretmene kadar) ilave her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 12 m2,

5) Kitaplık,

6) Kantin,

7) WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler ve öğretmenler için ayrı ayrı ve pisuvar,

8) Derslikler, (20 şer m2),

9) Direksiyon eğitimi alanı ve sosyal dinlenme tesisi,

bulunur.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan motorlu taşıt sürücüleri kurslarında ayrıca bunlara ek olarak;

1) Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız duruma getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır,

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası ayrılmak suretiyle bağımsız hale getirilir

3) Depo,

4) Yardımcı hizmetliler odası,

5) Kütüphane, (ayrıca kitaplık bölümü bulunması gerekmez)

bulunur.

C- Motorlu Taşıt Sürücüleri Kurslarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

1) Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 119- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi,

2) Çalışma masası,

3) Masa Koltuğu,

4) Misafir koltukları,

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

9) Portmanto, (Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ilave olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

3) Anahtar dolabı,

Müdür Yardımcısı odasında,

Program çerçevesi

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 120- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masası (personel sayısına göre),

2) Masa koltuğu (personel sayısına göre),

3) Yazı makinesi,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

6) Portmanto,(Gerekli görülürse)

7) Daktilo masası,

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler,

10) Çöp kutusu,

11) Evrak dolabı.

Arşiv ve Dosya Odası (Büro Hizmetleri Odasından Ayrı Olması Durumunda)

Madde 121- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı,

6) Çöp kutusu,

Öğretmenler Odası

Madde 122- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası,

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 123- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu,

Göze Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 124- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Telefon,

5) Portmanto,(Gerekli görüldüğünde)

6) Tepegöz, projektör,(gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(Gerekli görülürse)

Derslik

Madde 125- Özel MTSK dersliklerinde en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklal Marşi,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabı,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmenler masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,

9) Çöp kutusu,

10) Dolap, (Gerekli görülürse)

2- Eğitim-Öğretimle İlgili

Madde 126- Motorlu Taşıt Sürücü kurslarının bölümlerinin özellikleri ile bulunması gereken araç-gereçler;

Direksiyon eğitim araçları, çift frenli, çift debriyajlı, tek direksiyon sistemi ile her türlü donanımı sağlam ve trafiğe hazır durumda olmalıdır.(A1, A2, F, G, H sınıfları hariç)

a- A2, B, C, E sınıfı sertifika veren kurumlar.

B sertifika sınıfı için en az iki, (A1,F,H,G sınıfları hariç) diğer sertifika sınıfları için en az birer demirbaş araç bulundururlar.

(Yönergenin yayımından önce açılmış olan ve B sınıfı sertifika veren M.T.S.Kursları en geç bir yıl içinde B sınıfı demirbaş araç sayısını en az iki araca çıkaracaklardır.)

b- Direksiyon eğitim alanının özellikleri

Direksiyon eğitim alanı Ek:1'deki projeye uygun şekilde yapılmalıdır.

1) Zemin; asfalt, çimento betonu veya parke taş kaplama veyahut stabilize (belli büyüklükteki elekten geçirilmiş kum, çakıl karışımı malzeme olmalıdır.

2) A1, A2, B, F sınıfı sertifika verecek kurumların direksiyon eğitim alanı en az 5.000 m2, yol genişlikleri de 7 m. olmalıdır.

3) C,D,E sınıfı sürücü sertifikası 10.000 m2, yol genişliği ise 7 m. olmalıdır. Alanın 10.000 m2 den fazla olması halinde yol genişliği 9 m. olmalıdır.

Sertifika sınıflarına göre 5000 veya 10.000 m2 lik alanlar en çok iki kurum tarafından kullanılabilir.

İkiden fazla kurum tarafından kullanılacak direksiyon eğitim alanlarının da sertifika sınıflarına göre en az 15.000 veya 20.000 m2 olması gerekir. Bu durumdaki alanların toplam m2'si dikkate alınarak yukarıda belirtilen esaslara göre, kaç kurumun eğitim yapabileceğine karar verilir.

4) Yolların bölünmüş yol (refüşlü) olarak düzenlenmesi halinde de gidiş ve gelişe ayrılan taşıt yollarının genişliği en az 7 m. olacaktır. Ayrıca ; 10.000 m2 veya daha geniş direksiyon eğitim alanlarında adalar yarılarak dörtlü veya üçlü kavşaklar tanzim edilebilir.

5) Kavşak, dönel kavşak bulunmalı, trafik işaretleri yerleştirilmelidir.

6) Yol aplikasyonu sonunda adaların boyutları belirlenmelidir.

7) Yollardan bir kesimde % 5-7 iniş eğim, % 5-7 çıkış eğim olmalıdır.

8) Alanı su taşkınlarından koruyacak drenaj kanalları yapılmalı ve gerekli tedbirler alınmalıdır.

9) Uygun yerlere demiryolu geçidi, yaya geçidi, köprü, park yeri yapılmalıdır.

10) Kursiyerlerin ihtiyacına cevap verebilecek tarzda ve direksiyon eğitim alanı civarında (alana 200 m.den daha uzak olmamak şartıyla) Sosyal Dinlenme Tesisi bulundurulmalıdır.

Tesisin zemininde beton, parke, marley ve benzeri malzeme kullanılmalı, duvarlar sıvalı ve badanalı olmalıdır. Dinlenme Tesisi iptidai bir görünüm arzetmemelidir.

Sosyal Dinlenme Tesisinde bulunması gereken birimler ve araç-gereçler

a) Yönetici ve öğreticilerin dinlenme yeri (en az 16 m2),

b) Kursiyer dinlenme yeri (en az 20 m2),

c) Kantin (en az 10 m2),

d) Şehir kanalizasyonuna bağlı veya foseptik çukuru bulunan en az iki WC (bay, bayan),

e) Şehrin su şebekesine bağlı su tesisatının döşenmesi veya tesiste, kapalı ve musluklu kaplarda su bulundurulması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

f) Sosyal dinlenme tesisleri; biriket tuğla vb. malzemeden yapılmalı, çatılı olmalı veya mevsim şartlarına uygun tedbirler alınmalıdır.

g) Yönetici odasında; direksiyon eğitimi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemlerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için gerekli büro malzemeleri bulundurulmalıdır. Ayrıca buna ilaveten idare ve kursiyer dinlenme odalarında;

1) Yeteri kadar sandalye ve masa,

2) Çerçeveli Atatürk resmi,

3) Sehpalar,

4) Çöp kutusu,

5) İlan tahtası,

olmalıdır.

11) Kurum binası ile direksiyon eğitim alanı arasında haberleşmeyi sağlayacak telefon veya telsiz sistemi kurulmuş olmalıdır.

12) Direksiyon eğitim alanı aşağıda belirtilen esaslar dahilinde ışıklandırılmalıdır.

a) Ortalama parıltı Lo (cd/m2)01,2 dir.

b) Parıltının bileşke düzgünlük faktörü UL00,4 dür.

c) Parıltının boyuna düzgünlük faktörü UL00,5 dir.

d) Aydınlatma galvanizli boru direk, beton direk, empreyeli ağaç direk veya tercihan demir direk kullanılmalıdır.

e) Havai çıplak iletken hat veya tercihan yer altı hattı çekilmelidir.

f) Armatürler asgari 125 civa buharında olmalıdır.

g) Kullanılan malzemelerin tamamı T.S.E. belgeli olmalıdır.

c) Trafik mevzuatı ve kuralları dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri

1) Televizyon ve video,

2) Trafikle ilgili çeşitli konulardaki eğitici video kasetleri,

3) Tepegöz ve slayt makinesi (epidiyaskop bulunan kurumlarda gerekmez),

4) Çeşitli trafik konularını kapsayan slayt ve foliler (asetat sayfaları),

5) Mevcut trafik işaret levhaları (madeni, plastik, mukavva olabilir. Manyetik özellik taşıyabilir.

6) 150x150 cm ebadında seyyar sinema perdesi, (Aynı boyutta beyaz tahtası olan kurumlarda gerekmez),

7) Çeşitli Trafik kurallarıyla ilgili resimler, panolar ve eğitim levhaları,

8) Taşıt ve yayaları sembolize eden minyatür modeller, maketler veya şekiller,

9) Türkiye karayollarını gösteren harita,

10) Kursun bulunduğu il veya ilçenin yollarını gösteren harita,

11) Kursun bulunduğu semte ait yol ve kavşakların bulunduğu yol şeması,

d- İlk yardım dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri

1) Plastik veya sünger kalıp normal insan boyunda manken,

2) Sedye,

3) İşlenen ders konularına uygun slayt veya asetat eğitim seti,

4) Tepegöz veya slayt gösterisinde kullanılacak perde veya ekran,

5) TS. 4019'a göre düzenlenmiş malzemelerin bulunduğu ilk yardım çantası,

Çantada;

a) Suni solunum maskesi,

b) Hava hortumu,

c) Üçgen sargı bezi,

d) Makas,

e) Flaster,

f) Seteril tampon (3 paket),

g) Çengelli iğne (6 adet),

h) Sargı bezi (3 paket),

i) Açık renkli plastik örtü (200x150 cm),

j) Not defteri, kurşun kalem,

k) Yara bandı (1 kutu),

l) İlkyardım el kitabı,

m) Malzeme listesi,

bulunur.

6) En az bir saatlik ilk yardım konularını kapsayan video kaset,

7) İlk yardım konularını kapsayan duvar afişleri,

8) Atel; 10x2-3 m uzunluğunda (4 adet), 6cmx2-3 m uzunluğunda (4 adet),

9) Üçgen sargı bezi: 100x100x150 cm ebadında (4 adet),

e- Motor ve Araç Tekniği Dersliğinde bulunacak eğitim araç ve gereçleri

1) Çalışabilir durumda şasisi ile birlikte takoz üzerine oturtulmuş kaportası alınmış araç veya maketi,

2) Karbüratör,

3) Hava filitresi (Değişik tipte iki adet),

4) Debriyaj baskı, balata, bilyası,

5) Krank miline bağlı piston, piston kolu volan,

6) Termostat (değişik tipte 4 adet),

7) Lastik hava saati,

8) Bijon anahtarı,

9) Araca uygun kar zinciri,

10) Enjeksiyon (mazot) pompası,

11) Enjektör,

12) Beslsnme pompası,

13) Subap (2 adet),

14) Eksantirik (Kam) mili,

15) Distribütör,

16) Elektronik ateşleme ünitesi (pano halinde),

17) Kompresör motoru ile birlikte havalı fren sehbası (C,D,E sınıfları için),

18) Havalı fren tablası treyler ve römork freni (D,E sınıfı için),

19) Motor sistemleriyle ilgili eğitim panoları,

20) Tepegöz veya slayt ve eğitim saylamları veya flimleri,

Ayrıca motor ve araç tekniğinde A1,A2 sertifika sınıfları için;

1) İki zamanlı çalışır durumda motor.

2) Debriyaj teli,

3) Fren teli,

4) Gaz teli,

5) Tahrik zinciri,

6) Motosiklet tekeri (jantı ile birlikte),

7) Bel kemeri,

8) Kask,

9) Gözlük,

10) Dizlik,

BEŞİNCİ BÖLÜM

Muhtelif Kurslar

A- Kurum Binası

Yerleşim Plânı

Madde 127- Özel kurslarda Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 üncü maddesine göre illerde valilikçe onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılamaz.

Yerleşim planları her kat için ayrı ayrı en az 35x50 cm ebadında kağıtlara yapılır.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla kursiyer bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerin Alanı

Madde 128- Özel kurslarda derslik pencereleri taban alanının % 15 inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 129- Özel kurslarda derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 130- Özel kurs binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları bulunur.

Merdivenler

Madde 131- Özel kurs olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalıdır.

Özel kurs binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 132- Özel kursların dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 133- Özel kurs dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 134- Özel kurs olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, işlik ve benzeri eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması halinde öğrenci başına 4 m2 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Uygulama Dersliklerinin Kullanım Alanı

Madde 135- Özel kurslardaki uygulama sınıflarında lâboratuvar ve uygulama odalarında öğrenci başına düşen kullanım alanı,

a) Biçki-Dikiş kursları, fotoğrafçılık kursları ve yabancı dil kursları dil laboratuarlarında öğrenci başına 2 m2,

b) Bale kursları uygulama odalarında öğrenci başına 3,5 m2,

c) Yüz, vücut, estetik ve bakım kursları, kuaförlük kursları ve bilgisayar kursları makine başı uygulama odalarında öğrenci başına 2,5 m2,

d) Modelistlik, stilistlik, desinatörlük, iç mimari kurslarında,

1) Modelistlik ve stilistlik kurslarında öğrenci başına 2 m2,

2) Desinatörlük, teknik resim ve iç mimari kurslarında öğrenci başına 3,5 m2,

olarak hesaplanır.

3) Her öğrenci için bir çizim masası olmalıdır.

Koridorlar

Madde 136- Özel kurs binalarının koridorları;Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 137- Özel kurs binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,

d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya WC.

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenlenir.

Kurumlarda kız ve erkeklere ayrılmış olan en az iki öğrenci ve en az iki öğretmen WC'si bulunur.

Öğrenci kontenjanı otuzun (30) altında olan kurslarda

a) Kız ve erkek öğrenciler ile öğretmenler için ayrı ayrı tahsis edilmiş her biri için birer olmak üzere en az iki WC bulunabilir,

b) Sadece bay veya bayan öğrencilerin devam ettiği idareci ve öğretmenlerin de öğrencilerle aynı cinsiyetten olduğu kurumlarda bir WC yeterli olabilir.

Teneffüshane

Madde 138- Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüshane alanının hesabında;

Öğrenci X 0,5 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm hâlinde olabileceği gibi ayrı ayrı bölümlerdende meydana gelebilir.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 139- Özel kurslarda aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır;

1) Dersliklerde 250 lüx,

2) Laboratuvarlarda 300 lüx,

3) Teneffüshane, koridor vb.yerlerde 150 lüx, lamba kullanılmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 140- Özel Kurs olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu Yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tespiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim-öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak , düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

B- Muhtelif Kurslarda Bulunması Gereken Bölümler

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 141- Özel kuslarda en az,

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması halinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede) kurumlarının birinde kurucu odası olması halinde diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2) Müdür odası, (ayrı bir müdür odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m2,

3) Öğretmenler odası, 12 m2, (6 öğretmene kadar) ilâve her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası, 12 m2,

5) Laboratuar (Kursun özelliğine göre)

Yabancı dil kurslarında dil laboratuvarı isteğe bağlıdır.

6) Kitaplık,

7) Kantin,

8) WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı) ve pisuvar,

9) Derslik 20 m2

10) Uygulanan programa göre uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış uygulama dersliği, 20 m2,

bulunur.

Özel kursun türü ile uygulanacak programın kapsamına göre, bu yönerge ile belirlenen idari ve eğitim-öğretim için ayrılan birimler ile bu birimlerin büyüklükleri, eğitim programında belirlenen esaslara göre düzenlenebilir.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan kurslarda ayrıca bunlara ilave olarak;

1) Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız hale getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır.

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası ayrılmak suretiyle bağımsız hale getirilir.

3) Depo,

4) Yardımcı hizmetliler odası,

5) Kütüphane, (ayrıca kitaplık bölümü bulunması gerekmez)

bulunur.

Bu yönergedeki diğer hükümlere aykırı bir hüküm taşımamak şartıyla sadece bir programın eğitimini verecek ve yalnız bir öğretmeni bulunan öğrenci kontenjanı otuz (30) un altında olan kurslarda;

1) Müdür ve öğretmen için bir oda (kurucu, kurum müdürü veya öğretmeni değilse ayrıca kurucu odası bulunmalıdır.) 12 m2,

2) Derslik, 20 m2,

3) Büro hizmetleri, kitaplık, dosya ve arşiv odası, 12 m2,

4) 137 inci maddede belirtilen sayıda WC,

5) İhtiyaca cevap verebilecek şekilde kantin,

bulunur.

Derslik Sayıları

Madde 142- Özel kurslarda derslik sayısı en çok 40 öğrenciye bir derslik olacak şekilde planlanır.

Bale ve Mankenlik Kurslarında

Madde 143- Dans, bale, mankenlik, zarafet ve benzeri kurslarda en az,

141 inci maddeye ilâve olarak,

a) Soyunma odası (her derslik için bir, kız ve erkek kursiyerin bulunması halinde iki adet),

b) Duşlu banyo (her 6 kız ve erkek kursiyer için ayrı ayrı birer tane),

bulunur.

Mankenlik-zarafet kurslarında derslikler podyum özelliğini taşıyacak şekilde düzenlenir.

Biçki Dikiş Kurslarında

Madde 144- Biçki dikiş kurslarında en az,

141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak prova odası bulunur.

Teknik Kurslar

Madde 145- Teknik kurslarda en az; (radyo, TV, telsiz, elektirik, elektronik ve benzeri.)

141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit atölye bulunur.

Bilgisayar Kursları

Madde 146- Bilgisayar kurslarında en az,

141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en az büyük derslik alanına eşit, uygulama odası bulunur.

Bilgisayar kurslarında kontenjanı uygulama dersliği esas alınarak tesbit edilir. Uygulama dersliğinde her öğrenci için bir bilgisayar bulunur.

Terik dersliğe de ayrıca uygulama dersliği kadar kontenjan verilir.

Bilgisayar kurslarında dersler teorik ve uygulamalı olarak yapılır. Teorik dersler teorik derslikte uygulamalar uygulama dersliğinde yapılır.

Bilgisayar kurslarında haftada;

a) Hafta içinde; sabah öğleden sonra ve akşam,

b) Hafta sonu (Cumartesi-Pazar)

olmak üzere 4 grup öğrenim görebilir.

Fotoğrafçılık Kursları

Madde 147- Fotoğrafçılık kurslarında 141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak “Karanlık oda” bulunur.

Yüz, Vücut, Estetik, Bakım Kursları

Madde 148- Yüz, vücut, estetik bakım kurslarında 141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit uygulama dersliği bulunur.

Öğrenci kontenjanı uygulama dersliğinde 2,5 m2 ye bir öğrenci.

Kuaförlük Kursları

Madde 149- Kuaförlük kurslarında 141 inci maddede belirtilen bölümlere ek olarak en büyük derslik alanına eşit uygulama dersliği bulunur.

Turizm Meslek Kursları

Madde 150- Turizm meslek kurslarında en az,

141 inci maddede belirtilen bölümlere ilave olarak müfredat programına göre gerekli olan bölümler de bulunur.

Madde 151- Kız meslek ve teknik liseleri, ticaret liseleri, sekreterlik meslek liseleri, endüstri meslek ve teknik liseleri ile turizm meslek liselerindeki eğitim-öğretim bölümleri ile ilgili alanlarda faaliyette bulunan kurslarda gerekli olan uygulama alanları kurumda işlenen programa göre Yönergenin 54 üncü maddesine göre düzenlenir.

Madde 152- Mektupla öğrenim yapan kurumlarda asgari;

a) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası,

b) Müdür odası 12 m2,

c) Öğretmen ve uzmanlar için çalışma odaları, 16 m2 (8 öğretmen için) ek her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

d) Ölçme ve değerlendirme odası,

e) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası (Büro, haberleşme, yayın ve doküman odası) 12 m2,

bulunur.

Madde 153- Özel eğitim kurslarında, bire bir eğitim için derslik alanı 8 m2 dir.

Dersliğin havalandırma, aydınlatma ve ısınma durumunun yeterli olması gerekir.

Özel eğitim kurslarında kurumun cins ve niteliğine göre, Sağlık Müdürlüğü ve Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürlüğünce de uygun görülecek gerekli düzenlemeler yapılır.

Madde 154- Diğer özel kursların durumlarına göre, 141 inci maddede belirtilen bölümlere ilave olarak Bakanlıkça gerekli görülen bölümler istenir.

C- Muhtelif Kurslarında Bulunması Gereken Araç-Gereçler

1) Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 155- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi

2) Çalışma masası,

3) Masa koltuğu,

4) Misafir koltukları,

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

9) Portmanto,(Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ilave olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

3) Anahtar dolabı,

Müdür yardımcısı odasında,

Program çerçevesi

bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 156- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Çalışma masası (personel sayısına göre),

2) Masa koltuğu (personel sayısına göre)

3) Yazı makinesi,

4) Çift kapılı dosya dolabı,

5) Telefon etejeri, (Gerekli görülürse)

6) Portmanto, (Gerekli görülürse)

7) Daktilo masası,(Gerekli görülürse)

8) Çerçeveli Atatürk resmi,

9) Sandalyeler,

10) Çöp kutusu,

11) Evrak dolabı,

Arşiv ve Dosya Odası (Büro Hizmetleri Odasından Ayrı Olması Durumunda)

Madde 157- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çalışma masası,

2) Sandalyeler,

3) Portatif raflar,

4) Kardeks dolabı,

5) Dosya dolabı,

6) Çöp kutusu,

Öğretmenler Odası

Madde 158- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi,

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 159-En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu,

Göze ve Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 160- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Telefon,

5) Portmanto,(Gerekli görüldüğünde)

6) Tepegöz, projektör, (Gerekli görülürse)

7) Epi-diyaskop.(Gerekli görülürse)

Derslik

Madde 161- Özel Kurs dersliklerinde asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklal Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Geçliğe Hitabı,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa veya sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları, (Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu,

10) Dolap, (Gerekli görülürse)

2- Eğitim Öğretimle İlgili

Madde 162- Özel Kurslarda; kursun özelliğine göre uygun bir yerde yayın panosu, teşhir vitrini ve aşağıdaki araç-gereçler bulunur.

Nakış Kursu

Madde 163- Nakış kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Ütü tezgahı,

2) Elektrik ütüsü,

3) Nakış makinesi (zigzag),

4) Maraş işi sırma tezgahı,

5) Işıklı desen çizme makinesi,

6) Küvet,

7) Cetvel (100 cm),

8) Cetvel (50 cm),

9) Gönye.

Çiçek Meslek Dalı ile Dekoratif Sanatlar Kursu

Madde 164- Çiçek meslek dalı ile dekoratif sanatlar kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Atölye iş tezgahı (üzeri çinko kaplı masa),

2) Paravanlı prova aynası,

3) Ütü tezgahı,

4) Elektrik ütüsü,

5) Buharlı elektrik ütüsü,

6) Işıklı masa,

7) Havagazı veya bütangaz ocağı,

8) Elektirik ocağı,

9) Dikiş makinesi,

10) Tikotaj makinesi,

11) 18-10 kollu çanta deri mak,

12) Şapka provası için bezden yapılmış başlar (bebekler),

13) Şapka teşhir için büstler,

14) Yakma makinesi,

15) Çelik dolap,

16) Raflı gözü tahta dolap,

17) Çiçek ütülerini koymak için eğik raflı cam kapaklı dolap,

18) Askılı dolap,

19) Üzeri mermer kaplı deri çalışmaları için küçük masa,

20) Deri traş makinesi,

21) Lastik veya ıhlamut tahtası,

22) Deri kesme bıçağı,

23) Deri traş bıçağı,

24) Biz, eğe, biley taşı,

25) Basabas,

26) Çanta fermuar açacağı,

27) Büyük makas,

28) Çarklı zımba ve kesme, çakma alet,

29) Cendere ve ucları,

30) Gönye,

31) Çelik tel (50 cm lik),

32) T cetveli,

33) Demir ağırlıklar,

34) Şapka kalıpları,

35) Kok ütüsü,

36) Elbise fırçası,

37) Çeşitli boylarda küvetler,

38) Çeşitli boylarda yağlı boya fırçası,

39) Büyük tel elek,

Yüz Vücut Estetik Bakım Kursu

Madde 165- Yüz vücut estetik bakım kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Vapazon (buhar cihazı),

2) Frimatör (masaj cihazı),

3) Entraruj lambası,

4) UV lambası,

5) Çizgi tedavisi cihazı,

6) Vücut masajı cihazı,

7) Yüz masaj cihazı,

8) lupe,

9) Makyaj fırçaları,

10) Makyaj paleti,

11) Sterilizatör,

12) Çalışma masası,

13) Potrmanto,

14) Tuvalet masası,

15) Tahta,

16) Cam düz ayna ve benzeri.

Halıcılık Kursu

Madde 166- Halıcılık kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Raflı tahta dolap,

2) Küçük boy halı tezğahı (100x125),

3) Orta boy halı tezgahı (150x150),

4) Büyük boy halı tezgahı (200x175),

5) Kirkit,

6) Kırkma makası (yün halı için),

7) Kırkma makası (ipek halı için),

8) Çakı,

Biçki Dikiş Kursu

Madde 167- Biçki dikiş kurslarında 161 ve 162 maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Dikiş makinesi (standart),

2) Biçki makası,

3) Ütü tahtası,

4) Prova odası veya köşesi,

5) Kol tahtası,

6) Göğüs yastığı,

7) Manken (çeşitli boylarda),

8) Ütü,

9) Cetvel,

10) Riga,

11) Etek boyu alma aleti,

12) Gönye,

13) Büyük masa maltonu.

Yabancı Dil Kursu

Madde 168- Yabancı dil kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Öğretmen kontrol konsolu,

2) Program teybi (makaralı, kasetli),

3) Test kayıt teybi,

4) Renkli televizyon,

5) Video,

6) Öğrenci amplifikatörleri,

7) Mikrofonlu kulaklıklar,

8) Öğrenci kabinleri (kabinli sistemler için)

9) Slayt projektör,

10) Slayt magazin,

11) Höperlör,

12) Slayt çerçeve,

13) Kitap,

Bale Kursu

Madde 169- Bale kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Değişik boyda sabit bar,

2) Teyp ve kasetler,

3) Yer çalışmaları için minderler,

4) Piyano,

5) Tek duvarı yekpare aynalı salon.

Daktilo-Sekreterlik Kursu

Madde 170- Daktilo-sekreterlik kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Yazı makinesi (standart),

2) Daktilo masası,

3) Daktilo sandalyesi,

4) Türk klavyesi şeması,

5) İşaret değneği,

6) Mertonun gam,

7) Kronometre,

8) Makine bakım malzemesi,

9) Yazı tahtası,

Teknik Kurslar

Madde 171- Radyo, TV, elektrik, elektronik, telsiz kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Osilaskop 25mc/5,

2) Pattern genematör (Vertikal ve horizantiveren),

3) Voltmetre ve yüksek frekans probları,

4) Sinyal generatör,

5) Suueep generatör,

6) Anten saha şiddeti ölçme aleti,

7) Radyo tamir ve bakım aletleri,

8) Lehim emme havyası,

9) Transsistör ve top kontrol aleti,

10) İzalasyon transformatörü,

11) Transistörlü televizyon,

12) Lambalı televizyon,

13) Maniple,

14) Höperlör,

15) Sinyal verici cihaz,

16) Telsiz kanunu,

17) Radyo tüzüğü,

18) Teleks tüzüğü,

19) P.T.T.Merkezlerini gösterir şehirler nomarklatörü,

20) Kıyı istasyonları nomarklatörü,

21) Gemi,

22) Fiks,

23) Hususi servis yapan istasyonlar nomarklatörü,

24) Çağrı işaretleri listesi,

25) Alıcı-verici ve en az iki kanatlı telsiz cihazı,

26) Akü, Jenarötör, alternatör ve piller,

27) Ampermetre ve galvonometre.

Bilgisayar Kursu

Madde 172- Bilgisayar kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Disketler,

2) Bilgisayar konulu yayınlar,

3) Bilgisayar sistemi (en az üç dilde programlama yapabilecek sistemler),

4) Çalışma masası

5) Bilgisayar kullanım koltukları,

6) Ders dinleme koltukları.

Hazır Giyim (Konfeksiyon) Kursu

Madde 173- Hazır giyim (konfeksiyon) kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Çelik raflı malzeme dolabı,

2) Askılı çelik elbise dolabı,

3) Metre, mezuro, T cetveli, riga,

4) Biçki makası, sürgila makası

5) Şablon takımı,

6) Variatör (kalıp büyütme ve küçültme aleti,

7) Resim masası (180 cm ende istenilen boyda),

8) Kumaş sarma aleti (160 cm ende istenilen boyda),

9) İşaretleme makası,

10) Kumaş mandalı (8 metrelik masaya göre 8 kablo taşıyıcı),

11) Elektirikli kumaş kesme makinesi (dik bıçaklı kendinden bilemeli kesim kapasitesi 14 cm),

12) Yuvarlak bıçaklı kendinden bilemeli kumaş kesme makinası,

13) Şerit hızar makinesi (kesim kapasitesi 25x120),

14) Teğel makinesi,

15) Düz dikiş makinesi sanayi tipi dikiş makinası,

16) Sanayi tipi dikiş makinesi (alt çekişli),

17) Düz zincir makinesi (partolonog dikişi vb.),

18) Düz dikiş makinesi (alt-üst çekişli),

19) Düz dikiş makinesi (alt çekişli iplik kesme tertibatlı),

20) Kol takma makinesi,

21) Sadofodra makinesi (telayı göğüse tutturmak için,

22) Kavadora makinesi,

23) Etek baskı makinesi,

24) Düğme dikme makinesi,

25) Vatka makinesi,

26) İlik makinesi (gömlekçi tipi),

27) İlik makinesi (palto pardesü, için göçlü ilik tipi),

28) Buharlı otomatik ütü,

29) Elektrikli, ufak buhar kazanı,

30) Tela yapıştırma presi,

31) Geniş tezgah (kendinden emişli vakumlu 77x177 cm),

32) Etiketleme makinesi,

33) Dar tezgah (kendinden emişli 32x100 cm),

34) Pontarris makinesi (cep fermuar ve pat yerlerinde birit atar 42 vuruşlu tecihan),

35) Tepegöz,

36) Episkop,

37) Aparatlar kıvırma ayağı (muhtelif enlerde mendil kıvırma ve bluz, etek kıvırma ayağı),

38) Şerit atma (biye kıvırma),

39) Kapitone ayağı,

40) Çift kademeli kenar dikme ayağı,

41) Nervür ayağı,

42) Etek kıvırma,

43) Teflon kaplı ayak,

44) Deri için rodalı ayak,

Giyim Kursu

Madde 174- Giyim kurslarında, 161 ve 162 maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Atölye masası,

2) Çelik raflı malzeme dolabı,

3) Askılı elbise dolabı,

4) Etek ütü tahtası,

5) Elektrikli ütü,

6) Su küveti,

7) Kol tahtası,

8) İşaret tahtası (ruletle çizmek için),

9) Paravana (5 Kanat),

10) Ayaklı prova aynası,

11) Manken (değişik bedenlere göre ayarlanabilir),

12) Manken (5 beden),

13) Minyatür manken,

14) Çocuk mankeni,

15) Biçki kalıpları,

16) Metre, T cetveli, riga, mezure,

17) Biçki makinesi,

18) Sürfile makası,

19) Göğüs yastığı,

20) Kavadora,

21) Kambur,

22) Etek boyu alma aleti,

23) Makine takımı (baskı ayakları fırça, yağdanlık, tornavida, mekik, masura),

24) Ayaklı dikiş makinesi,

25) Overlok (düz bıçaklı),

26) Zigzag nakış makinesi,

27) Nakış atma takımları (çeşitli plakalar).

Kuaförlük Kursu

Madde 175- Kuaförlük kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Catar çalışma tezgahı,

2) Konsollor,

3) Ayaktan koruma levhası,

4) Ayak dayama mesnedi,

5) Dörtgen Ayna,

6) Aynayı duvardan mesafeli tutan lata,

7) Catara lamba,

8) Çalışma koltuğu (Label),

9) Dört ayaklı kurutma başlığı,

10) Labor tezgahlı dolap,

11) Raflı malzeme dolabı,

12) Penyvar malzeme dolabı,

13) Süpürge dolabı,

14) Kurutma dolabı,

15) Kurutma başlığı,

16) Standart tezgah,

17) Dikdörtgen ayna,

18) Konsol (çalışma masasına tutturmak için),

19) Duvar lambası (küre şeklinde),

20) Çalışma masası,

21) Gardrop,

22) Manikür makası,

23) Ayarlanabilir tabure,

24) Yıkama kısmı (2 parçalı),

25) PV-Profi üst kısımlar,

26) Karışma bataryası,

27) Çalışma sandalyesi,

28) Müstehzar dolabı,

29) Rafları ayarlanabilir malzeme dolabı,

30) Dosya dolabı ve gardrop,

31) Sehpa,

32) Küçük yuvarlak masa,

33) Büyük yuvarlak masa,

34) Orta sehpası,

35) Deri koltuk (U şeklinde yerleşecek şekilde),

36) Pedükür ayak desteği,

37) Peruk yapma kasnağı.

Müzik Kursu

Madde 176- Müzik kurslarında, 161 ve 162 nci maddeye ek olarak aşağıda belirtilen araç-gereçler bulunur:

1) Dizekli döner yazı tahtası,

2) Pikap, teyp veya müzik seti,

3) Metronom,

4) Müzik eğitimi için Bakanlıkça kabul edilmiş faydalı kitaplardan kurulu bir müzik kitaplığı,

5) Hareketli notalar veya nota kutuları,

6) Piyano ve diğer vurmalı, üflemeli, yaylı, pe

rdeli, telli, körüklü çalgılardan yeterli sayıda enstruman.

Madde 177- Bu yönergede belirtilmemiş olan kurslarda kullanılacak araç-gereçlerin, uygulanacak program türüne göre Bakanlıkça yeterli bulunması gerekir.

ALTINCI BÖLÜM

Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi

A- Kurum Binası

Yerleşim Planı

Madde 178- Özel öğrenci etüd eğitim merkezlerinde Bakanlıkça veya Yönetmeliğin 22/3 maddesine göre illerde Bakanlıkça veya valilikçe onaylanmış olan yerleşim planına göre kurumun derslik, oda ve diğer kısımları düzenlenir.

Yerleşim planlarında Bakanlığın veya valiliğin izni olmadan herhangi bir değişiklik yapılmaz.

Yerleşim planlarında belirtilen kısımlar, amaçları dışında kullanılamaz.

Dersliklerde, yerleşim planında belirtilen kontenjandan fazla öğrenci bulundurulamaz.

Derslik Pencerelerinin Alanı

Madde 179- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri derslik pencereleri derslik taban alanının %15'inden aşağı olamaz.

Derslik Kapıları

Madde 180- Özel öğrenci etüd eğitim merkezlerinde derslik kapılarının genişliği en az 90 cm dir.

Derslik kapıları koridora doğru açılmalıdır.

Çift taraflı derslik bulunan koridorlarda kapılar karşılıklı açılmamalıdır.

Derslik kapısı derslik içinde ön sıra ile yazı tahtası arasında olmalıdır.

Salon Kapıları

Madde 181-Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri binalarında giriş ve çıkışların güven içinde süratli bir şekilde sağlanması maksadıyla yeterli sayıda çıkış kapıları yapılır.

Merdivenler

Madde 182- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri olarak kullanılacak binanın merdivenleri öğrencilerin bir anda rahatlıkla geçmelerine uygun ve gerekli güvenlik sağlanmış olmalı.

Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri binalarında ilgili mevzuata göre yetkililerce belirlenecek şekilde sabit yangın merdiveni bulunur.

Derslik İçi Ölçüler

Madde 183- Etüd eğitim merkezlerinin dersliklerinde ön sıra ile yazı tahtası arasındaki mesafe 1.70 m.den az olamaz.

Dersliklerde Öğrenci Başına Düşen Kullanım Alanı

Madde 184- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri dersliklerinde öğrenci başına düşen kullanım alanı 1.2 m2 den az olamaz.

Derslik Tavan Yüksekliği

Madde 185- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri olarak kullanılacak binaların derslik, laboratuvar, işlik vb. eğitim-öğretim birimlerinde tavan yükseklikleri kiriş altına kadar bitmiş net 2.50 m, tavana kadar net 3.00 m den az olmamalıdır.

Derslik tavan yüksekliği yukarıda belirtilen ölçülerden az olması hâlinde öğrenci başına 4 m3 hacim düşecek şekilde kontenjan tespit edilir.

Koridorlar

Madde 186- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri binalarının koridorları;

Bir veya birden çok sınıf kapısı açılan koridorlar ile iki taraflı sınıf kapısı açılan koridorların genişliği öğrencilerin rahatlıkla girip çıkmalarına imkan vermelidir.

WC, Lavabo ve Pisuvarlar

Madde 187- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri binalarında;

a) Her 30 öğrenci için bir WC,

b) Her 80 öğrenci için bir lavabo,

c) Her 30 öğrenci için bir pisuvar veya bir WC,

d) Her 20 öğretmen için bir WC, bir lavabo,

e) Her 20 erkek öğretmen için bir pisuvar veya bir WC,

ayrılır.

WC ve lavabolar kurumda öğrenim gören kız ve erkek öğrencilerin sayısına göre kız ve erkekler için ayrı ayrı düzenler.

Kurumlarda kız ve erkeklere ayrılmış olan en az iki öğretmen WC'si bulunur.

Öğretmen kontenjanının otuzun (30) altında olması halinde en az iki WC yeterli görülebilir.

Teneffüshane

Madde 188- Derslikler dışında öğrencilerin rahatça hareket edebilecekleri şekilde teneffüshane bulunmalıdır.

Teneffüs alanının hesabında;

Öğrenci x 0,5 m2 değeri esas alınır.

Teneffüshane bina içinde bağımsız bir bölüm halinde olabileceği gibi ayrı yarı bölümlerden de metdana gelebilir.

Aydınlık Seviyeleri

Madde 189- Öğrenci Etüd eğitim merkezlerinde aydınlık seviyeleri en az aşağıdaki gibi olmalıdır:

a) İlkokul öğrencileri için,

1) Dersliklerde 200 lüx,

2) Teneffüshane, koridor vb. yerlerde 100 lüx,

3) Lâboratuvarlarda 300 lüx,

b) Ortaokul ve lise öğrencileri,

1) Dersliklerde 250 lüx,

2) Lâboratuvarlarda 300 lüx,

3) Teneffüshane, koridor vb. yerlerde 150 lüx lamba kullanılmalıdır.

İnceleme Raporları

Madde 190- Özel öğrenci etüd eğitim merkezleri olarak kullanılmak istenen binalarda yapılan incelemelerde; 625, 2843, 3035, 3236 sayılı Kanunlar, 254 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği ile bu yönergede belirtilen diğer esaslarla birlikte;

a) Binanın sağlamlık ve dayanıklılığı ile genel görünüşü, ayrıca bulunduğu yer gibi fiziki nitelikler,

b) Binanın statik hesapları,

c) Herhangi bir tehlike anında öğrencilerin binayı kolaylıkla terkedebilmeleri için sağlanan imkanlar,

d) Binada açılması istenen kurumun tür ve seviyesi,

e) Kaç öğrencinin eğitim görebileceğine dair kontenjan tesbiti,

gibi öğrencilerin sağlıklı bir eğitim öğretim görmelerine yardım edici etkiler, tek tek dikkate alınarak, düzenlenecek raporlarda bu hususlara ayrı ayrı yer verilir.

B- Özel Öğrenci Etüd Eğitim Merkezlerinde Bulunması Gereken Bölümler

Yönetim ve Diğer Bölümler

Madde 191- Öğrenci etüd eğitim merkezlerinde en az;

1) Kurucu veya kurucu temsilcisi odası (kurucunun müdür olması halinde bulunmayabilir.)

Aynı kurucuya ait o yerleşim birimindeki (il veya ilçede kurumlarının birinde kurucu odası olması diğer kurumlarında kurucu odası bulunması zorunlu değildir.

2) Müdür odası (Ayrı bir müdür yardımcısı odası ayrılmamış ise müdür yardımcısı bu odada oturabilir.) 12 m2,

3) Öğretmenler odası, 12 m2 (6 öğretmene kadar)İlave her öğretmen için 1,5 m2 eklenecektir.

4) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası 12 m2,

5) Kantin,

6) WC, lavabo (kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı) ve pisuvar,

7) Asgarî iki derslik,(20 şer m2)

8) Kurumda uygulanan programa göre uygun düzenlenmiş ve araç-gereçle donatılmış uygulama derslikleri,

9) Uygulanacak faaliyete göre;

a) Çok amaçlı salon, beden eğitimi salonu,

b) Resim atölyesi,

c) Müzik salonu,

d) Kütüphane ve okuma salonu,

bulunur.

Ayrıca ilâve olarak kurumun faaliyet alanına göre lâboratuvar, atölyeler ve benzeri bulunmalıdır.

Çok amaçlı salon asgari eklentiler haricinde 40 m2, kütüphane ve okuma salonunun alanı asgarî 20 m2 olmalıdır.

Çok amaçlı salonda yapılacak faaliyet alanına göre sahne bulunmalı, sahnede iki çıkış merdiveni, sahne arkasında ise soyunma odası olmalıdır.

Resim atölyesinde öğrenci başına düşen 2 m2 dir.

Öğrenci Etüd Eğitim Merkezlerinde açık havada oyun alanı bulunması tercih edilmelidir.

Öğrenci kontenjanı 250 veya daha fazla olan kurumlarda ayrıca;

1) Müdür ve müdür yardımcısı odası bağımsız hale getirilerek en fazla iki müdür yardımcısına bir oda olmak üzere oda ayrılır .

2) Büro hizmetleri, arşiv ve dosya odası bağımsız hale getirilir.

3) Depo,

4) Yardımcı hizmetliler odası,

bulunur.

Derslik Sayıları

Madde 192- Öğrenci etüd eğitim merkezlerinde derslik sayısı azam, 40 öğrenciye bir derslik gelecek şekilde planlanır.

Yatılı Öğrenci Etüd Eğitim Merkezleri

Madde 193- Yatılı öğrenci etüd eğitim merkezlerinde yatakhane kontenjanının ve öğrenci başına düşmesi gereken duş ve banyo sayısının hesabında;

Yatılı özel öğrenci etüd eğitim merkezinin yatakhane kontenjanı öğrenci başına ilk ve ortaokul öğrencileri için 5 m2, şeklinde hesap edilir.

Özel yatılı öğrenci etüd eğitim merkezinde her 8 öğrenciye bir duş, her 25 öğrenci için bir banyo olmalıdır.

Özel yatılı öğrenci etüd eğitim merkezinde duş veya banyo her an kullanıma hazır olmalı daima sıcak su bulunmalıdır.

Yatılı özel öğrenci etüd eğitim merkezlerinde 190 uncu maddede belirtilen kısımlara ek olarak;

1) Yeteri kadar yatakhane,

2) Banyo ve duş,

3) Çamaşırhane;ıslatma, kaynatma,yıkama, kurutma ve ütü hizmetlerini verebilecek.(isteğe bağlı)4)Mutfak,

5) Yemek salonu,

6) Depo ve ambar,

7) Berber odası,(isteğe bağlı)

8) Terzi odası,(isteğe bağlı)

9) Kız ve erkek öğrenciler için ayrı ayrı revir,

bulunur.

Etüd Eğitim Merkezlerinde Bulunması Gereken Araç-Gereçler

1) Yönetim ve Diğer Bölümler

Kurucu, Müdür ve Müdür Yardımcısı Odası

Madde 194- Kurucu, müdür ve müdür yardımcısı odalarında en az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk Resmi

2) Çalışma masası,

3) Masa Koltuğu,

4) Misafir koltukları,

5) Toplantı masası,

6) Sandalyeler,

7) Sehpa,

8) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

9) Portmanto,(Gerekli görülürse)

10) Çöp kutusu,

Bunlara ilave olarak müdür odasında,

1) Çift kapılı dosya dolabı,

2) Kitaplık,

3) Anahtar dolabı,

Müdür Yardımcısı odasında,

Program çerçevesi

Bulunur.

Büro Hizmetleri Odası

Madde 195- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

(1) Çalışma masası (personel sayısına göre),

(2) Masa koltuğu (personel sayısına göre)

(3) Yazı makinesi,

(4) Çift kapılı dosya dolabı,

(5) Telefon etejeri,(Gerekli görülürse)

(6) Portmanto,(Gerekli görülürse)

(7) Daktilo masası,(gerekli görülürse)

(8) Çerçeveli Atatürk resmi,

(9) Sandalyeler,

(10) Çöp kutusu,

(11) Evrak dolabı.

Arşiv ve Dosya Odası(Büro Hizmetleri Odasından Ayrı Olması Halinde)

Madde 196-En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

(1) Çalışma masası,

(2) Sandalyeler,

(3) Portatif raflar,

(4) Kardeks dolabı,

(5) Dosya dolabı

(6) Çöp kutusu

Öğretmenler Odası

Madde 197- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır:

1) Toplantı masası veya toplantı sırasında U şeklinde düzenlenebilecek tipte yazı masaları,

2) Sandalyeler,

3) Gözlü öğretmen dolabı,

4) Telefon,

5) Portmanto,

6) Çerçeveli Atatürk resmi,

7) Sehpalar,

8) Program çerçevesi

9) Çöp kutuları,

10) İlan tahtası.

Yardımcı Hizmetliler Odası

Madde 198-En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Masa,

3) Sandalyeler,

4) Çöp kutusu,

Göze Kulağa Hitap Eden Eğitim Araçları Odası

Madde 199- En az aşağıda belirtilen eşyalar bulunur:

1) Teksir, fotokopi veya baskı makinesi,

2) Çift kapılı dosya dolabı,

3) Sandalyeler,

4) Telefon,

5) Portmanto,(Gerekli görüldüğünde)

6) Tepegöz, projektör,(Gerekli görülürse)

7) Epi Diyaskop.(Gerekli görülürse)

Derslik

Madde 200- Özel etüd eğitim merkezlerinin dersliklerinde asgari aşağıda belirtilen eşyalar bulunmalıdır.

1) Çerçeveli Atatürk resmi,

2) Çerçeveli İstiklal Marşı,

3) Çerçeveli Atatürk'ün Gençliğe Hitabı,

4) Yazı tahtası,

5) Öğretmen masası,

6) Öğretmen sandalyesi,

7) Öğrenci masa ve sıraları,

8) Seviyesine göre yazı ve afiş panoları,(Gerekli görüldüğü takdirde)

9) Çöp kutusu

10) Dolap,(Gerekli görülürse)

2- Eğitim-Öğretimle İlgili

Madde 201- Öğrenci etüd eğitim merkezlerinde takip edilecek programa göre hitap edilen öğrencilerin seviyesine uygun, okullarda eğitim-öğretim maksadıyla kullanılan araç-gereçler bulundurulur.

YEDİNCİ BÖLÜM

Son Hükümler

Kaldırılan Mevzuat

Madde 202- Bu yönerge onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

Bu Yönergenin yayımından önce kurum açma izni alan özel öğretim kurumlarının, bu Yönergenin (126-a maddesi hariç) getirdiği standartlara uyması zorunlu değildir.

Yürütme

Madde 204- Bu yönerge hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.