YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DEVLET KONSERVATUVARLARI MÜZİK VE BALE İLKÖĞRETİM KURUMLARI İLE MÜZİK VE SAHNE SANATLARI LİSELERİ YÖNETMELİĞİ(1)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, güzel sanatlar alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri beliren çocukları, küçük yaşlardan itibaren yetiştirmek üzere üniversiteler bünyesinde Devlet konservatuvarlarına bağlı olarak açılan müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin eğitim-öğretim ve işleyişi ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Devlet konservatuvarları müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin kuruluş, eğitim-öğretim, personel ve denetimine ilişkin esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (Değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) Bu Yönetmelik; 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 33 üncü ve 58 inci maddeleri ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Akademik takvim: Bir eğitim-öğretim yılındaki kayıt, kayıt yenileme, birinci ve ikinci dönem başlangıç ve bitiş tarihleri, resmî ve yarıyıl tatilleriyle genel sınav tarihlerini belirten ve üniversite senatolarınca kabul edilen takvimi,

b) Alan dersleri: Ders çizelgelerinin zorunlu veya ortak dersler kısmında yer alan müzik ve sahne sanatları bölümlerinin ilgili ana sanat dallarının temel derslerini,

c) Bakan: Millî Eğitim Bakanını,

ç) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

d) Başkanlık: Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

e) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen ve iki dönemi kapsayan süreyi,

f) Diğer okullar: Devlet konservatuvarlarına bağlı müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinin dışında kalan resmî ve özel ilk ve ortaöğretim kurumlarını,

g) Dönem: Derslerin başladığı tarihten yarıyıl tatiline, yarıyıl tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

ğ) E-Okul: Okullarda eğitim, öğretim ve yönetimle ilgili iş ve işlemlerin mevzuatına uygun olarak elektronik ortamda yürütüldüğü ve bilgilerin muhafaza edildiği sistemi,

h) Genel sınav: Konservatuvar yönetim kurulunca oluşturulacak komisyonca, öğrencilerin bir ders yılında aldığı alan derslerindeki kazanımlarını ölçmek amacıyla ders yılı sona ermeden önce yapılan sınavı,

ı) Konservatuvar: Bünyesinde müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liseleri veya bunlardan biri bulunan Devlet konservatuvarlarını,

i) Konservatuvar kurulu: 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre oluşturulan konservatuvar kurulunu,

j) Konservatuvar yönetim kurulu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 20 nci maddesine göre oluşturulan yönetim kurulunu,

k) Müdür: Devlet konservatuvarları müdürünü,

l) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Kurum: Devlet konservatuvarlarına bağlı müzik ve bale ilkokul ve ortaokulları ile müzik ve sahne sanatları liselerini,

m) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Kurum müdürü: Devlet konservatuvarları müzik ve bale ilkokul ve ortaokulu ile Devlet konservatuvarları müzik ve sahne sanatları lisesi müdürlerini,

n) Öğrenci: İlköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki öğrenimini, konservatuvar bünyesindeki okullarda sürdüren öğrenciyi,

o) Öğretim elemanı: Alan, bölüm, dal dersleri ile ilgili olarak 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda belirtilen nitelikleri taşıyan eğitim-öğretim elemanını,

ö) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten, ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

p) Rektör: Devlet konservatuvarlarının bağlı olduğu üniversitenin rektörünü,

r) Senato: Devlet konservatuvarlarının bağlı olduğu üniversite senatosunu,

s) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Müzik ve bale ilköğretim kurumları: Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunu,

ş) Üniversite: Devlet konservatuvarlarının bağlı olduğu üniversiteyi,

t) Veli: Öğrencinin annesi veya babası ya da yasal olarak sorumluluğunu üstlenen kişiyi,

u) Yardımcı alan dersleri: Ders çizelgesindeki alan dersleri, zorunlu veya ortak dersler ile seçmeli dersler dışında kalan dersleri,

ü) Yıl sonu notu: Öğrencinin alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden aldığı sınıf geçme notunu,

v) Zorunlu veya ortak dersler: Haftalık ders çizelgelerinde alan dersleri, yardımcı alan dersleri ve seçmeli derslerin dışında kalan diğer okullarda da okutulması zorunlu olan dersleri,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Esas ve İlkeler

Kuruluş

MADDE 5 – (1) Okullar; üniversite rektörlüklerinin teklifi, Yükseköğretim Kurulunun kararı ve Bakanlığın izni ile açılır.

Okulun amacı, esas ve ilkeleri

MADDE 6 – (1) Okullarda eğitim-öğretim etkinlikleri; öğretim ilkeleri, öğrenci düzeyi, çevre özellikleri ve programda belirtilen esaslar dikkate alınarak ve ikinci fıkrada yer alan amaçların gerçekleştirilmesi yönünde düzenlenir ve uygulanır.

(2) Okulun amacı, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununda belirtilen ilköğretimin ve ortaöğretimin amaçlarının gerçekleştirilmesinin yanında müzik ve sahne sanatları alanlarında özel yetenek ve kabiliyetleri olan öğrencilerin;

a) İlgi ve yetenekleri doğrultusunda eğitim-öğretim görmelerini,

b) Özel yetenek gerektiren üst öğretim programlarına hazırlanmalarını,

c) Yetenekleri doğrultusunda yorum ve uygulamalar yapabilen, yaratıcı ve üretken kişiler olarak yetişmelerini,

ç) Araştırmacılığa yönelmelerini,

d) Ulusal ve uluslararası eserleri tanımalarını ve yorumlamalarını,

sağlamaktır.

(3) Okullardaki iş ve işlemler, e-okul sistemi üzerinden yürütülür.

Bölüm ve dallar

MADDE 7 – (1) Müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumları ile müzik ve sahne sanatları liselerinde müzik ve sahne sanatları olmak üzere iki bölümde eğitim yapılır.

(2) Bu bölümlerden;

a) Müzik bölümü: Yaylı çalgılar, üflemeli ve vurmalı çalgılar, piyano ana sanat dallarından oluşur. Bu dallar;

1) Yaylı çalgılar ana sanat dalı: Keman, viyola, viyolonsel, kontrbas,

2) Üflemeli ve vurmalı çalgılar ana sanat dalı: Flüt, obua, klarnet, fagot, korno, trompet, trombon, tuba ve vurmalı çalgılar,

3) Piyano ana sanat dalı: Piyano, arp ve gitar,

gibi sanat dallarından oluşur.

b) Sahne sanatları bölümü: Bale ana sanat dalı ve bu dala bağlı bale dansçılığı sanat dalından oluşur.

Öğretim programları

MADDE 8 – (1) Okullarda Bakanlık Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilen öğretim programları ve haftalık ders çizelgeleri esas alınarak;

a) Zorunlu veya ortak derslerde ilköğretim ve genel ortaöğretim kurumlarındaki öğretim programları,

b) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinde konservatuvar kurulunca hazırlanıp konservatuvar yönetim kurulu ve senato kararına bağlanan ve Bakanlıkça onaylanan öğretim programları,

uygulanır.

Sertifika programları

MADDE 9 – (Mülga:RG-22/11/2012-28475)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kayıt, Kabul, Nakil ve Geçiş

Alınacak öğrencilerin nitelik ve sayıları

MADDE 10 – (1) Okula alınacak öğrencilerde programların gerektirdiği niteliklere göre aranacak genel ve özel şartlar konservatuvar kurulunun görüşü alınarak konservatuvar yönetim kurulu tarafından hazırlanan ve senato kararı ile kesinleşen bir yönerge ile belirlenir. Öğrenci sayıları ise konservatuvar kurulunun görüşü alınarak konservatuvar yönetim kurulu tarafından belirlenir.

Ön kayıt

MADDE 11 – (1) Ön kayıt süreleri ve kabul sınav tarihleri konservatuvar yönetim kurulunun önerisi ve senato onayıyla belirlenerek rektörlükçe sınavlardan en az bir ay önce ilan edilir.

(2) Adaylar ilan edilen süre içinde başvurularını yapmak, tercih ettikleri bölüm ve sanat dallarına ilişkin aday kayıt formunu doldurup istenen diğer belgeleri hazırlayarak okul müdürlüğüne teslim etmek zorundadır.

Kabul sınavları

MADDE 12 – (Değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) Adayların okula kabul edilebilmeleri için kayıt-kabul şartlarını taşımaları ve konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen esaslara göre sınav komisyonunun düzenleyeceği sınavlarda başarılı olmaları gerekir.

(2) Müzik ve sahne sanatları bölümlerinde sınavlar, baraj ve kesin kabul sınavları olmak üzere iki aşamada yapılır. Bu sınavlarda, ana sanat dallarının gerektirdiği genel yetenek, duyuş ve fiziksel yapı uygunluğu göz önüne alınır. Komisyonca adaya en uygun sanat dalı belirlenerek 100 tam puan üzerinden 70 ve üzeri puan alan adaylar en yüksek puandan başlanarak kontenjan sayısına göre sıralanır. 70 puan altında alan adaylar değerlendirmeye alınmaz.

(3) Baraj sınavında başarılı olamayanlar kesin kabul sınavına alınmaz.

(4) Devlet konservatuvarları ortaokullarını tamamlayan öğrenciler, müzik ve sahne sanatları liselerine girişte baraj sınavından muaf tutularak doğrudan kesin kabul sınavına alınır.

(5) Adaylar Rektörlükçe ilan edilen gün ve saatte sınavlara girerler. Aynı sınav döneminde başvurdukları iki ana sanat dalının kabul sınavlarına girebilirler. Her iki ana sanat dalının sınavını başarmaları halinde, veli ve öğrencinin görüşü de alınarak kontenjan dahilinde yalnızca bir ana sanat dalına kayıt yaptırabilirler.

(6) Adaylar eşit puan aldıkları takdirde yaşı küçük olan tercih edilir. Yaşlarının da eşit olması halinde komisyon huzurunda kura çekilerek belirlenir.

Kesin kayıt

MADDE 13 – (1) Okulun kesin kabul sınavlarında başarılı olan adayların, ilgili sanat dalına rektörlüklerce ilan edilen tarihlerde kesin kayıtlarını yaptırması gerekir.

Nakil ve geçiş

MADDE 14 – (1) Okullar arasında nakil ve geçişler öğrencinin;

a) Nakil olacağı okulda kontenjan bulunması,

b) Bir üst sınıfa doğrudan geçmiş olması,

c) Konservatuvar yönetim kurulunca belirlenen nakil geçiş sınav komisyonunca yapılacak sınavda başarılı olması,

hâlinde yapılır.

(2) Ara sınıflara diğer okullardan öğrencilerin nakil ve geçişleri;

a) Eğitim-öğretim yılı başlamadan 30 gün önce konservatuvar müdürlüğüne yazılı olarak başvurulması,

b) Kontenjan bulunması,

c) Nakil olunacak sınıfın gerektirdiği alan dersleri ve yardımcı alan derslerinden yapılacak seviye tespit sınavlarında başarılı olunması,

hâlinde yapılır.

(3) (Ek:RG-22/11/2012-28475) Alan dersleri sınavlarında herhangi bir dersten başarısız olan öğrenci, diğer alan ve yardımcı alan dersleri sınavlarına alınmaz.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Eğitim ve Öğretim

Devam – devamsızlık

MADDE 15 – (1) Okulda;

a) Derslere devam zorunludur.

b) Bir ders yılı içinde alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden herhangi birine 8 saatten fazla özürsüz olarak girmeyen öğrenciler, dönem puanı veya notlarına bakılmaksızın o yıl için genel sınav hakkını kaybeder. Ancak 8 saatin üzerindeki devamsızlıklarını bir özre dayalı olarak yaptıklarını belgelendirenlerin sınava girebilmeleri, 5 saate kadar olan devamsızlıklarda müdürün, daha fazlası için ise konservatuvar yönetim kurulunun vereceği karara bağlıdır.

c) Bir gün içinde, alan dersleri ile yardımcı alan derslerinden bir saatten fazla programlanmış aynı adı taşıyan derslerdeki devamsızlık bir ders saati olarak kabul edilir.

(2) Müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumlarında;

a) Alan dersleri ile yardımcı alan dersleri dışındaki dersler için bir ders yılı içinde toplam devamsızlık süresi konusunda 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.

b) Sağlık raporu ve özür belgeleri, özrün sona erdiği tarihten itibaren en geç 7 iş günü içerisinde velinin dilekçesi ile okul yönetimine verilir.

(3) Müzik ve sahne sanatları lisesinde;

a) Özürlü ve özürsüz devamsızlıklar ile okul yönetimince verilen izinlerin toplamı 45 günü geçemez. Ancak kaza, ölüm, doğal afet, yangın, gözaltına alınma ve tutuklanma, resmî veya özel sağlık kurum veya kuruluşlarınca düzenlenecek sağlık kurulu raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık gibi durumlarda özrün belgelendirilmesi ve özrü takip eden 7 iş günü içinde de okul yönetimine bildirilmesi gerekir. Zorunluluk hâllerinde özrün bildirim süresi okul yönetimince uzatılabilir.

b) Konservatuvar müdürlüğünce ulusal ve uluslararası sanatsal etkinlik ve hazırlık çalışmalarında görevlendirilmeler ile doğal afet, yangın, gözaltına alınma ve tutuklanma, sağlık kurulu ya da heyet raporuna dayalı uzun süreli tedavi gerektiren hastalık gibi nedenlerle özürlü ve özürsüz devamsızlık süresini aşan öğrenciler hakkında;

1) Durumunu veya özrünü belgelendirmesi,

2) İki dönem notu alması,

hâlinde devam eden öğrenciler gibi işlem yapılır.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 16 – (Değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) Zorunlu veya ortak ve seçmeli derslerdeki başarının değerlendirilmesinde;

a) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında, 27/8/2003 tarihli ve 25212 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği,

b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

(2) Alan derslerinin değerlendirmesinde;

a) Öğrenciler, alan derslerinden birinci dönem sonunda dönem sonu sınavına alınır. Sınav tarihleri birinci dönemin son dört haftasında ilgili ana sanat ve bölüm başkanının önerisi üzerine müdürlükçe belirlenir. Dersin öğretim elemanı, dönem için yapacağı değerlendirmeler sonucunda her öğrenci için bir kanaat puanı verir. Birinci dönem puanı veya notu, dönem sonu sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. İkinci dönem puanı ise öğretim elemanının yapacağı sınav puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır.

b) Sınava girme koşullarını taşıyan öğrenciler, alan derslerinin her birinden ders yılı sona ermeden genel sınavlara alınır.

c) Öğrencilerin bu sınavlara girebilmeleri için;

1) Birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 70 veya birinci dönem puanına bakılmaksızın ikinci dönem puanının en az 70 olması gerekir. Bu koşulları yerine getirmeyen öğrenciler, o ders yılı için genel sınav haklarını kaybeder ve alan derslerinden başarısız sayılır. Ders yılı sonunda gerekli koşulları sağlayan öğrenci genel sınava alınır. Bu sınavlarda başarı puanı en az 70 olup alınan puan aynı zamanda yıl sonu puanı sayılır. Başarısız öğrenciler ise başarısız sayıldıkları derslerden bütünleme sınavına girer.

2) Yardımcı alan derslerinde, birinci dönem puanı öğretim elemanının yapacağı sınavın puanı ile kanaat puanının aritmetik ortalamasıdır. Ders yılı sonunda bu derslerden başarılı olunması için ikinci dönem puanının en az 50 olması koşuluyla, birinci ve ikinci dönem puanlarının aritmetik ortalamasının en az 50 olması gerekir. Öğrenciler, başarısız oldukları yardımcı alan derslerinden bütünleme sınavına alınır.

Bütünleme sınavları ve başarının belirlenmesi

MADDE 17 – (1) Bütünleme sınavları, genel sınavların bitiminden en az 30 gün sonra okul müdürlüklerince belirlenen tarihte yapılır. Öğrencinin bu sınavlarda başarılı olabilmesi için alan derslerinden en az 70, yardımcı alan derslerinden ise en az 50 puan alması gerekir. Öğrencinin bu sınavlarda aldığı puanı veya notu o dersin yılsonu puanı veya notu sayılır.

Mazeret sınavları

MADDE 18 – (1) Alan dersleri ile yardımcı alan derslerinin dönem sonu, genel veya bütünleme sınavlarına özürleri nedeniyle katılamayan öğrenciler, konservatuvar müdürlüğünce belirlenen tarihte mazeret sınavlarına alınır.

Sorumlu geçme, sınıf tekrarı ve ilişik kesme

MADDE 19 – (1) Bütünleme sınavları sonunda;

a) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında herhangi bir alan dersi ile yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler, Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre resmi veya özel bir ilköğretim kurumuna nakledilir.

b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde, alan derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapar. Sınıf tekrarı, ortaöğretim süresince bir defa yapılır. Yalnızca bir yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler, bir üst sınıfa bu dersten sorumlu olarak geçer. Birden fazla yardımcı alan dersinden başarısız olan öğrenciler sınıf tekrarı yapar.

c) Müzik ve sahne sanatları lisesi son sınıfında yardımcı alan derslerinin herhangi birinden başarısız olan öğrencilere bir sınav hakkı verilir.

Sorumluluğun kalkması

MADDE 20 – (1) Müzik ve sahne sanatları lisesinde yardımcı alan dersinden sorumluluğu bulunan öğrencilerin bir üst sınıftaki aynı dersten başarılı olmaları hâlinde sorumlulukları kalkar. Başarısız olmaları hâlinde ise sorumlu oldukları ders için bütünleme sınavlarında sınava katılmak üzere bir sınav hakkı daha verilir. Sorumlu geçilen ders, bir sonraki yıl bulunmadığı takdirde öğrencinin bütünleme sınavları döneminde açılacak sorumluluk sınavında başarılı olması gerekir. Sorumluluk sınavı sonunda başarılı olamayan öğrencilerin okulla ilişikleri kesilir.

Kurul ve komisyonlar

MADDE 21 – (1) Okuldaki kurul, komisyon ve benzerlerinin oluşturulmasında Bakanlık mevzuatı hükümleri uygulanır.

(2) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Alan derslerinin dönem sonu sınavı ile genel, bütünleme, sanat dalı değiştirme, nakil-geçiş, seviye tespit ve mazeret sınav komisyonları, ilgili ana sanat dalı ve bölüm başkanının önerisi ve konservatuvar yönetim kurulunun onayı ile oluşturulur.

Değerlendirmede esas alınan puan, not ve dereceler

MADDE 22 – (1) Alan derslerinin puan, not ve dereceleri aşağıda gösterilmiştir:

a) Müzik ve bale (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) ilköğretim kurumlarında;

1) Alan dersleri:

 

Puan

Not

Derece

90-100

5

Pekiyi

80-89

4

İyi

70-79

3

Orta

50-69

2

Yetersiz-Geçmez

0-49

1

Başarısız-Geçmez

 

2) Yardımcı alan dersleri:

 

Puan

Not

Derece

90-100

5

Pekiyi

80-89

4

İyi

70-79

3

Orta

50-69

2

Geçer

0-49

1

Başarısız-Geçmez

 

b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde;

1) Alan dersleri:

Puan

Not

Derece

90-100

5

Pekiyi

80-89

4

İyi

70-79

3

Orta

50-69

2

Yetersiz-Geçmez

0-49

1

Başarısız-Geçmez

 

2) Yardımcı alan dersleri:

Puan

Not

Derece

90-100

5

Pekiyi

80-89

4

İyi

70-79

3

Orta

50-69

2

Geçer

0-49

1

Başarısız-Geçmez

 

Sanat dalı değiştirme

MADDE 23 – (1) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Ana sanat veya sanat dallarını değiştirmek isteyen öğrencilerin velileri, genel sınavların bitiminden itibaren en geç 15 gün içinde yazılı olarak konservatuvar müdürlüğüne başvurabilir.

(2) Başvurular, ilgili ana sanat dalı başkanlıklarının görüşü alınarak yönetim kurulunun oluru ile kurulacak komisyonca yapılan sınavla değerlendirilir ve yönetim kurulu kararı ile sonuçlandırılır.

(3) Sanat dalını değiştirme sınavları, bütünleme sınavları sırasında ve bütünleme sınav esaslarına göre yapılır.

Sınıf yükseltme

MADDE 24 – (Değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) Müzik ve bale ilkokullarına devam eden öğrencilerden beden ve zihince gelişmiş olup bilgi ve beceri bakımından sınıf düzeyinin üstünde olanlar, sınıf/şube rehber öğretmeni ve varsa okul rehber öğretmeninin önerisi ile velinin görüşü alınarak öğretim yılının ilk ayı içinde sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Başarılı olanlar bir üst sınıfa yükseltilirler. Bu sınav, konservatuvar müdürü ve kurum müdürünün başkanlığında sınıf öğretmeni ve bir üst sınıfın öğretmeniyle varsa okul rehber öğretmeninden oluşan komisyon tarafından yapılır.

(2) Müzik ve bale ortaokullarının 5, 6 ve 7 nci sınıflarında ders yılı sonunda ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin yılsonu notlarının her biri en az 4 ve genel sınavlar sonunda alan derslerinin her birinin yılsonu notu da 5 olan öğrenciler, genel sınavlar sırasında öğrencinin sanat dalı öğretim elemanının ana sanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Alan ve yardımcı alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları bütünleme sınavları esaslarına; ortak dersler ile seçmeli derslerin sınavları ise ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilir.

(3) Müzik ve sahne sanatları liselerinin 9, 10 ve 11 inci sınıflarında ders yılı sonunda ortak derslerin ve yardımcı alan derslerinin yılsonu notlarının her birinin en az 4 ve genel sınavlar sonunda alan derslerinin her birinin yılsonu notu da 5 olan öğrenciler, genel sınavlar sırasında öğrencinin sanat dalı öğretim elemanının ana sanat dalı başkanlığına teklifi ve yönetim kurulu kararı ile sınıf yükseltme sınavına alınırlar. Alan ve yardımcı alan derslerinin sınıf yükseltme sınavları bütünleme sınavları esaslarına; ortak dersler ile seçmeli derslerin sınavları ise ortalama yükseltme ve sorumluluk sınavları esaslarına göre yapılır. Öğrencilere, öğrenimleri süresince sınıf yükseltme hakkı bir defa verilir.

Karneler

MADDE 25 – (1) Öğrencilere yarıyıl ve öğretim yılı sonunda derslerdeki başarısı, davranış gelişimi ve okula devam durumunu belirten karne verilir.

(2) Karneler;

a) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Müzik ve bale ilköğretim kurumlarında kurum müdür yardımcısı ile kurum müdürü,

b) Müzik ve sahne sanatları liselerinde lise müdür yardımcısı ile lise müdürü,

tarafından imzalanır.

Öğrenim belgesi ve diploma verilmesi (Değişik başlık:RG-22/11/2012-28475)

MADDE 26 – (1) (Değişik ibare:RG-22/11/2012-28475) Kurumu tamamlayan öğrencilerden;

a) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunu tamamlayanlara resmî ilkokul ve ortaokullarda verilen öğrenim belgesi,

b) Müzik ve sahne sanatları liselerini bitirenlere Devlet konservatuvarı müzik ve sahne sanatları lisesi diploması,

c) (Mülga:RG-22/11/2012-28475)

verilir.

(2) (Mülga:RG-22/11/2012-28475)

(3) Diplomalar, mezuniyet tarihini izleyen 20 gün içinde düzenlenerek okul müdürü ve konservatuvar müdürü tarafından imzalanır ve soğuk damga için millî eğitim müdürlüğüne gönderilir.

(4) Diploma ve diğer belgelerin düzenlenmesinde Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği, Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği ile 31/7/2009 tarihli ve 27305 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri esas alınır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Atama, Görevlendirme ve Denetim

İlkokul, ortaokul ve lise müdürü

MADDE 27 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) İlkokul müdürü, ortaokul müdürü ve lise müdürü konservatuvarda veya üniversitede kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanları arasından, konservatuvar müdürünün önerisi üzerine rektör tarafından atanır ya da görevlendirilir. Ortaokulların, ilkokul ve liselerle birlikte aynı binada kurulması halinde, okula bir müdür atanır veya görevlendirilir.

(2) İlkokul, ortaokul ve lise müdürleri ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm işlerini yürütmeye, düzenlemeye ve denetlemeye yetkili olup bu görevlerinden dolayı konservatuvar müdürüne karşı sorumludur.

İlkokul, ortaokul ve lise müdür yardımcıları (Değişik başlık:RG-22/11/2012-28475)

MADDE 28 – (1) Konservatuvarda veya üniversitede kadrolu olarak görev yapan öğretim elemanlarından biri, konservatuvar müdürünün önerisi üzerine rektör tarafından okul müdür yardımcısı olarak atanır ya da görevlendirilir.

(2) Okul müdür yardımcısı ilgili mevzuat ve programlara uygun olarak okulun tüm işlerinin yürütülmesi, düzenlenmesi ve denetlenmesinde okul müdürüne karşı sorumludur. Gerektiğinde okul müdürlüğüne vekâlet eder.

Öğretmenler

MADDE 29 – (1) (Değişik:RG-22/11/2012-28475) Müzik ve bale ilkokulunda sınıf öğretmenliği, ortaokulunda branş öğretmenliği, alan dersleri ile yardımcı alan dersleri öğretmenliğinde ise devlet konservatuvarı öğretim elemanlığı esastır. Ancak ilkokullarda yabancı dil dersi ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. İhtiyacın alan öğretmenlerince karşılanamaması durumunda bu dersler, yüksek öğrenimlerini söz konusu alanlarda yapan sınıf öğretmenleri veya sınıf öğretmeni olup bu alanda hizmet içi eğitim sertifikası almış öğretmenler tarafından ders değişimi yolu ile okutulabilir. Bunun da mümkün olmadığı durumlarda bu dersler sınıf öğretmenince okutulmaya devam edilir.

(2) Okulda sınıf öğretmenleriyle zorunlu veya ortak derslere giren branş öğretmenlerinin atama ve görevlendirilmesinde, Bakanlık mevzuatı hükümleri uygulanır.

(3) Zorunlu veya ortak ders öğretmenleri üniversite öğretim elemanları arasından görevlendirilebileceği gibi ilgili üniversite rektörlüğünün talep etmesi hâlinde valilikçe de görevlendirilebilir.

(4) Okulda alan, bölüm ve dal derslerinin eğitim-öğretimi ile öğretmen istihdamında 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu hükümleri ile 11/10/1983 tarihli ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümleri esas alınarak ilgili alan, bölüm ve dal eğitimini konservatuvarlarda almış ve gerekli nitelikleri taşıyan öğretim elemanları görevlendirilir.

Denetim

MADDE 30 – (Değişik:RG-22/11/2012-28475)

(1) Kurumların genel denetimi ile zorunlu veya ortak derslerin denetimi, Bakanlık ve Rektörlük ile iş birliği çerçevesinde müzik ve bale ilköğretim kurumlarında il eğitim denetmenlerince; müzik ve sahne sanatları liselerinde ise Millî eğitim denetçilerince yapılır.

ALTINCI BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller

MADDE 31 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 26/5/1986 tarihli ve 19118 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Devlet Konservatuvarları Orta ve Lise Devreleri Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ile Bakanlığa bağlı okullarda uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Ortak kullanım alanlarının düzenlenmesi

EK MADDE 1 – (Ek:RG-22/11/2012-28475)

 (1) Müzik ve bale ilkokulu ile ortaokulunun veya ortaokul ile lisenin aynı bina içerisinde birlikte bulunması durumunda, okula giriş çıkış kapıları, bahçe ve diğer ortak kullanım alanları öğrencilerin yaş seviyeleri dikkate alınarak ayrı ayrı düzenlenir.

Mevcut yönetmeliğin uygulanması

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 2010-2011 eğitim-öğretim yılından önce öğrenime başlayan öğrenciler hakkında öğrenim gördükleri okulların özel yönetmelik hükümleri mezun oluncaya kadar uygulanmaya devam edilir. Ancak bu öğrencilerden mezun oluncaya kadar sınıf tekrarı yapanlar hakkında, emsali öğrencilerin tabi olduğu Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 32 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 33 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı birlikte yürütür.

 

__________

(1) 22/11/2012 tarihli ve 28475 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmelik değişikliği ile Yükseköğretim Kurumları Devlet Konservatuvarları Müzik ve Bale İlköğretim Okulu ile Müzik ve Sahne Sanatları Liseleri Yönetmeliğinin adında yer alan “OKULU” ibaresi “KURUMLARI” şeklinde değiştirilmiştir.

 

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin

Tarihi

Sayısı

19/9/2010

27703

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazetelerin

Tarihi

Sayısı

1.       

22/11/2012

28475

2.       

 

 

 

 

 

Sayfa