T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Personel Genel Müdürlüğü

 

Sayı :B.08.0.PGM.0.23.01.02.4.3060-/124856
10/12 /1999
Konu :Emeklilik İşlemleri  
 

GENELGE
1999/103

 

İlgi : a) Millî Eğitim Bakanlığının 01/07/1998 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/1486- 68533
(1998/66) sayılı Genelgesi.
  b) Millî Eğitim Bakanlığının 26/11/1998 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/2737- 143336 (1998/116) sayılı Genelgesi.
  c) Millî Eğitim Bakanlığının 16/08/1999 gün ve B.08.0.PGM.0.23.01.03-4/2042- 69069 (1999/65) sayılı Genelgesi.
  d) T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün 141 sayılı Dış Genelgesi.

 

3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun'a 3/4/1998 tarih ve 4359 sayılı Kanunla eklenen Ek l inci madde ile Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görev yapan personelin emeklilik işlemlerinin, Temmuz-Ağustos aylarında yapılmasının öngörülmesi üzerine uygulama esasları ilgi (a,b ve c) genelgelerle belirlenmiş olmasına rağmen, yanlış uygulamalar yapıldığı ve bu kapsamda çeşitli mağduriyetlere meydan verildiği Bakanlığımıza ulaşan yazılı ve sözlü bilgilerden anlaşılmış olup, konunun yeniden değerlendirilmesine gereksinim duyulmuştur.

04/04/1998 tarih ve 23307 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 4359 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile 3797 Sayılı Kanuna eklenen Ek l inci maddede; "Son bir yıllık sürenin en az yarısında Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına ait bir kadroda bulunup emeklilik hakkını kazananlardan (son bir yıl içerisinde istifa veya müstafi sayılmış olanlar dahil), emekliliklerini isteyenlerin emeklilik işlemleri Temmuz ve Ağustos ayları içerisinde yapılır. Bu aylar dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için görev yapılan il sınırları içerisinde emeklilik talebinde bulunan personelin sınıf ve branşında öğretmen fazlasının bulunması ve Millî Eğitim Bakanlığı'nın uygun görmesine bağlıdır. " denilmektedir.

4359 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 04/04/1998 tarihinden itibaren hüküm ifade eden bu düzenleme nedeniyle, son bir yıllık hizmet süresinin en az yarısını Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarında geçiren Bakanlığımız personelinin (öğretmen, ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcılarının) emeklilik işlemleri aşağıda belirtildiği şekilde planlanacak ve yürütülecektir.

l. Emeklilik için gerekli olan fiili hizmet süresi ve yaş şartını dolduran veya en geç 31 Ağustos tarihine kadar dolduracak olanlardan emekliye ayrılmak isteyenlerin bu isteklerini, öğretmen atama planlamasının sağlıklı olarak yapılmasına da olanak sağlanması bakımından Mayıs ayı içinde görevli oldukları kuruma yazılı olarak bildirmeleri esastır. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfında görevli olanların emeklilik işlemlerinin Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacağına ilişkin yasal hüküm nedeniyle gerekli idari işlemlerin Temmuz ve Ağustos aylarında sonuçlandırılmasına olanak verecek kadar süre bulunmak kaydıyla Mayıs ayı sonrasında yapılan başvurular da değerlendirmeye alınacaktır.

2. Kurumlar, gerekli incelemeyi yaptıktan sonra bu istekleri, gecikmeye neden olmadan, İl Millî Eğitim Müdürlüklerine intikal ettireceklerdir. İl Millî Eğitim Müdürlükleri de emekliye ayrılmalarında hizmet süreleri, yaşları ve memuriyetleri bakımından emekliye ayrılmalarında bir engel bulunmadığı anlaşılanların emeklilik işlemlerini derhal gerçekleştirecek ve sonucun yazılı olarak ilgililere tebliğ edilmesini sağlayacaklardır.

3. 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu’nun değişik 91/b maddesinin; “… Bunlardan emeklilik isteklerinin kabul edildiğinin selahiyetli makamlarca yazı ile bildirilmesi tarihinden itibaren en çok bir ay içinde vazifelerinden ayrılmaları mecburidir.” hükmü uyarınca, emeklilikleri kendilerine tebliğ edilenlerin kurumlarıyla ilişkileri tebligat tarihinden itibaren en geç bir ay içersinde kesilecektir. Diğer bir ifadeyle, emeklilik onayları, Temmuz ve Ağustos ayları içersinde alınacak, buna dair tebligat işlemi yine en geç Ağustos ayı sonuna kadar yapılmış olacak ve hiçbir gerekçeyle kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi 30 Eylül’ ü geçmeyecektir. Bu şekilde ilişkileri kesilenlerin durumları, 6.11.1999 tarih ve 23868 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan ilgi (d) genelgede belirtilen hususlar da dikkate alınarak T C Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

Emekliliklerinin kendilerine tebliğ edilmesinden sonra ileri sürecekleri hastalık raporu ve benzeri özürler, ilgililerin kurumlarıyla ilişkilerinin kesilmesi için tanınan 30 günlük yasal sürenin aşılmasına gerekçe oluşturmayacaktır. İstekleri ile bu süre içinde kurumlarıyla ilişkilerini kesmemiş olanların ilişkileri idari işleyiş çizgisinde 30 günün sonunda kesilecek ve durumları yukarıda belirtildiği biçimde T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne bildirilecektir.

4. Emeklilik için gerekli olan şartları 31 Ağustos’tan sonraki bir tarihte dolduracak olanlarla isteklerinde gecikenler bir sonraki döneme kadar (Temmuz ve Ağustos) emekliye ayrılma isteğinde bulunamayacaklardır.

Ancak, bu durumda olanlardan emekliye ayrılmalarını zorunlu kılan bir özür beyan edenler emekliye ayrılmalarını bu özüre dayalı olarak isteyebilecektir. Bunların durumları;

a) Taşra teşkilatında görevli öğretmenler bakımından branşında öğretim yılı süresince il dahilinde ya da norm kadro uygulaması çerçevesinde bulunduğu yerleşim yeri veya eğitim bölgesinde,

b) Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatında görevli öğretmenler ile ilköğretim müfettişi ve müfettiş yardımcıları bakımından yıl içinde,

hizmetlerine gereksinim bulunmadığına ilişkin valilik, doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı konumundaki kurumlarda görevli öğretmenler bakımından bağlı bulunduğu birimin en üst amirinin görüşüne dayalı olarak Bakanlıkça değerlendirilecektir.

İlgililerin emekliye ayrılmalarının Bakanlıkça da uygun bulunması halinde emeklilik onayları ve buna bağlı işlemler hızla sonuçlandırılacaktır. Ayrıca emeklilik onaylarının T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne gönderilmesi sırasında Bakanlığımızın uygun görüşünün bir örneği de eklenecektir.

Bu durumda olanların emeklilikleri, gösterecekleri özüre bağlı olarak belirli koşullarda ve istisnai konumda gerçekleştirileceğinden; izin, hastalık raporu ve benzeri nedenlerle olarak belirtilen süre içinde ilişik kesilmesini geciktirecek isteklerin karşılanması mümkün değildir. Bu yönde istekte bulunanların emeklilik işlemleri T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne intikal ettirilmeden iptal edilecek ve göreve devamları sağlanacaktır.

Bu kapsamda Temmuz ve Ağustos ayları dışında emeklilik işlemi yapılabilmesi için Bakanlığımızın izini gerektiği, buna aykırı olarak yapılacak işlemlere göre T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce aylık bağlanmasının mümkün olmadığı dikkate alınarak ilgililerin mağduriyetlerine yol açılmaması hususunda dikkatli olunması gerekmektedir.

5. Emeklilikle ilgili işlemler Bakanlığımız veya valiliklerce sonuçlandırılmış olmakla birlikte, emeklilik için gerekli koşulları taşımadığı sonradan anlaşılanlardan, kurumlarıyla ilişikleri kesildiği halde, T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce emekli aylığı bağlanmamış olanların emeklilik onayları, TC. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünün bu yöndeki bildiriminin kuruma intikalinden itibaren alınışındaki yöntemle iptal edilerek en kısa süre içerisinde göreve iadeleri sağlanacak ve durumları T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne en hızlı biçimde bildirilecektir. Ancak, bunlardan daha sonra emekliliğe hak kazanarak yeniden emekliye ayrılmak isteyenlerin emeklilik işlemleri yukarıdaki açıklamalar çerçevesinde yürütülecektir.

6. Kurumlarınca ilişkileri kesilerek T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğünce de emeklilikleri onaylanarak emekli aylığı bağlananlar, aylıklarını veya ikramiyelerini ilgili bankadan almamış olsalar dahi emeklilikle ilgili işlem süreci tamamlanmış kabul edilmektedir. Bunlardan emekli aylığının derece veya kademelerinde indirim yapılarak bağlanması, küsuratlı hizmetlerin tamamlanması veya çalışma isteği ve benzeri hallere bağlı olarak tekrar göreve dönmek isteyenlerin göreve dönmeleri yeni bir atamayı gerektirdiğinden durumları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 93 üncü maddesi kapsamında
değerlendirilecektir. Bu bakımdan, bu durumda olanların Bakanlıkça atamaları yapılmadan sadece emekli onaylarının iptal edilmesiyle göreve döndürülmeleri mümkün değildir.

7. ilköğretim müfettişi ve ilköğretim müfettiş yardımcıları ile doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı konumundaki kurumlarda görevli öğretmenlerin emeklilik işlemleri yukarıda belirtilen koşullarda Bakanlığımızca gerçekleştirileceğinden bunlardan emekliye ayrılmak isteyenlerin istekleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü Özlük Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

8. Daha önce Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil görevlerde bulunup, sınıf değişikliği yoluyla bu görevler dışındaki memuriyetlere atananlardan emekliliklerini isteyenler hakkında emeklilik işlemi yapılabilmesi için, emekliliklerin isledikleri tarihten geriye doğru bir yıllık süre içerisinde Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfı dışındaki memuriyetlerde 6 ay ve daha fazla sürede görev yapmış olmaları gerekmektedir. Aksi durumda bunların emekliye ayrılmaları, bu memuriyetlerde 6 ayı doldurdukları tarihi takiben gerçekleştirilebilecektir.

9. Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Sınıfına dahil kadrolarda iken görevlerinden çekilenlerle (istifa edenler) veya çekilmiş sayılanlar (müstafi olanlar)'ın emeklilik işlemleri istemeleri halinde Temmuz ve Ağustos aylarında yapılacaktır. Bu aylardan önce veya sonra emeklilik işlemi yapılabilmesi için görevden çekildikleri veya çekilmiş sayıldıkları tarihten itibaren 6 ay geçmesi gerekmektedir.

Bu durumda olanların emeklilik işlemleri 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu'nun değişik 91/c maddesi gereğince en son görev yaptıkları kurumlarca gerçekleştirileceğinden, ilgililerin başvurularını en son görev yaptıkları kurumlara yapmaları gerekmektedir.

10. Atama planlamasında dikkate alınmak üzere;

a) Temmuz ve Ağustos aylarında emekliye ayrılmaları uygun görülerek kurumlarıyla ilişkilerini kesenlerin sayısal dükümü 30 Ağustos tarihi,

b) Temmuz ve Ağustos ayları dışındaki aylarda emekliye ayrılmaları uygun görülerek kurumla ilişkileri kesilenlerin sayısal dökümü ise her ayın 30'u,

itibariyle branşlar bazında ayrılarak Personel Genel Müdürlüğü Otomasyon Dairesi Başkanlığına bildirilecektir.

11. Konuyla ilgili ilgi (a,b,c) Genelgeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Bilgilerinizi ve gereğinin bu doğrultuda yürütülmesini rica ederim.


 

   
Metin BOSTANCIOĞLU
   
Millî Eğitim Bakanı
   
İmza
   
DAĞITIM:  
Gereği : Bilgi:
-Valiliklere -Merkez Teşkilatı Birimlerine
  -T.C. Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne