MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
İMAM-HATİP LİSELERİ YÖNETMELİĞİ

NOT: Bu Yönetmelik 07/09/2013 tarihli ve 28758 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan "Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği" ile yürürlükten kaldırılmıştır.

Resmî Gazete      

: 31.7.2009/27305

Tebliğler Dergisi    

: AĞUSTOS 2009/2623

 

Ek ve Değişiklikler:
1) 16.10.2009/27378 RG KASIM 2009/2626 TD
2) 2.12.2010/27773 RG ARALIK 2010/2639 TD

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, imam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesinin iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, imam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesine öğrenci başvuruları, kayıt-kabul, nakil, devam-devamsızlık, eğitim ve öğretim, yönetim ve personelin iş ve işlemlerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununun 26, 29 ve 32 nci maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve 3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunun 17 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakanlık: Millî Eğitim Bakanlığını,

b) Başkanlık: Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığını,

c) Ders yılı: Derslerin başladığı tarihten kesildiği tarihe kadar geçen süreyi,

ç) Dönem: Ders yılının başladığı tarihten dinlenme tatiline, dinlenme tatili bitiminden ders kesimine kadar geçen süreyi,

d) Genel Müdürlük: Din Öğretimi Genel Müdürlüğünü,

e) İmam-hatip liseleri: İmam-hatip lisesi ve Anadolu imam-hatip lisesini,

f) Kurul: Talim ve Terbiye Kurulunu,

g) Okul: İmam-hatip liselerini,

ğ) Laboratuvar: Derslerle ilgili iş, işlem, deney, gözlem, inceleme, araştırma, geliştirme ve benzeri uygulamaların yapılması amacıyla gerekli donanıma sahip eğitim-öğretim ve uygulama yapılan ortamı,

h) Öğrenci: Okulda eğitim ve öğretim görenleri,

ı) Öğretim yılı: Ders yılının başladığı tarihten ertesi ders yılının başladığı tarihe kadar geçen süreyi,

i) Personel: Okul veya kurumlarda kadrolu, sözleşmeli veya ders ücreti karşılığı çalışan eğitim ve öğretim elemanları ile memur ve işçileri,

j) Veli: Öğrencinin anne veya babası ya da yasal sorumluluğunu üstlenen kişiyi

ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM
İmam-Hatip Liselerinin Kuruluşu ve Amacı

İmam-hatip liselerinin kuruluşu

MADDE 5 – (1) Millî Eğitim Bakanlığınca açılan ortaöğretim sistemi içinde hem mesleğe hem yükseköğrenime hazırlayıcı programlar uygulayan imam-hatip liseleri, ilköğretimden sonra dört yıl öğretim veren, bölge şartlarına ve imkânlarına göre gündüzlü veya yatılı ve gündüzlü olarak karma eğitim ve öğretim yapan okullardır.

İmam-hatip liselerinin amacı

MADDE 6 – (1) İmam-Hatip Liselerinin amacı, öğrencilerin:

a) Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletinin millî, ahlakî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirilmesini,

b) Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan; yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirilmesini,

c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak üzere hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını,

ç) Zihninde; insana, düşünceye, özgürlüğe, ahlaka ve kültürel mirasa saygıya dayanan bir anlayışın oluşmasını,

d) İmamlık, hatiplik ve Kur'an kursu öğreticiliği gibi dinî hizmetlerin yerine getirilmesi için gerekli olan bilgi ve becerilerin kazandırılmasını,

e) İlgi, istek, yetenek ve başarılarına göre hem mesleğe hem de yükseköğretim programlarına hazırlanmalarını,

f) Yabancı dil öğrenerek alanlarında araştırmacılığa yönelmelerini
sağlamaktır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Eğitim, Öğretim ve Diğer Hususlar

Eğitim ve öğretim

MADDE 7 – (1) Eğitim ve öğretimle ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) (Ek ikinci fıkra : 16.10.2009/27378 RG) İmam-Hatip Liselerinde bir ders saati süresi, 3/7/2002 tarihli ve 24804 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Meslekî ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinin 161 inci maddesi hükmünce uygulanır. Gerektiğinde laboratuvar uygulamaları ve zümre öğretmenler kurulunun kararıyla özelliğine göre bazı derslerde blok ders yapılabilir. Ancak her blok ders, iki ders saati süresini geçemez.

            

Ders kitabı ve diğer araç ve gereç

MADDE 8 – (1) Ders kitapları Bakanlıkça belirlenir ve Tebliğler Dergisinde yayımlanır.

(2) Ders kitapları, yardımcı kaynak kitaplar ile eğitim araç ve gerecinin temin ve kullanımı ile ilgili hususlarda, 29/5/1995 tarihli ve 22297 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ders Kitapları ve Eğitim Araçları Yönetmeliği hükümlerine uyulur.

Türk Bayrağı ve Atatürk Köşesi

MADDE 9 – (1) Türk Bayrağı ve Atatürk köşesi;

a) Türk Bayrağının bulundurulması, temizliği, korunması ve kullanılmasında ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

b) Okullarda, yönetimin bulunduğu binanın girişinde kolayca görülebilecek en uygun yerde Atatürk köşesi oluşturulur. Atatürk köşesine zeminden belli yükseklikte hazırlanan bir kaide üzerine Atatürk’ün büstü konulur. Atatürk'ün fotoğrafı, ayaklı kaidede Türk Bayrağı, İstiklâl Marşı ve Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi uygun biçimde asılır. Atatürk köşesinde madalyon, resim, gravür, fotoğraf, Atatürk'ün eğitimle ilgili özdeyişleri ile kitap, tablo ve levhalara da yer verilebilir.

Bina, tesis ve konutlar

MADDE 10 – (1) Okul bina, tesis ve konutları ile ilgili hususlarda, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümleri ile İmam- Hatip Lisesi Gelişim Modeli esasları uygulanır.

Sosyal etkinlikler

MADDE 11 – (1) Okulda sosyal etkinlik çalışmaları, 13/1/2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı İlköğretim ve Orta Öğretim Kurumları Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yürütülür.

Kılık-kıyafet

MADDE 12 – (1) Okullarda, 7/12/1981 tarihli ve 17537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı ile Diğer Bakanlıklara Bağlı Okullardaki Görevlilerle Öğrencilerin Kılık Kıyafetlerine İlişkin Yönetmelik hükümleri uygulanır.

Sınıf veya şube oluşturma

MADDE 13 – (1) Anadolu imam- hatip lisesi dışındaki imam-hatip liselerinde, öğretmen sayısı, derslik, laboratuvar ve bina donatımı dikkate alınarak bir sınıf veya şubede öğrenci sayısının 36 yı geçmemesi esastır. Okulda bir sınıf veya şube açılabilmesi için en az 12 öğrenci olması gerekir. Ancak, 12 öğrenci bulunamaması hâlinde mülki amirin onayı ile sınıf veya şube açılabilir.

Okul-aile birliği

MADDE 14 – (1) Okul- aile birliğine ilişkin iş ve işlemler, 31/5/2005 tarihli ve 25831 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Okul-Aile Birliği Yönetmeliği hükümlerine göre kurulur ve yürütülür.

Tabelalar

MADDE 15 – (1) Okula ait bina ve tesislerin tabelaları, 9/8/2006 tarihli ve 26254 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Kurum Tanıtım Yönetmeliği hükümlerine göre düzenlenir.

Sağlık hizmetleri

MADDE 16 – (1) Öğrencilerin sağlıkla ilgili iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

(2) Parasız yatılı ve burslu öğrencilerin tedavileri ile ilgili iş ve işlemler, 10/7/2008 tarihli ve 26932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında Parasız Yatılılık, Burs ve Sosyal Yardımlar Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Okul açma ve kapama

MADDE 17 – (1) Okul açma ve kapama ile ilgili iş ve işlemler, 2/4/1993 tarihli ve 21540 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlara Ait Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Öğrenci İş ve İşlemleri

Öğrenci iş ve işlemleri

MADDE 18 – (1) Öğrenci iş ve işlemleri, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

Yurt dışından dönen öğrencilerin kayıtları

MADDE 19 – (1) Öğrenimlerinin bir kısmını yurt dışında görenlerin kayıtları, 5/3/2004 tarihli ve 25393 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Denklik Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda denklik belgeleri dikkate alınarak kayıt ve kabul esaslarına göre yapılır.

Anadolu imam-hatip liselerinde kontenjan tespiti

MADDE 20 – (1) 9 uncu sınıflara her yıl alınacak öğrenci ile açılacak şube sayısı, okulun fiziki mekân ve donanımı, yabancı dil ve diğer branşlardaki öğretmen sayısı dikkate alınarak her sınıf veya şube için en fazla 30 öğrenci olmak üzere komisyonca yapılacak inceleme sonunda tutanakla tespit edilir.

(2) Açılacak 9 uncu sınıf/şube ve alınacak öğrenci sayısını gösteren liste, valilikçe onaylanmış komisyon tutanağının bir örneği ile birlikte her ders yılında mayıs ayının son haftası içinde Genel Müdürlüğe gönderilir. Bakanlıkça yapılan değerlendirme sonunda belirlenen 9 uncu sınıf kontenjanı, her yıl tercih ve yerleştirme kılavuzunda ilan edilir.

(3) Tercih ve yerleştirme kılavuzunun yayımından sonra 9 uncu sınıf kontenjanında değişiklik yapılmaz.

(4) Ayrıca nakil sebebiyle bütün sınıflarda oluşacak açık kontenjanlar, şube öğrenci sayısı 30 u aşmayacak şekilde komisyonca tutanakla tespit edilir. Bu kontenjanlar, okulun ve il veya ilçe millî eğitim müdürlüklerinin internet adresinde güncelleştirilerek ilan edilir.

Devam ve devamsızlık

MADDE 21 – (1) Öğrencilerin devam ve devamsızlıkları ile ilgili iş ve işlemlerde, 8/12/2004 tarihli ve 25664 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili hükümleri uygulanır.

Anadolu imam-hatip liselerinde sınav, kayıt ve kabul

MADDE 22 – (1) Anadolu imam-hatip liselerine öğrenci alımı, kayıt ve kabuller, ilgili mevzuat hükümleri ve yerleştirmeye esas puana göre merkezî yerleştirme ile yapılır.

Nakil ve geçişler

MADDE 23 – (1) İmam-hatip liselerine nakil ve geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

(2) Anadolu imam-hatip liselerindeki öğrenci nakilleri ise açık kontenjan bulunması, öğrencinin giriş puanının naklen gitmek istediği Anadolu imam-hatip lisesinin sınavını kazandığı yıldaki giriş taban puanından az olmaması ve puan üstünlüğü esaslarına göre yapılır.

(3) (Ek üçüncü fıkra : 2.12.2010/27773 RG) Anadolu imam-hatip liselerinde öğrenim görmekte iken şehit veya gazi çocuğu durumuna düşen öğrencilerin nakilleri, istemeleri ve durumlarını belgelendirmeleri hâlinde bir defaya mahsus olmak üzere boş kontenjan ve puan şartı aranmaksızın istedikleri farklı bir yerleşim yerindeki Anadolu imam-hatip lisesinden birine yapılır. Ancak bu kapsamda nakilleri yapılan öğrencilerin yerleştirme puanı, nakil gidilen okulun nakillere esas taban puanı ve kontenjanında dikkate alınmaz.

İmam-hatip liseleri ile farklı tür ve programlar uygulayan liseler arasında nakil ve geçişler

MADDE 24 – (1) İmam-hatip lisesi ile Anadolu imam-hatip lisesinden farklı tür ve program uygulayan liseler arasındaki nakil ve geçişler, ilgili mevzuat hükümlerine göre yapılır.

Anadolu imam-hatip liselerinde nakil başvurularının değerlendirilmesi

MADDE 25 – (1) Nakil için başvuru, öğrenci velisi tarafından öğrencinin öğrenim gördüğü okul müdürlüğüne Öğrenci Nakline Esas Durum Belgesi ile yapılır (EK-1).

(2) Nakil başvuruları; açık kontenjan, okula en son giriş puanı ve puan üstünlüğü esaslarına göre haftanın son iş günü komisyonca değerlendirilerek ilan edilir. Ayrıca sonuç, öğrenci velisine ve ilgili okul müdürlüğüne yazılı olarak en geç 2 iş günü içerisinde bildirilir.

(3) Naklin uygun görüldüğünün tebliğini izleyen 3 iş günü içinde, yeni okula kayıt yaptırılması zorunludur. Ancak, hastalık, doğal afet ve benzeri diğer sebeplerle bu sürenin aşılması durumunda, özrün 10 gün içerisinde belgelendirilmesi şartıyla da kayıt yaptırılabilir.

(4) Nakli uygun bulunan öğrencilerin tasdikname ve öğrenci dosyaları kayıtlı bulundukları okulundan istenir.

Başarının değerlendirilmesi

MADDE 26 – (1) Öğrenci başarısının değerlendirilmesi Millî Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Kurumları Sınıf Geçme ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre yapılır.

Ödül ve disiplin

MADDE 27 – (1) Okullarda öğrencilerin ödül ve disiplin işlerinde, 19/1/2007 tarihli ve 26408 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği ile diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Diploma

MADDE 28 – (1) Okuldan mezun olanlara, bitirdikleri programa göre imam-hatip veya Anadolu imam-hatip lisesi diploması düzenlenir.

(2) Diplomaların düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği hükümlerine göre yürütülür.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Personelin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Personel

MADDE 29 – (1) İmam-hatip liselerinde görevlendirilecek personelin sayısı ve nitelikleri Bakanlıkça belirlenir. Atamayla ilgili iş ve işlemler ilgili mevzuata göre yürütülür.

Yönetim

MADDE 30 – (1) Yöneticiler;

a) Öğretmen, öğrenci, veli ve çevreye eğitim- öğretim liderliği yapar.

b) Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yapılandırılması ve sistematik bir süreç içinde okul bünyesinde uyumlu ve yaygın bir biçimde yürütülmesini sağlar.

c) Okulun amaçlarını gerçekleştirmek için zamanı ve imkânları en iyi şekilde kullanmaya çalışır, okulda verimlilik ve saydamlığı sağlar.

ç) Okulda İmam- Hatip Lisesi Gelişim Modeli ve Toplam Kalite Yönetimine yönelik çalışmaları yapar.

(2) Yönetimce;

a) Araştırma ve planlama,

b) Örgütlenme,

c) Rehberlik,

ç) İzleme, denetim ve değerlendirme,

d) İletişim ve eş güdüm

ve benzeri görevler yerine getirilir.

Müdürün görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 31 – (1) Eğitim ve öğretim lideri olarak müdür, Türk Millî Eğitiminin temel ilkeleri doğrultusunda millî eğitimin genel amaçları ile okulun amaçlarını gerçekleştirmek üzere kaynakların etkin ve verimli kullanımından, ekip ruhu anlayışı ile yönetiminden birinci derecede sorumludur. Müdür; okulu, bünyesindeki kurul, komisyon, okul aile birliği ve ekiplerle iş birliği içinde yönetir.

(2) Müdür, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

(3) Ayrıca;

a) Okulun çevre ile ilişki kurmasını sağlamak amacıyla dinî ve diğer konularda halkın bilgilendirilmesine yönelik meslek dersleri öğretmenlerinin sorumluluğunda sosyal etkinlikler çerçevesinde hutbe, vaaz ve benzeri programlar düzenlemek ve bu konularda müftülük, il veya ilçe millî eğitim müdürlükleri ve diğer kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapar.

b) Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi konusunda gerekli önlemleri alır.

Müdür başyardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 32 – (1) Müdür başyardımcısı, eğitim-öğretim, yönetim, rehberlik ve denetim işlerinin planlı, düzenli ve amaçlara uygun olarak yürütülmesinden sorumludur. Müdürün bulunmadığı zamanlarda müdüre vekâlet eder. Müdür başyardımcısı bulunmadığı durumlarda ise bu görevi, müdür yardımcılarından birisi yürütür.

(2) Müdür başyardımcısı okulun işleyişi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

(3) Ayrıca;

a) Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri yürütür.

b) Okulun mescit, kütüphane, kitaplık, laboratuvar ve benzeri eğitim ortamları ve uygulama çalışmalarında kazanılacak bilgi ve becerilerin okulun amaçlarına ve öğretim programındaki ilkelere uygun olarak kullanılmasını, sınıf ve şube rehber ve öğrenci kulübü danışman öğretmenleri ile birlikte sağlar.

Müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 33 – (1) Müdür yardımcısı, yönetim ve eğitim ve öğretim faaliyetlerinin amaçlarına uygun olarak yürütülmesinden sorumludur.

(2) Müdür yardımcısı okulun işleyişi ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir. 

(3) Ayrıca, Mesleki Açık Öğretim Lisesi imam hatip bölümü öğrencilerine yüz yüze eğitim verilmesi ile ilgili iş ve işlemleri de yürütür.

Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısının görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 34 – (1) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı, pansiyonun yönetim, disiplin, eğitim-öğretim hizmetleri ile diğer iş ve işlemlerin planlı ve amacına uygun olarak yürütülmesinden; pansiyonla ilgili görevlerinin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Pansiyondan sorumlu müdür yardımcısı;

a) Etütlerin zamanında ve verimli olarak yürütülmesini,

b) Öğrencilerin disiplin, tertip, düzen ve temizliğini,

c) Evci çıkacakların iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

ç) Ziyaretçi kabul saatlerinin ve yerlerinin belirlenmesini,

d) Etüt salonları, mescit, yatakhane, yemekhane, mutfak, ambar, kiler, depo, bulaşıkhane, çamaşırhane, tuvalet, lavabo, banyo ve benzerlerinin temiz, bakımlı ve tertipli bulundurulmasını,

e) Ambardan tabelaya göre günlük erzak çıkarılarak pişirilmesini ve kontrolünü,

f) Günlük tabelanın varsa diyet uzmanı ile birlikte hazırlanmasını ve yemek örneğinin 24 saat saklanmasını,

g) Belletici öğretmenlerin nöbet çizelgelerinin hazırlanmasını, çalışmalarının izlenmesini ve pansiyonda aksayan iş ve işlemlerle ilgili gerekli tedbirlerin alınmasını,

ğ) Nöbet çizelgesine göre nöbet tutulmasını,

h) Pansiyon iç yönergesinin hazırlanarak müdürün onayına sunulmasını,

ı) Pansiyonda kalan öğrencilerin sağlık ile ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesini,

i) Öğrenci harçlıkları, giyim ve kırtasiye yardımlarıyla ilgili iş ve işlemlerin zamanında yapılmasını

sağlar.

(3) Müdür tarafından görev alanı ile ilgili verilen diğer görevleri de yapar.

Öğretmenlerin görev, yetki ve sorumlulukları

MADDE 35 – (1) Öğretmenler görevlerini, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapmakla yükümlüdür. Öğretmenler, okulun her tür ve seviyedeki eğitim ve öğretim çalışmalarında görevli olup bu görevlerin yerine getirilmesinden sorumludur.

(2) Sınıf düzeninden ve yönetiminden sorumlu olarak eğitim ve öğretimin gerektirdiği fiziksel ve psikolojik ortamı sağlar. Öğrencilere sevgi ve şefkatle yaklaşır. Kişisel sorunlarını sınıfa yansıtmamaya azami çaba gösterir. İzleyeceği program, yöntem ve teknikleri öğrenciye açıklar. Öğrencilerin araştırarak, yaparak ve yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak çağdaş eğitim ve öğretim teknikleriyle teknolojik kaynakları kullanır.

(3) Öğretmenler, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliğinde belirtilen görevleri yerine getirir.

(4) Meslek dersleri öğretmenleri gerek ders saatleri içerisinde, gerekse ders saatleri dışında olmak üzere öğrencilerin mesleki konularda çevre ile ilişki kurmalarına rehberlik ederek mesleki uygulamalarının verimli olması yönünde çaba gösterirler.

Belletici öğretmen ve görevleri

MADDE 36 – (1) Yatılı ve pansiyonlu okullarda, öğrencilerin eğitim ve öğretim, yeme, yatma, dinlenme ve benzeri hizmetlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek üzere belletici öğretmenler görevlendirilir.

(2) Belletici öğretmenler görevlerini, 30/10/1983 tarihli ve 18206 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Pansiyonları Yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yürütürler.

Rehber öğretmenler

MADDE 37 – (1) Okul ve veli ve çevre iş birliğinin geliştirilmesi ve öğrenci başarısının artırılması çalışmalarını, 17/4/2001 tarihli ve 24376 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği hükümlerine göre yürütür.


ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm bulunmayan hâller

MADDE 38 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hâllerde, Millî Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği ile Bakanlığa bağlı ortaöğretim kurumlarında uygulanan diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 39 – (1) 22/5/1972 tarihli ve 14193 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İmam-Hatip Okulu İdare Yönetmeliği ile 20/5/2005 tarihli ve 25820 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Anadolu İmam-Hatip Liseleri Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 40 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 41 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Eğitim Bakanı yürütür.

 

________________________________________

 

Ek-1 ANADOLU İMAM-HATİP LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNE