SAĞLIK İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

OKUL SAĞLIĞI FAALİYETLERİ

 

 

 

 

SAYI : B.08.0.SDB.0.31.06.11/7187 09/09/2002

KONU: Okul Sağlığı Faaliyetleri

 

GENELGE

2002/71

2002-2003 Öğretim yılının başlaması dolayısıyla, öğrencilerimizin sağlık sorunlarının zamanında tespiti, tedaviye başlanması, okul-çevre koşullarının iyleştirilmesi ve koruyucu sağlık önlemlerinin alınması bakımından okul sağlığı ve sağlık önlemlerinin alınması bakımından okul sağlığı ve sağlık eğitimi çalışmalarının başlatılması gerekmektedir.

Bu nedenle:

1- Bakanlığımıza bağlı Sağlık Eğitim Merkezleri, sağlık ocakları, il ve ilçelerdeki kamu, özel ve gönüllü kuruluşların desteği alınarak, okullarımızda sağlık kontrolü ve sağlık eğitimi çalışmaları başlatılacaktır.

2- Okul sağlığı komisyonları ilgili vali yardımcısının başkanlığında toplanarak “Okul Sağlığı Çalışma Programları”nı ekli talimata göre hazırlayacaklardır.

3- Sağlık eğitimi ve taramalarında Yatılı İlköğretim Bölge Okulları, Pansiyonlu İlköğretim Okulları, Taşımalı İlköğretim kapsamındaki öğrenciler ile Özel Eğitim Kurumlarındaki öğrencilere öncelik verilecektir.

4- Su ve besinlerle bulaşan hastalıklardan korunmak için gereken önlemler alınacak ve sağlık yönünden okullardaki olumsuzlukların giderilmesi sağlanacaktır.

5- İlköğretim okullarının birinci sınıflarına yeni kayıt olan öğrencilerin özellikle göz muayenelerinin yapılması sağlanacaktır.

6- Gençlerimizin sigara, alkol ve uyuşturucu gibi zararlı maddelerden korunması amacıyla valilerin başkanlığında oluşturulan “İl Eğitim ve Gençlik Komisyonları”nın çalışmalarına etkinlik kazandırılacaktır.

7- Sağlıkla ilgili özel gün ve haftalar, yerel basınla işbirliği yapılarak en etkin şekilde kutlanacak ve etkinliklere velilerin de katılımı sağlanacaktır.

8- Sağlık eğitimi çalışmalarında bu amaçla eğitilmiş formatör öğretmenlerden de yararlanılacaktır.

9- Bakanlığımızca yürütülmekte olan Ergenlik Döneminde Değişim Projesi (ERDEP), Ergenlerin Sağlık Bilincinin Geliştirilmesi Projesi, Gençlerin Sigara, Alkol ve Uyuşturucu gibi Sağlığa Zararlı Maddelerden Korunması ve Madde Bağımlılığının Önlenmesi Projesinin çalışma ve uygulama plânlarına uygun harekete edilecektir.

Bu konuda hazırlanan okul sağlığı hizmetleri uygulama talimatı ektedir.

Bilgilerinizi ve gereğini önemle rica ederim.

 

 

Prof.Dr.Necdet TEKİN

Millî Eğitim Bakanı

 

 

EKLER :

Ek-1 Okul Sağlığı Hizmetleri Uygulama Talimatı

Ek-2 Öğrenci Muayene Formu (form-1)

Ek-3 Öğrenci Muayeneleri Özetleme Formu (form-2)

Ek-4 Okul ve Çevre Sağlığı Formu (form-3)

Ek-5 Okulda Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu (form-4)

Ek-6 İlde Öğrenci ve Öğretmen Sağlık Kontrolü Sonuçları Formu (form-5)

Ek-7 Sağlık Eğitim Merkezleri Yıllık Çalışma Raporu (form-6)

Ek-8 Çalışma Programı (form-7)

Ek-9 Sağlıkla İlgili Özel Gün ve Haftalar

 

 

 

 

DAĞITIM :

Gereği : Bilgi :

B Planı A Planı

 

 

OKUL SAĞLIĞI HİZMETLERİ UYGULAMA TALİMATI

 

1- İlde okul sağlığı hizmetlerin yürütülmesinde başta Sağlık Müdürlüğü olmak üzere Verem Savaş Dispanserleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri, Bölge Hastaneleri, Askeri Birlikler gibi tüm sağlık kuruluşları ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği sağlanması için ilgili vali yardımcısının başkanlığında bu kuruluşların temsilcileri İl, İlçe Millî Eğitim Müdürleri ve Sağlık Eğitim Merkezi Başhekimlerinden oluşan Okul Sağlığı Komisyonu kurulacaktır. Bu komisyon ildeki tüm ilköğretim okullarını kapsayacak şekilde bir plân yapacaktır.

2- İlçelerde plânın yürütülmesinden İlçe Millî Eğitim Müdürleri sorumlu olacaklardır.

3- Okul sağlığı hizmetlerinin yürütülmesinde ve sonuçların Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bildirilmesinde, daha önceki yıllarda görülen aksaklıkların giderilmesi için komisyonda okul sağlığı rehberi, genelge ve uygulama talimatı dikkatle gözden geçirilecektir.

4- Aynı şekilde plânı uygulayacak elemanlara da bu dokümanların çoğaltılarak gönderilmesi sağlanacaktır.

5- Sağlık kuruluşlarıyla okul müdürlüklerinin iletişiminin sağlanmasında Millî Eğitim Müdürlükleri sorumlu olacaktır.

6- Ayrıca Millî Eğitim Müdürlükleri,

a) Formların çoğaltılması,

b) Sağlık personeline taşıt, sağlık eğitimi için araç-gereç sağlanması,

c) Sağlık kuruluşlarında hazırlanan istatistiklerin toplanarak bir bütün hâlinde ve doğru biçimde Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına ulaştırılması,

d) Fakir öğrencilerin tedavilerinin sağlanması için çaba harcanması,

e) Çevre sağlığı sorunu (su, tuvalet,... v.s.) olan okulların sorunların çözümlenmesi için yerel idarelerle iş birliği konularında gereken çabayı göstereceklerdir.

7- Formların kullanılmasına ilişkin açıklamalar üzerinde belirtilmiştir. Buna uygun olarak düzenlenmesine dikkat edilecektir.

8- Sağlık kuruluşlarınca;

Form 5 doldurulurken dikkat edilmesi gerekli noktalar:

a) Tüberkülozla ilgili sonuçlar verilirken sonuçlarının neye dayandığının belirtilmesi (Örneğin PPD taraması sonucu şüpheli Tbc., Tetkik sonucu Tbc., klinik şüphe gibi) illerde Verem Savaş Dispanserleri ile iş birliği kurularak ekibe katılmaları ya da ilde taramanın yapılması için çaba sarfedilmesi ve sonuçların Verem Savaş Dispanserlerinden alınması gereklidir.

b) Parazitoz bölümünde barsak paraziti dışındaki bit, uyuz gibi paraziter hastalıkların ayrıca belirtilmesi,

c) Diğer hastalıklar bölümünde belli başlı hastalıkların belirtilmesi,

d) Ağız ve diş sağlığı bölümünde çürük diş sayısının değil, çürük dişi olan öğrenci sayısının belirtilmesi,

e) Diş fırçalama alışkanlığı bölümündeki toplamın, muayene edilen öğrenci sayısını tutup tutmadığının kontrol edilmesi, eğer diş muayenesi yapılan öğrenci sayısı taranan öğrenci sayısının altında ya da üstünde ise belirtilmesi,

f) Çevre sağlığı bölümünde tuvaletler, lâvabo, su gibi her bölümdeki seçeneklerin toplamının taranan okul sayısı ile uyumlu olmasına dikkat edilmesi,

g) Sevk edilen öğrenci sayısının içine diş tedavisi için sevklerin sayılarının eklenmesi,

h) Uyumsuz öğrencilerin tamamının Rehberlik Araştırma Merkezlerine gönderilmesi

9- Tarama ekipleri okullara gitmeden okulda yapılması gereken hazırlıklar; Tarama yapılması plânlanan okulların yetkilileri Millî Eğitim Müdürlüğüne davet edilerek öğrenci sayısı kadar Form 1'lerin okul yetkilisine teslim edilmesi, tarama konusunda ve ekip okula gitmeden önce yapılması gerekenler konusunda aydınlatılması uygun olacaktır.

a) Sınıf öğretmenlerinin mutlaka öğrencilere ait Form 1'deki ilgili bilgileri doğru doldurması,

b) Sağlık taramasından önce çocukların bu konuda öğretmen tarafından bilgilendirilmesi, sağlık sorunu olan çocukların velilerinin arzu ederlerse okul sağlığı ekibine bilgi vermek ve muayene sonuçlarını almak üzere tarama günü okula gelmeleri için duyuru yapılması,

c) Muayene odalarının hazırlanması,

d) Muayene masalarının hazırlanması için sıraların üzerine battaniye getirilmesi (çarşaflar sağlık eğitim merkezinden getirilebilir.)

e) Dil basacaklarının kaynatılması için küçük tüp vs. gibi bir araç sağlanması,

f) Sağlık eğitimi çalışmaları için uygun bir yer hazırlanması, gerektiğinde TV, Video için düzen kurulması,

g) Evlerde kullanılmayan ilâçların toplanması ve sağlık ekibine teslim edilmesi için duyuru yapılması, kullanılabilecek durumdaki uygun ilâçların fakir öğrencilere dağıtılması,

10- Muhtaç öğrencilerin ileri tetkik ve tedavileri için Millî Eğitim Müdürlüğü aracılığıyla Millî Eğitim Bakanlığı Vakfından yardım alınabileceğinin hatırda tutulması ve gerekirse girişimde bulunulması,

11- Okul sağlığı ekibinin taramalar başlamadan önce toplanarak onlara tarama konusunda ekip başkanı tarafından bilgi verilmesi,

12- Okula gidilirken Millî Eğitim Müdürlüğünden bir yetkilinin birlikte gelmesi, çevre sağlığı denetimine katılması ve okulun sorunları konusunda bilgi sahibi olmasının sağlanması ve çevre koşulları iyi olmayan okula gerekli yardımın yapılması için gerekli kuruluşların uyarılması işleri çabuklaştıracaktır. Bu konuda yerel olanaklardan (Örneğin; özel ve gönüllü kuruluşlardan, okul aile birliğinden) yararlanılması mümkündür.

13- Sağlık eğitiminde sağlıkla ilgili film, video kasetlerinden ve film gösterme araçlarından yararlanılması,

14- Doğal afet kriz hâllerinde daha önce duyurulmuş tetbirlere uygun hareket edilmesi ve sonuçtan bilgi verilmesi,

15- Okul sağlığı ve sağlık eğitimden sorumlu olacak görevlilerde zorunlu hâller dışında görev değişikliğine gidilmemesi,

16- Acil hâllerde bilgi için Daire Başkanlığımızın telefonlarına başvurulması,

EKLER