T.C.

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

İlköğretim Genel Müdürlüğü

 

SAYI : B.08.0.İGM.0.08.01.02/310.3-9773 20/08/2001

KONU : Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı

 

 

 

 

....................VALİLİĞİNE

(Millî Eğitim Müdürlüğü)

GENELGE NO

2001/62

İLGİ : a) Bakanlık Makamının 30/05/2001 tarih ve B.08.0.İGM.0.08.01.02/310.3-6664 sayılı                       onayı.

          b) Bakanlık Makamının 04/09/2000 tarih ve B.08.0.İGM.0.08.01.02/310-10451                          sayılı onayı (2000/82 Genelge)

 

 

Bilindiği üzere Bakanlığımız baskısı ders kitapları, kırsal kesim ve dar gelirli ailelerin ilköğretimdeki çocuklarına ücretsiz olarak dağıtılmaktadır.

Bu amaçla, 2000-2001 öğretim yılında 3.913.442 adet ders kitabının ücretsiz dağıtımı yapılmıştır.

2001-2002 öğretim yılında da Bakanlık Makamının İLGİ (a) onayı ile 1.631.375 adet ders kitabının dağıtımı planlanmıştır.

Söz konusu ders kitaplarının öğrencilere dağıtımına ilişkin organizasyon ve esasları ile 2001-2002 öğretim yılında yapılacak, dağıtım işlemlerinin sağlıklı ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüklerinde İLGİ (b) Genelge ile kurulmuş olan “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım ve Koordinasyon Komisyonu” faaliyetlerini sürdürecektir.

Bu bakımdan Valiliğince 2001-2002 öğretim yılında dağıtım işlemlerinin ekte belirtilen esaslar doğrultusunda yapılarak dağıtımı yapılan kitapların dağıtım listeleri en geç 26 Ekim 2001 tarihine kadar Bakanlığımız İlköğretim Genel Müdürlüğüne gönderilecektir.

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

 

Bener CORDAN

Bakan a.

Müsteşar

 

EKLER :

Ek- 1 Komisyon Kurulması ve Çalışma Esasları (1 sayfa)

Ek- 2 Gönderilen Kitaplar Listesi (1 sayfa)

 

DAĞITIM :

B Planı

 

 

LKÖĞRETİM OKULLARINA ÜCRETSİZ DERS KİTAPLARININ DAĞITIMINDA UYGULANACAK ESASLAR

İl “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım ve Koordinasyon Komisyonu” ile ilçelerde ve ilköğretim okullarında kurulacak komisyonlar çalışmalarını aşağıda belirtilen esaslar doğrultusunda yürütecektir.

İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı veya şube müdürünün Başkanlığında her ilçeden bir şube müdürünün katılımı ile “İl Ücretsiz Ders Kitapları Dağıtımı ve Koordinasyon Komisyonu” kurulacaktır.

İl Komisyonunun Görevleri:

Ücretsiz dağıtılacak ders kitapları ve önceki yıllarda gönderilen kitaplardan kullanılabilir durumda olanlarını belirleyecek ve dağıtım planını yapacaktır.

; Ücretsiz dağıtılmak üzere Bakanlıkça gönderilen kitapları tutanakla teslim alacaktır. Tutanağın bir kopyasını teslim tarihinden sonra en geç 15 gün içinde İlköğretim Genel müdürlüğüne gönderecektir.

Kitapların öğrencilere dağıtımı, takibi, istatistiki verilerin toplanması, kitap teslimat tutanaklarının muhafazası, bu alandaki raporların tanzimi ve Bakanlığa ulaştırılması görevlerini yürütecektir.

İl Millî Eğitim Müdürlüğü ilçelerden ve İlköğretim Müfettişleri Başkanlığından gelen raporlar doğrultusunda bir sonraki yıl ihtiyaç duyulan kitap sayısını sınıf düzeyinde her ders için belirleyecek tek rapor haline getirerek 30 Mart tarihine kadar Bakanlığımız İlköğretim Genel müdürlüğüne bildirecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri bünyesinde bir şube müdürünün başkanlığında üç ilköğretim okulu müdüründen oluşacak komisyonun görevleri;

•  Komisyon, ilden teslim aldığı kitapların dağıtım planı uyarınca tasnifini yapacak ve tutanakla okul müdürlerine teslim edecektir.

İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü ücretsiz dağıtılan ders kitapları hakkında okullardan aldığı raporları 20 Mart tarihine kadar değerlendirecek ve ildeki “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım ve Koordinasyon Komisyonu”na ilçe raporu olarak ulaştıracaktır.

İlköğretim okullarında, okul müdürü veya yardımcısının başkanlığında 2 öğretmenden kurulacak komisyonun görevleri;

komisyon, teslim aldığı kitapları okulundaki sınıf öğretmenlerine ve sınıf rehber öğretmenlerine zimmet karşılığı teslim edecek ve öğretim yılı sonunda zimmet karşılığı teslim alacaktır.

Komisyon öğretim yılı sonunda sınıflardan toplayacağı ders kitaplarının ertesi yıl kullanılabilecek durumda olanlarını ayırıp, sınıflara göre tasnifini yapacak ve her tür kitap için ayrı ayrı sayısal verileri İlçe Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

•  Komisyon mevcut kitapları dikkate alarak bir sonraki yıl ihtiyaç duyacağı ders kitaplarını sınıflara göre tespit edip en geç 10 Mart tarihine kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirecektir.

Ders kitaplarının seçiminde incelemeye örnek olacak bir takım ders kitabı okul müdürünün kitaplığında muhafaza altına alınacaktır. Okutulma süresi devam eden kitapların değiştirilmemesine özen gösterilecektir.

İlköğretim müfettişleri teftiş ve rehberlik programlarını yaparken her ilçenin farklı özellikler taşıyan beş ilköğretim okulunda;

Değişik kaynaklardan yararlanılarak işlenecek derslerin özelliğine göre uygulanan öğretim yöntemlerinin ölçü alınması, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tavsiyesini almayan eğitim araçları ile aynı derste ekonomik kullanımı olmayacak eğitim aracı aldırılmaması konusunda rehberlik ve tespitler yapılacaktır.

Ücretsiz verilen kitapların dağıtımı, kullanımı, devredilmesi ve ücretsiz dağıtılan kitaplarla ilgili yaptıkları tespitler sonucu düzenleyecekleri raporu “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım ve Koordinasyon Komisyonu”na bildirmek üzere İlköğretim Müfettişleri Başkanlığına gönderecektir.

İlköğretim Müfettişleri Başkanlığı gelen raporları değerlendirerek 10 Mart tarihine kadar İl “Ücretsiz Ders Kitabı Dağıtım ve Koordinasyon Komisyonu”nda gereği yapılmak üzere Millî Eğitim Müdürlüğüne bildirilecektir.

EKLER (pdf)